Vägsektionen, möte 23.8.2018

Protokollet är granskat

§ 46 Placering av en bom mellan Ring III och Masaby station

KIRDno-2018-257

Beredare

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Näsibackas väglag har ansökt om tillstånd att placera en bom på vägen som leder från Koneisto Oy:s anslutning på Ring III till Masaby station.

Motiveringar:

Till Näsibackas väglag hör väglagets väg som förenar till Masaby tätort (gång- och cykelväg) och som möjliggör passage från Näsibackavägen till Masaby station över Ring III.  Leden har byggts för gång- och cykeltrafik och den har inte den grund som krävs för biltrafik. Leden har märkts ut med vägmärken så att det då man kommer från Masaby stations håll finns ett märke för förbjuden körriktning och då man kommer från Ring III finns ett märke för gång- och cykelväg och ett märke för trafik med motordrivet fordon förbjuden. Trots vägmärkena kör vissa med bil på leden och orsakar därmed fara för gång- och cykeltrafiken samt belastar leden på ett sätt som den inte planerats för. 

Tidigare beslut:

Vägsektionen har 3.10.2006 § 5 gett Näsibacka väglag sitt samtycke att sätta upp vägmärkena 312 Trafik med motordrivet fordon förbjuden och tilläggsskylten ”Servicekörning tillåten” i båda ändorna av vägdelen Y2001-33340.

Vid lantmäteriförrättningen TNr 2000-677053 har en tidsbunden vägrätt inrättats för väglaget. Vägdelägarna i Näsibacka väglag har fått rätt att använda förbindelsevägen mellan ring III och Masaby station, vilken har registrerats med beteckningen för nyttjanderättsenhet Y2001-33340. Vägrätten på viss tid har enligt punkt 18 i förrättningsprotokollet beviljats endast för gång- och cykeltrafik (fotgängare och cyklister), dock så att vägens skötsel och underhåll sker maskinellt (traktor). En vägrätt på viss tid är i kraft tills den nya gång- och cykeltrafikleden enligt planen blir färdig från Näsibackahållet under ring III via Sundsvägen och vidare via underfarten under banan till Masaby station.

Lagstiftning:

Enligt 96 § i lagen om enskilda vägar (Lagen om enskilda vägar 358/1962) om annan trafik än sådan som gagnar vägdelägarna åsamkar fastighetens eller registerenhetens ägare avsevärd olägenhet, kan andra än vägdelägarna förbjudas att använda vägen eller deras rätt att använda vägen begränsas med kommunens samtycke.

Allmänt:

Näsibacka väglag (KTJ-beteckning 000-2005-K1307) ligger längs ring III i Masaby. Väglaget har tidsbunden rätt att använda vägen som leder från Koneisto Oy:s korsning på ring III till Masaby station och som registrerats med enhetsbeteckning för användarrätt Y2001-33340. Vägen är 5,0 meter bred.

Näsibackas enskilda väg får bidrag av kommunen.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Vägsektionen beviljar tillstånd att placera en bom i början av vägdelen Y2001-33340.

Motiveringar:

Eftersom endast väglagets delägare har rätt att använda vägdelen finns det inget hinder för att placera en bom.

Allmänna anvisningar om uppsättande av en trafikregleringsanordning:

Väghållaren sätter upp bommen på egen bekostnad (lag om enskilda vägar 5.1 §, vägtrafiklag 51.1 §).
Vid monterandet ska Trafikverkets föreskrifter 39/2013 Avstängnings- och varningsanordningar iakttas till tillämpliga delar.

Beslut

Enligt förslaget.

Inform

Näsimäen tiekunta