Vård- och omsorgsnämnden, möte 28.2.2019

Protokollet är granskat

§ 23 Vård- och omsorgsnämndens dispositionsplan för år 2019

KIRDno-2019-45

Beredare

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi
  • Sirkku Pekkarinen-Keto, sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, sirkku.pekkarinen-keto@kirkkonummi.fi
  • Arja Liinavuori, terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, arja.liinavuori@kirkkonummi.fi
  • Tuula Malmi-Suominen, sosiaalipalvelupäällikkö, tuula.malmi-suominen@kirkkonummi.fi
  • Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi
  • Kati Kupiainen, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö, kati.kupiainen@kirkkonummi.fi
  • Tapio Salmela, Suunnittelija, tapio.salmela@kirkkonummi.fi
  • Hannele Repo, Ylihoitaja, hannele.repo@kirkkonummi.fi
  • Kaija Hannula, ylilääkäri, kaija.hannula@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunfullmäktige godkände budgeten år 2019 och ekonomiplanen åren 2020-21 vid sitt sammanträde 15.12.2018 § 112. Budgetens bindande verkan har definierats så att den sammanräknade skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande för fullmäktige. Inom vård- och omsorgstjänsterna är den specialiserade sjukvårdens verksamhetsbidrag bindande för fullmäktige.

Kommunstyrelsen har 14.1.2019 § 8 godkänt direktiven för verkställigheten av budgeten.

Kommunfullmäktige beslutade 15.12.2018 § 113 om organens och tjänsteinnehavarnas upphandlingsbefogenheter för år 2019. Vård- och omsorgsnämnden godkände upphandlingsbefogenheterna för år 2019 vid sitt sammanträde 31.1.2019.

I sin dispositionsplan kan organet vidare delegera sina befogenheter.

I sin dispositionsplan måste organet fastställa de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna samt de personer som har det ekonomiska ansvaret, godkännarna och attesterarna av fakturor. Dessutom kan man i dispositionsplanen ge även andra än dem som är berättigade till upphandlingar rätten att beställa förnödenheter. 

Enligt verkställighetsdirektiven kan sektordirektören eller den redovisningsskyldiga ansvarspersonen för dispositionsplanen överföra delanslag inom ramen för organets bindande verkan samt fastställa och byta personer som har det ekonomiska ansvaret. Sektordirektören eller den redovisningsskyldiga ansvarspersonen kan genom sitt beslut även byta godkännare och attesterare av fakturor. Organet kan ge den redovisningsskyldiga ansvarspersonen rätten att ändra, uppdatera eller vidare delegera beställningsbefogenheter.  

Den redovisningsskyldiga ansvarspersonen svarar för uppnående av resultatområdets mål, fördelning av delanslagen vidare och användning av delanslagen enligt direktiven för verkställighet av budgeten.

Bilaga: Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2019

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgsdirektören:

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

1

godkänna dispositionsplanen för vård- och omsorgsnämnden år 2019 enligt bilagorna

2

ge den redovisningsskyldiga ansvarspersonen rätt att ändra, uppdatera eller vidare delegera rätten att beställa inom sitt ansvarsområde inom ramen för verkställighetsdirektiven i budgeten år 2019.

Beslut

Behandling: Under diskussionerna föreslog Tuula Sjölund att texten ”Lisäksi kotihoitoon varataan 11 600 € kolmen auton ja 69 000 € Evondos-lääkejakelulaitteiden hankintaan.” i dispositionsplanen ändras till ”Lisäksi kotihoitoon varataan 11 600 € kolmen auton liisaukseen ja 69 000 € Evondos-lääkejakelulaitteiden hankintaan.”

Dessutom föreslog Tuula Sjölund att följande text stryks i dispositionsplanen: ”Maakunnat perustetaan voimaanpanolain voimaantullessa (viimeistään joulukuu 2018). Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin VATE on asetettava kuukauden kuluessa voimaanpanolain voimaantulosta. Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1.8.2019. Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja monien muiden tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2021. Maakuntien hyväksymät yksityiset sosiaali- ja terveyskeskukset sekä maakuntien liikelaitosten sosiaali- ja terveyskeskukset aloittavat toimintansa 1.1.2023. Maakunta voi tietyissä tilanteissa hakea ja saada luvan sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan aikaisemmalle aloittamiselle tai myöhäisemmälle aloittamiselle. Suunhoidon yksiköt aloittavat toimintansa kaikissa maakunnissa 1.1.2023.”

Vård- och omsorgsnämnden godkände enhälligt de ändringar i dispositionsplanen som Sjölund föreslagit och dispositionsplanen med de ändringar som Sjölund föreslagit men i övrigt enligt bilagan till föredragningslistan.

 

Beslut: Vård- och omsorgsnämnden beslutade

1

godkänna vård- och omsorgsnämndens dispositionsplan för år 2019 enligt bilagan (ändrad i fråga om leasing och social- och hälsovårdsreformen)

2

ge den redovisningsskyldiga ansvarspersonen rätt att ändra, uppdatera eller vidare delegera rätten att beställa inom sitt ansvarsområde inom ramen för verkställighetsdirektiven i budgeten år 2019.

Inform

Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn

Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande till vård- och omsorgsnämnden
 
Anvisning för rättelseyrkande

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.
Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
 
Myndighet för rättelseyrkande
Rättelseyrkandet framställs till vård- och omsorgsnämnden.
 
Tidsfrist för rättelseyrkande
Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
 
Delfående
En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat visas, sju dagar efter att beslutet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när beslutet har lagts fram offentligt.
Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas.
 
Rättelseyrkandets innehåll

I rättelseyrkandet som ska riktas till vård- och omsorgsnämnden ska anges
 
- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas
- ändringssökandens namn och hemkommun
- den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.
 
Rättelseyrkandet ska undertecknas egenhändigt av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet även uppges namn och hemkommun för denna person.
 
Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.
Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.
 
Kontaktuppgifter:
Kyrkslätts kommun, vård- och omsorgssektorns förvaltning
Besöksadress: Ervastvägen 2 (4 vån.), 02400 Kyrkslätt
Tjänstetid: 8.00–15.30
Postadress: PB 20
02401 Kyrkslätt
 
telefonväxel (09) 29671
fax 09 8786298
e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi