Vägsektionen, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 47 Placering av vägmärke på Linturantavägen

KIRDno-2018-257

Beredare

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Fastighetsägaren ansöker om vägmärket parkering förbjuden och tilläggsskylten  "Yksityistie Enskild väg” i början av Linturantavägens sandväg i Sarvvik.

Motiveringar:

Början av Linturantavägen är belagd och resten är sandväg. Människorna vill gå längs sandvägen till badstranden men parkeringen av bilar längs den smala sandvägen hindrar fastighetsägaren att ta sig till och från tomten och hindrar i synnerhet eventuella utryckningsfordon.

De som vill ta sig till stranden kan parkera sin bil på Sarvviksportens parkeringsområde som ligger enbart 200 meter därifrån. På området ryms ca 30 fordon. 

Utlåtanden:

Vägsektionen har bett ett utlåtande av ägaren till jordgrunden och av de kommunaltekniska tjänsterna.

Övrigt:

På Sarvviks planområde gäller hastighetsbegränsningszon 40 km/h och parkeringsförbud på området.

Början av Linturantavägen hör till Sarvvikområdet och underhålls av kommunen.

Den del av Linturantavägen som ligger utanför planområdet är en enskild väg för vilken inte grundats ett väglag.

Badstranden är inte en officiell badstrand som underhålls av kommunen.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Vägsektionen beviljar tillstånd för vägmärken enligt följande:

  1. 373  Parkeringsförbudszon och 374 Parkeringsförbudszon upphör
  2. tilläggsskylten "Yksityistie Enskild väg"

Vägmärkena sätts fast i en stolpe på högra sidan efter anslutningen till Finnträskkanten.

Motiveringar

Enligt 27 § i vägtrafiklagen (267/1981) får fordon inte stannas eller parkeras på sådan plats eller så att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

Slutet av Linturantavägen är en smal enskild väg som inte är avsedd för allmänt bruk. Bilar som parkeras längs vägen kan bl.a. hindra avfallstransporter och utryckningsfordon att ta sig fram.

På området gäller parkeringsförbud men trots det parkeras det olagligt bilar längs vägarna. För att stärka förbudet och undvika farosituationer är det nödvändigt att sätta upp märket  Parkeringsförbudszon börjar och upphör samt en tilläggsskylt i början av Linturantavägens sandvägsavsnitt.

Ägaren till jordgrunden har gett sitt samtycke till uppsättningen av märket.

Allmänna anvisningar om uppsättande av vägmärken:

Vägmärken sätts upp på högra sidan av körbanan i körriktningen.
Vägmärken sätts upp så att deras synlighet är god, men så att de inte förhindrar sikten.
I allmänhet får högst två vägmärken med behövliga tilläggsskyltar fästas på samma stolpe eller ställning. (Trafikministeriets beslut om trafikanordningar 7 §) Väglaget ska använda vägmärken som stämmer överens med vägtrafikförordningen (5.3.1982/182). I uppsättandet av nya vägmärken ska man följa anvisningen enligt Vägförvaltningens publikation ”Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä” (Allmänna anvisningar om användning av vägmärken) (2B-6).
Väghållaren sätter upp vägmärkena på egen bekostnad (lag om enskilda vägar 5.1 §, vägtrafiklag 51.1 §).
Enligt Vägförvaltningens publikation (Allmänna anvisningar om användning av trafikmärken 2B-5) ska vägmärket och tilläggsskylten vara tvåspråkig i en tvåspråkig kommun.

 

Beslut

Enligt förslaget.

Inform

Hakija, lausunnon antajat