Vägsektionen, möte 22.11.2018

Protokollet är granskat

§ 67 Förrättningar om upplösning av väglag och vägdelar

KIRDno-2017-761

Beredare

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Tillämpliga bestämmelser

Lagen om enskilda vägar (358/1962)

3.2 § ”...  En enskild väg eller vägdel eller en sådan trafikled till vilken trafiken på den är avsedd att överföras upphör då den såsom gata upplåts till allmänt bruk, så som om detta bestäms särskilt. I ett beslut genom vilket en gata godkänns för sitt ändamål ska det bestämmas vilka vägar eller vägdelar som på motsvarande sätt upphör.”

3.3 § ”På ett detaljplaneområde ska en kommun från den tidpunkt den har blivit skyldig att anlägga en gata, till vilken trafiken på en enskild väg eller en del därav är avsedd att överföras, eller har börjat bygga en sådan gata överta väghållningen i fråga om en sådan gata eller en del därav...”

3.4 § ”Då en väg i enlighet med 2 mom. upphör, skall beträffande upplösningen av väglaget och betalningen av dess skulder iakttas det som i 84 § 4 och 5 mom. bestäms om indragning av väg. ..”

84.4 § ”Då indragning av väglags väg beslutats, förfaller dess gäld till betalning, och väglaget skall anses upplöst, när dess gäld blivit betalad.  Överstiga väglagets tillgångar dess skulder, skall överskottet, såframt annat ej följer av rättsförhållandet mellan vägdelägarna, delas mellan dem i enlighet med de senast gällande vägenheterna.”

Bakgrund

I Kyrkslätts kommun finns väglag som blivit under planområden. Dessa väglag ska upplösas som onödiga eftersom väghållningen med gatuhållningsbeslut övergått till kommunen. Väglagen eller delar av dem upplöses vid vägsektionens förrättningar som hålls med stöd av 52 § i lagen om enskilda vägar. Kommunen betalar förrättningskostnaderna.

De parter som man har kännedom om före förrättningen meddelas om förrättningarna gällande upplösning per brev och genom kungörelse i tidningen.

Beslutsförslag

Föredragande

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Vägsektionen beslutar

1 upplösa följande väglag:

 • Majbyvägen
 • Isopelto enskild väg
 • Kaaritie väglag
 • Kyrkvalla väglag
 • Mäntykuja - Mäntypolku enskild väg väglag

2 av följande väglag upplösa den del av väglaget som blir under ett planområde och som omfattas av kommunens underhåll:

 • Ödesängsvägen
 • Dahlin väglag
 • Fasa-Hommas väglag
 • Finnby väglag
 • Hagabacka privat väglag
 • Järvelä-Rinteelä väglag
 • Kalljärven länsipuolentien väglag
 • Solbacka enskilda väg

3 meddela Lantmäteriverket förrättningsbesluten efter att förrättningarna vunnit laga kraft.

Beslut

Enligt förslaget vidtar vägsektionen åtgärder för att dra in de väglag eller delar av väglag som inte behandlas vid anhängiga lantmäteriförrättningar.