Vård- och omsorgsnämnden, möte 1.11.2018

Protokollet är granskat

§ 92 Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestidtabell för våren

KIRDno-2017-1103

Beredare

  • Kati Kupiainen, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö, kati.kupiainen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

I enlighet med 162 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också om ordföranden anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då när sammanträdet hålls. Ordföranden kan av grundad anledning inställa ett sammanträde.

Om en ledamot i ett organ enligt 167 § i förvaltningsstadgan är förhindrad att delta i ett sammanträde ska han eller hon kalla in en ersättare. Om en ledamot är jävig att behandla något ärende vid ett sammanträde eller på grund av förhinder inte kan delta i behandlingen av ett ärende, kan han eller hon kalla in en ersättare till sammanträdet för behandlingen av ärendet. I undantagsfall kan ordföranden, föredraganden eller organets sekreterare förmedla kallelsen till ersättaren.

Förslag till sammanträdestidpunkter för nämnden vårperioden 2019:

to 31.1.2019 kl. 17.30
to 28.2.2019 kl. 17.30
to 21.3.2019 kl. 17.30 
to 25.4.2019 kl. 17.30
to 23.5.2019 kl. 17.30
to 13.6.2019 kl. 17.30

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om sammanträdestidpunkterna våren 2019 enligt redogörelsedelen.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om sammanträdestidpunkterna våren 2019 enligt redogörelsedelen.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.