Vård- och omsorgsnämnden, möte 28.2.2019

Protokollet är granskat

§ 21 Deltagande i Nylands kommuners samarbete gällande servicesedlar och producenthandledning och deltagande i konkurrensutsättningar

KIRDno-2019-234

Beredare

  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Servicesedelnätverket och samarbete inom producenthandledning

De flesta kommunerna i Nyland har anmält sitt deltagande i båda samarbetshelheterna. Målet med samarbetsnätverket för servicesedlar för kunder är att konkurrensutsätta den nödvändiga programvaran, utveckla gemensamma kundsedlar och grunder för personlig budget samt att tillsammans informera om dessa tjänster. Kostnaderna för deltagande i samarbetsnätverket delas i regel enligt invånarantal mellan de som deltar. Kostnaderna för Kyrkslätt är då några tusen euro, beroende på om alla kommuner går med i samarbetet.

Producenthandledningssamarbetets mål är att bl.a. förenhetliga praxis för uppföljning av avtal och kvalitetsövervakning i Nyland samt utveckla uppföljningen av tjänsterna, deras kvalitet och effektivitet och stävja kostnaderna.

 

Konkurrensutsättningar som anknyter till samarbetet

Social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors stad konkurrensutsätter servicesedlarnas ärendehanterings- och administrationsprogramvara samt utvecklingstjänster för producenthandledningen. I upphandlingar iakttas lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016). Upphandlingsförfarandet är konkurrenspräglad dialog som avses i 36 § i upphandlingslagen, där den upphandlande enheten publicerar en upphandlingsannons, och alla intresserade leverantörer får ansöka om att få delta i upphandlingen.

Upphandlingen genomförs som annan gemensam upphandling enligt 21 § i upphandlingslagen, där de upphandlande enheterna kommer överens om att genomföra specifika upphandlingar gemensamt. Helsingfors stad har bjudit in också andra upphandlingsenheter inom landskapet Nyland att delta i genomförandet av upphandlingen. Dessa gör sina egna upphandlingsavtal. Helsingfors stad genomför konkurrenspräglad dialog för sin egen del och för alla deltagare som förbundit sig fram till att beslutet om upphandling fattas och delgivning.

Gällande servicesedelprogramvaran förhandlar upphandlingsenheten med kandidaterna som antagits till förfarandet för att kartlägga och slå fast på vilka sätt man bäst kan fylla bl.a. kraven på kundnärhet. Varje deltagare ingår självständigt avtal med den valda leverantören och fattar vid behov upphandlingsbeslut som lagen och det egna beslutsfattningssystemet förutsätter.

Slutresultatet av upphandlingen av producenthandledning är ramarrangemang med flera olika leverantörer. De som deltar i konkurrensutsättningen gör upphandlingar gällande utvecklingstjänster för producenthandledningen med avtalsleverantörer som antagits till ramarrangemanget enligt villkoren i ramavtalet. Deltagande i upphandlingen utgör inte en förpliktelse för den upphandlande enheten att köpa en viss mängd tjänster, och resulterar inte heller i att avtalsleverantörens har ensamrätt att producera tjänsterna i fråga. Varje upphandlingsenhet ingår självständigt ett ramavtal med leverantörerna som antagits till ramarrangemanget, genomför lätta konkurrensutsättningar enligt ramarrangemanget och fattar beslut om upphandling om dessa enligt villkoren i ramarrangemanget. Producenthandledning är ett ramarrangemang, varvid nämnden meddelas om och när det används.

 

Kompletterande material: Producenthandledning (presentation)

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Kyrkslätts kommuns vård- och omsorgssektor deltar

 

1

i Nylands servicesedelnätverk samt i den gemensamma konkurrensutsättningen av programvaran som anknyter till det och

 

2

i producenthandledningssamarbetet och konkurrensutsättningen av utvecklingstjänsterna i anslutning till det, som ramarrangemang.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att vård- och omsorgssektorn i Kyrkslätts kommun deltar

 

1

i Nylands servicesedelnätverk samt i den gemensamma konkurrensutsättningen av programvaran som anknyter till det och

 

2

i producenthandledningssamarbetet och konkurrensutsättningen av utvecklingstjänsterna i anslutning till det, som ramarrangemang.

 

Planerare Lotta Kauppila och upphandlingsexpert Jukka-Pekka Lehtomaa inom upphandlingstjänsterna vid Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor var närvarande under behandlingen av detta sammanträdesärende kl. 17.50 - 18.32.

Inform

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialan yhteyshenkilö ja asian valmistelija

Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande till vård- och omsorgsnämnden
 
Anvisning för rättelseyrkande

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.
Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
 
Myndighet för rättelseyrkande
Rättelseyrkandet framställs till vård- och omsorgsnämnden.
 
Tidsfrist för rättelseyrkande
Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
 
Delfående
En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat visas, sju dagar efter att beslutet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när beslutet har lagts fram offentligt.
Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas.
 
Rättelseyrkandets innehåll

I rättelseyrkandet som ska riktas till vård- och omsorgsnämnden ska anges
 
- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas
- ändringssökandens namn och hemkommun
- den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.
 
Rättelseyrkandet ska undertecknas egenhändigt av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet även uppges namn och hemkommun för denna person.
 
Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.
Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.
 
Kontaktuppgifter:
Kyrkslätts kommun, vård- och omsorgssektorns förvaltning
Besöksadress: Ervastvägen 2 (4 vån.), 02400 Kyrkslätt
Tjänstetid: 8.00–15.30
Postadress: PB 20
02401 Kyrkslätt
 
telefonväxel (09) 29671
fax 09 8786298
e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi