Vägsektionen, möte 22.11.2018

Protokollet är granskat

§ 66 Alisgårdsvägens väglags vägmärken

KIRDno-2018-257

Beredare

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Alisgårdsvägens väglag anhåller om tillstånd att sätta upp vägmärken på Alisgårdsvägen hos Kyrkslätts kommun (51 § i vägtrafiklagen). Vägmärkena följer vägtrafikförordningen, och numren syftar på kapitel 3 i förordningen.

Tillstånd söks för följande märken:

  1. Vägmärke 231. Väjningsplikt i korsning
  2. Vägmärke 361. Hastighetsbegränsning (30 km/h), Tilläggsskylt: Tie päättyy, Vägen slutar
  3. Vägmärke 121. Avsmalnande väg
  4. Vägmärke 363. Hastighetsbegränsningszon (30 km/h)

Märkena 3 och 4 sitter på samma stolpe.

Märkena är redan uppförda på sina platser. Man har kanske begärt tillstånd av Kyrkslätts kommun för de nuvarande märkena eller en del av märkena redan på 1980- eller 1990-talet, men den nuvarande bestyrelsen är inte medveten om saken.

Allmänt

Alisgårdsvägen (Alisgårdintie, f.d. Löfkullavägen) ligger i Lappböle. Vägen är en stickväg med flera grenar. På början av vägen ligger Hembygsmuseet Alisgården.

Väglaget får underhållsbidrag av kommunen.

Tidigare vägmärkestillstånd

Kyrkslätts kommunstyrelse har 9.9.1991 § 901 beviljat tillstånd för hastighetsbegränsningsmärket 40 km/h. Väglaget hade begärt tillstånd för ett hastighetsbegräsningsmärke 30 km/h, men kommunstyrelsen hade i sitt beslut konstaterat att statsmakten allmänt har rekommenderat att man använder jämna tal för hastighetsbegränsningar och således beviljades tillstånd för 40 km/h.

Övriga tillstånd har inte beviljats.

 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Vägsektionen beslutar följande

1 Upphäva kommunstyrelsens beslut 9.9.1991 § 901 och

2 Bevilja tillstånd för vägmärken enligt följande:

2.1 För vägmärke 363 Hastighetsbegränsningszon 30 km/h och märke 364 Hastighetsbegränsning upphör

2.2 För tilläggsskylt 871 med texten ”Tie päättyy, Vägen slutar”

2.3 För vägmärket 121 Avsmalnande väg

Motiveringar

Vägmärke 231 Väjningsplikt i korsning sätts upp av landsvägens innehavare, dvs. NTM-centralen. Väglaget ansvarar för underhåll av märket.

Hastighetsbegränsningen 30 km/h är lämplig med tanke på underhållsnivån och trafikmängderna på vägen.

Allmänna anvisningar om uppsättande av vägmärken:
Vägmärken sätts upp på högra sidan av körbanan i körriktningen.
Vägmärken sätts upp så att deras synlighet är god, men så att de inte förhindrar sikten.
I allmänhet får högst två vägmärken med behövliga tilläggsskyltar fästas på samma stolpe eller ställning. (Trafikministeriets beslut om trafikanordningar 7 §)
Väglaget ska använda vägmärken som enhetliga med vägtrafikförordningen (5.3.1982/182).
I uppsättandet av nya vägmärken ska man följa anvisningen enligt Vägförvaltningens publikation ”Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä” (Allmänna anvisningar om användning av vägmärken) (2B-6).
Väglaget sätter upp vägmärkena på egen bekostnad (lag om enskilda vägar 5.1 §, vägtrafiklag 51.1 §).
Enligt Vägförvaltningens publikation (Allmänna anvisningar om användning av trafikmärken 2B-5) ska vägmärket och tilläggsskylten vara tvåspråkig i en tvåspråkig kommun.

Beslut

Enligt förslaget.

Märkena för  hastighetsbegränsningszon börjar och upphör ska placeras i början av vägen istället för det nuvarande hastighetsbegränsningsmärket nr. 361. Hastighetsbegränsningsmärket 361 ska avlägsnas som onödigt.

Inform

Alisgårdintien tiekunta