Vägsektionen, möte 22.11.2018

Protokollet är granskat

§ 65 Getbergs väglags bidrag för enskilda vägar 2018

KIRDno-2018-24

Tidigare behandling

Beredare

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Villkoren för beviljande av bidrag till enskilda vägar har godkänts i nämnden för serviceproduktions vägsektion 29.9.2016 § 32 och i vägsektionen 24.8.2017 § 4, 16.11.2017 § 15 och fastställts i nämnden för serviceproduktion 15.12.2016 § 122 och i kommunaltekniska nämnden 23.11.2017 § 71.

Man ansöker om bidrag med en elektronisk ansökningsblankett. Den elektroniska ansökningsblanketten har ändrats så att den motsvarar de preciserade villkoren för bidrag. I blanketten frågas bl.a. om kostnaderna för väglagets sommar- och vinterunderhållsarbeten och för övriga underhållsarbeten i anslutning till väghållning samt om väglagets underhållsklass.

Enligt de nya villkoren för bidrag kommer man inte att bidra de saneringsprojekt som redan inletts eller avslutats.

Ansökningar som inkommit efter ansökningstiden behandlas inte.

Beslutsförslag

Föredragande

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Ansökan om bidrag till enskilda vägar börja vecka 6.

Vägsektionen anmäler när ansökningstiden för bidragen inleds i Kirkkonummen Sanomat, Västra Nyland och Länsiväylä som kommer ut vecka 6 och vecka 14.

En elektronisk ansökningsblankett sätts på kommunens webbplats. Ansökningstiden för bidrag går ut vecka 18 på måndag 30.4.2018 kl. 16.00 och samtidigt stängs ansökningsblanketten.

Beslut

Enligt förslaget.

Dessutom betonade vägsektionen att endast elektroniskt inkomna ansökningar behandlas och att de obligatoriska bilagorna, bokslutsuppgifter och revisionsberättelse (eller protokoll där redovisningen godkänts) ska sändas inom utsatt tid, senast 30.6.2018, i annat fall förfaller bidragsbeslutet.

Beredare

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Vägsektionen har kungjort underhållsbidrag för enskilda vägar lediga att sökas med annons i Kirkkonummen Sanomat, Västra Nyland och Länsiväylä som kommer ut vecka 6 och 14.

En elektronisk ansökningsblankett har satts på kommunens webbplats. Kommunens servicekontor har vid behov bistått vid ifyllandet av ansökningsblanketten.

Ansökningstiden gick ut måndag 30.4.2018 kl. 16.00. 

Väglagen som ansöker om bidrag ska tillställa de obligatoriska bilagorna, bokslutsuppgifter och revisionsberättelse, inom utsatt tid 30.6.2018, annars förfaller bidragsbeslutet.

Föredragningslistans bilaga delas ut vid sammanträdet.

Beslutsförslag

Föredragande

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Underhållsbidragen godkänns vid vägsektionens sammanträde.

Beslut

Allmänt

151 st. ansökningar om underhållsbidrag inkom inom den utsatta tiden. Bidragssumman som söktes uppgick till 477 319,57 euro. Den totala längden av de väglag som sökte bidrag är ca 249 km. Den kortaste vägen som fick bidrag är 117 m och den längsta 7066 m lång.

Som underhållsutgifter som kan få bidrag godkänns i enlighet med bidragsvillkoren vanliga underhålls- och förbättringsåtgärder såsom grusning, underhåll av diken och trummor, plogning, halkbekämpning, sladdning, slåtter av vägrenar, dammbindning, slyröjning samt i fråga om broar granskning, underhåll och renovering.

På basis av informationen som samlats in från bidragsansökningarna har väglagens genomsnittliga vinterunderhållskostnader varit ca 950 euro/km. Jämfört med år 2017 har kostnadsnivån stigit med nästan 20 %.

Underhållsutgifterna för de väglag som sökt bidrag uppgick till totalt 1 128 470,49 euro, av vilka totalt 692 170,08 € uppfyller kravet för beviljande av bidrag. I underhållsutgifterna ingår talkoarbete till ett belopp av 14 280,00 euro. Underhållsbidrag beviljas om totalt 169 113,00 euro.

Bidrag

Väglagen som hör till underhållsklass 3 understöds med 18 %.

Väglagen som hör till underhållsklass 2 får dessutom ett tilläggsbidrag på 12 % och de som hör till underhållsklass 1 ytterligare 2 %.

Bidrag beviljas högst till det belopp som sökts.

Obligatoriska bilagor

Väglagen ska tillställa de obligatoriska bilagorna till bidragsansökan senast 30.6.2018 till kommunens registratur.. Väglagets namn ska tydligt framgå ur bilagorna.

Obligatoriska bilagor är bokslutsuppgifter och revisionsberättelse eller protokollet från väglagets allmänna sammanträde ur vilket det framgår att redovisningen har godkänts. Om väglaget inte har lämnat in de obligatoriska bilagorna inom utsatt tid, förfaller beslutet om bidrag för väglagets del.

Övriga bidragsvillkor

Användning av vägen för trafik till godo för andra än vägdelägarna får inte förbjudas det året man erhållit bidrag (96 § i lagen om enskilda vägar). Väglagen som får bidrag ska avlägsna vägmärken som visar körförbud. I övriga fall förfaller bidraget och det bidrag som eventuellt betalats ut återkrävs.

Mottagande av bidrag för enskilda vägar utgör inget hinder för väglagen att samla in användningsavgifter från andra än vägdelägarna.

Bilaga 1. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2018

Bilaga 2. Förteckning över väglag som fortfarande saknar bilagor.

Beredare

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Getbergs väglag har yrkat på rättelse av vägsektionens beslut 31.5.2018 § 33 gällande underhållsbidraget för enskilda vägar som beviljats väglaget.

Enligt vägsektionens beslut har väglaget beviljats bidrag om 3 102,00 euro.

Rättelseyrkande

Utgifterna som ligger som grund för beviljandet av bidraget är enligt väglagets ansökan 44 327,00 euro. 18 % av detta är 7 978,86, 12 % 5 319,24 och 2 % 885,54 euro.

Väglaget kräver att bidraget ändras i enlighet med denna beräkning.

Bemötande

Getbergs väglag har i sin bidragsansökan 27.4.2018 meddelat följande underhållsutgifter:

 • hyvling och sladdning 5 149,00 euro
 • grusning 2 612,00 euro
 • underhåll av diken och trummor 1 934,00 euro
 • övriga arbeten 24 604,00 euro

Av dessa är totalt 9 695,00 euro accepterade underhållsutgifter. Enligt vägsektionens bidragsbeslut är bidragsbeloppet 3 102,00 euro. 

Väglaget har i spalten ”Vinterunderhåll totalt” i sin ansökan meddelat 10 032,00 euro, men spalterna som specificerar vinterunderhållet ”Plogning och slungning” och ”Halkbekämpning” är tomma. Vid sammanräknandet av beloppen enligt bidragsbeslutet har spalterna med totala belopp inte beaktats.

Beslutsförslag

Föredragande

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar följande:

 1. godkänna besvären
 2. remittera Gesterby väglags underhållsbidragsbeslut till vägsektionen för ny behandling

Motiveringar

I blanketten gällande ansökan om bidrag för enskilda vägar var det möjligt att endast meddela kostnadernas totala belopp. Eftersom det är fråga om ett fel i blanketten, ska beslutet tas till ny behandling. Väglaget har inte meddelat vilka kostnader ”Övriga arbeten” innehåller, så bidragsbeslutet remitteras till vägsektionen för ny behandling. Väglaget ska tillställa specificerade uppgifter om kostnaderna för den nya behandlingen av bidragsbeslutet.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Beredare

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Getbergs väglags ansökan om bidrag för enskilda vägar har kompletteras enligt följande:

 • Getbergs väglag har 15.6.2018 lämnat in en balansräkning med kontospecifikation och revisionsberättelse (Bilaga 1).
 • Väglaget ombads 31.8.2018 lämna in information om hur kostnaderna för vinterunderhållet fördelas (Bilaga 2).
 • Väglaget har 25.9.2018 lämnat in entreprenörens fakturor och utredningar om underhållsarbete som gjorts (Bilaga 3).
 • Väglaget ombads 25.9.2018 precisera ansökan (Bilaga 4).
 • Väglaget har 28.9.2018 lämnat in en utredning (Bilaga 5).
 • Väglaget ombads 8.10.2018 lämna in en tilläggsutredning gällande summorna i ansökan och utredningen (Bilaga 6). 
 • Väglaget har 1.11.2018 på nytt lämnat in entreprenörens fakturor och kvitton över stenkrossleveranser (Bilaga 7).

Bilagorna finns som kompletterande material för vägsektionens beslutsfattning.

Beslutsförslag

Föredragande

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beslut om bidrag för underhåll fattas på vägsektionens sammanträde.

Beslut

Vägsektionen beslutade att Getbergs väglag hör till bidragsklass 2. Vägsektionen beslutade understöda underhållet av vägen som väglaget förvaltar på basis av tillställda fakturor och utredningar av dem.

Vägsektionen korrigerar sitt tidigare beslut så att väglaget beviljas underhållsbidrag för enskilda vägar till ett belopp om sammanlagt 6 530,00 euro. Till väglaget betalas ytterligare 3 428,99 euro utöver beloppet på 3 102,00 euro som utbetalats tidigare.

Inform

Getbergin tiekunta