Vård- och omsorgsnämnden, möte 28.2.2019

Protokollet är granskat

§ 25 Utredning om tillsynen över socialtjänsternas enheter med dygnet runt vård i Kyrkslätt

KIRDno-2018-1492

Beredare

  • Hannele Repo, Ylihoitaja, hannele.repo@kirkkonummi.fi
  • Tuula Malmi-Suominen, sosiaalipalvelupäällikkö, tuula.malmi-suominen@kirkkonummi.fi
  • Sirkku Pekkarinen-Keto, sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, sirkku.pekkarinen-keto@kirkkonummi.fi
  • Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi

Beskrivning

En serviceproducent som producerar privata socialtjänster dygnet runt ska söka tillstånd av regionförvaltningsverket (AVI) för sin verksamhet. AVI övervakar de privata socialserviceproducenterna på sitt verksamhetsområde. På kommunnivå svarar social- och hälsovårdsväsendet eller ett annat motsvarande organ för tillsynen över enheterna som verkar på området. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har det riksomfattande koordineringsansvaret i tillsynen över socialvården.

Serviceproducenten gör upp en plan för egenkontroll, i vilken antecknas alla centrala åtgärder med vilka den själv övervakar sin verksamhetsenhet, personalens agerande och kvaliteten av tjänsterna som den producerar.

De privata enheter som producerar socialservice dygnet runt i Kyrkslätt övervakas av vård- och omsorgssektorn. Praxisen för olika resultatområden avviker något från varandra, men i huvuddrag förverkligas tillsynen enligt följande:

Tillsynen genomförs vid inspektionsbesök som i regel görs en gång i året i varje enhet. Före besöket tillställer enhetens ansvarsperson övervakaren sin andel av inspektionsbesöksberättelsen, planen för egenkontroll, förverkligade arbetsturlistor och andra dokument som eventuellt efterfrågas. Under besöket går man igenom handlingarna och frågorna som uppstått. Man granskar också enhetens lokaler. Vid behov gör man en nytt besök då man kontrollerar att de överenskomna korrigerande åtgärderna har vidtagits. Man gör extra besök om kunden eller deras anhöriga tagit kontakt och åtgärderna förutsätter det.

Varje resultatområde har en eller flera anställda som träffar kunderna som placeras i enheterna då de flyttat dit samt vid behov också i fortsättningen. Utöver dessa besök observerar man också enhetens verksamhet och atmosfär.

Kunder från Kyrkslätt är även placerade i enheter på andra kommuners område. Kommunen ifråga övervakar dessa enheters verksamhet och tillställer Kyrkslätt redogörelsen över inspektionsbesöket. Kyrkslätts kommuns anställda träffar också kunderna som är placerade utanför kommunen.

 

Bilagor:

Selvitys sosiaalipalvelujen ympärivuorokautisten yksiköiden valvonnasta Kirkkonummella

Yksityiset sosiaalihuollon ympärivuorokautiset yksiköt Kirkkonummella

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgsdirektören:

Vård- och omsorgsnämnden antecknar den bifogade utredningen för kännedom.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antecknade den bifogade utredningen för kännedom.

 

Ledamot i vård- och omsorgsnämnden Veikko Vanhamäki avlägsnade sig under behandlingen av detta ärende kl. 20.32.

Inform

Asian valmistelijat

Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.