Vård- och omsorgsnämnden, möte 28.2.2019

Protokollet är granskat

§ 24 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för år 2018

KIRDno-2018-115

Beredare

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi
  • Sirkku Pekkarinen-Keto, sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, sirkku.pekkarinen-keto@kirkkonummi.fi
  • Arja Liinavuori, terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, arja.liinavuori@kirkkonummi.fi
  • Tuula Malmi-Suominen, sosiaalipalvelupäällikkö, tuula.malmi-suominen@kirkkonummi.fi
  • Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi
  • Kati Kupiainen, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö, kati.kupiainen@kirkkonummi.fi
  • Hannele Repo, Ylihoitaja, hannele.repo@kirkkonummi.fi
  • Kaija Hannula, ylilääkäri, kaija.hannula@kirkkonummi.fi
  • Tapio Salmela, Suunnittelija, tapio.salmela@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Enligt 115 § i kommunallagen (410/2015) ska i verksamhetsberättelsen ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts i kommunen och kommunkoncernen.

Kommunfullmäktige godkände 4.12.2017 § 82 budgeten för år 2018 och ekonomiplanen för åren 2019-2020. Vård- och omsorgsnämnden godkände sin dispositionsplan för år 2018 1.2.2018 § 4. Vård- och omsorgsnämndens budget är bindande för fullmäktige enligt kommunfullmäktiges beslut då det gäller sektorns verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan inkomstberäkningen och utgiftsanslaget. Den specialiserade sjukvårdens verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan de beräknade inkomsterna och utgiftsanslagen, är separat bindande. Dessutom ingår i budgeten som fullmäktige godkänt också riktgivande verksamhetsbidrag för resultatområdena samt intäkter och kostnader för dem.

I den budget som godkänts av kommunfullmäktige ingår bindande verksamhetsmål, nyckeltal som beskriver verksamheten och en plan för intern kontroll vars utfall man har följt upp i delårsrapporterna.

Av bilagan Perusturvalautakunnan toimintakertomus 2018 framgår uppnåendet av organets bindande mål för verksamhet och ekonomi, beskrivningar som gäller ändringar i verksamhetsmiljön samt nyckeltal och prestationer.

Bilaga: Perusturvalautakunnan toimintakertomus 2018

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgsdirektören:

Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med bilagan godkänna

1

verksamhetsberättelsen för år 2018 och sända den till kommunstyrelsen och -fullmäktige för behandling

2

utfallet av planen för intern kontroll 2018.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i enlighet med bilagan godkänna

1

verksamhetsberättelsen för år 2018 och sända den till kommunstyrelsen och -fullmäktige för behandling

2

utfallet av planen för intern kontroll 2018.

Inform

Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn

Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.