Vägsektionen, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 44 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Enligt förslaget.