Vård- och omsorgsnämnden, möte 28.2.2019

Protokollet är granskat

§ 27 Äldrerådets förslag om upphandling av halkskydd för utdelning till kommuninvånare i åldern 70+

KIRDno-2019-120

Tidigare behandling

Beredare

Kati Kupiainen, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö, kati.kupiainen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Äldrerådet beslutade vid sitt sammanträde 14.1.2019 föreslå vård- och omsorgsnämnden att kommunen snabbt upphandlar halkskydd till uteskor för utdelning till kommuninvånarna i åldern 70+.

Beslutsförslag

Föredragande

Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgsnämnden antecknar äldrerådets förslag 14.1.2019 för kännedom och beslutar att ärendet bereds för beslutsfattande vid vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden:

Vård- och omsorgsnämnden antecknade äldrerådets förslag 14.1.2019 för kännedom och beslutar att ärendet bereds för beslutsfattande vid vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde.

Beredare

  • Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi
  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi
  • Hannele Repo, Ylihoitaja, hannele.repo@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Äldrerådet har lämnat in ett initiativ om brådskande anskaffning av halkskydd till kommuninvånare som fyllt 70 år.

Den vanligaste typen av olycksfall bland äldre är fallolyckor, och den överlägset största delen av olycksfall bland äldre sker hemma (THL). Majoriteten av fallen leder inte till sjukhusvård fastän de ofta förorsakar långvarig smärta och olägenhet. En höftfraktur kostar ca 30 000 euro. 

I Kyrkslätt bodde år 2017 ca 3 900 personer som fyllt 70 år. År 2017 var ca 100 över 75 år gamla Kyrkslättsbor i sjukhusvård på grund av förgiftningar och olycksfall. 65 år fyllda Kyrkslättsbor hade år 2017 ca 130 vårdperioder som berodde på fallolyckor. Man statistikför inte i Kyrkslätt boende äldres besök vid den egna hälsocentralen uttryckligen på grund av vinterhalkolyckor.

Om halkskydd uppmuntrar till att röra på sig utomhus mer än tidigare även vintertid, har de fördelaktig inverkan både på den fysiska hälsan och det sociala livet. Därtill minskar av fallolyckor förorsakad förargelse, skador och eventuella bestående men. Förutom genom att använda halkskydd kan man förebygga fall också genom att träna muskelstyrka och balans samt genom bra gatuunderhåll.

Halkskydd bör skaffas i olika storlekar och gärna i ett par olika modeller, så att alla får en modell som passar de egna uteskorna. De förmånligaste halkskydden kostar 5 - 20 €/par beroende på modell. I de totala kostnaderna bör man utöver anskaffningspriset beakta personalresurserna och tiden som behövs för anbudsförfrågningar, upphandling, ordnande av utdelning, utprovning och handledning i användning.

Pengar för upphandlingen har inte reserverats i årets budget. Upphandlingen och utdelningen av halkskydd är en så lång process att det hala föret hinner gå förbi för den här vintern. Således skulle det vara klokt att pengarna reserveras i budgeten för år 2020 och att processen bereds så att upphandlingen kunde göras genast i början av januari 2020.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgsnämnden

1

antecknar utredningen för kännedom och

 

2

föreslår kommunstyrelsen att pengarna för upphandling av halkskydd för 70 år fyllda inkluderas i förslaget till budget för år 2020.  

Beslut

Behandling: Tf. vård- och omsorgsdirektören ändrade sitt beslutsförslag att lyda: 

”Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ett anslag på 10 000 euro inkluderas i vård- och omsorgsnämndens budgetförslag för år 2020 för upphandling av halkskydd till skor för Kyrkslättsbor som fyllt 70 år.”

Vård- och omsorgsnämnden godkände enhälligt tf. vård- och omsorgsdirektörens ändrade beslutsförslag. 

 

Beslut: Vård- och omsorgsnämnden beslutade att ett anslag på 10 000 euro inkluderas i vård- och omsorgsnämndens budgetförslag för år 2020 för upphandling av halkskydd till skor för Kyrkslättsbor som fyllt 70 år.

Inform

Vanhusneuvosto ja kunnanhallitus (jatkokäsittelyä varten)

Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.