Vård- och omsorgsnämnden, möte 1.11.2018

Protokollet är granskat

§ 90 Program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) och Kyrkslätts medverkan i huvudstadsregionens Lape-projekt

KIRDno-2017-679

Beredare

  • Anna-Lotta Aaltonen, anna-lotta.aaltonen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Lape är ett av regeringens spetsprojekt. Ändring sker i riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster och en verksamhetskultur som stärker barnets rättigheter och kunskapsgrunder. Målet är barns, ungas och familjers välfärd och stärkande av deras egna resurser. En viktig utgångspunkt är att öka barns, ungas och familjers delaktighet i planeringen av sina tjänster. Stödet till föräldraskap och tjänster med låg tröskel stärks. Stöd i rätt tid ökar tjänsternas effektivitet. Lape-projektet behandlades förra gången i vård- och omsorgsnämnden 27.4.2017.

Kyrkslätt har deltagit i huvudstadsregionens Lape-projekts tre delhelheter, småbarnspedagogik, skola och läroanstalt, familjecentrum och utveckling på special- och krävande nivå. Utvecklingen av familjecentrum har skett samtidigt med den riksomfattande utvecklingen under THL:s handledning. I Lape-projektet har man utgående från arbetet och den gemensamma utvecklingen i arbetsgrupperna beskrivit ett förslag till familjecentrum. Då Lape-projektet går ut 31.12.2018 fortsätter utvecklingen i kommunerna med stöd av en förankringsplan och riksomfattande utveckling.

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde presenteras framskridandet av Lape-projektet i huvudstadsregionen och utvecklingsarbetet som utförts i Kyrkslätt.

 

Beredning: chef för rådgivningen och skolhälsovården Anna-Lotta Aaltonen och utvecklingsplanerare Petra Korkiakoski, tfn 040 126 9840

fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgsdirektören:

Vård- och omsorgsnämnden beslutar anteckna presentationen av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) för kännedom.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutade anteckna presentationen av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) för kännedom.

 

Före behandlingen av detta sammanträdesärende tog vård- och omsorgsnämnden en paus i sammanträdet kl. 18.57–19.05. Servicechef för Esbo stad Pasi Ojaniemi avlägsnade sig från sammanträdet före början av pausen kl. 18.55. Avdelningsskötare Anna-Lotta Aaltonen och utvecklingsplanerare för Lape-projektet Petra Korkiakoski anlände till sammanträdet före början av pausen kl. 18.57 och närvarade under behandlingen av detta sammanträdesärende fram till kl. 19.37. Ledamot i vård- och omsorgsnämnden Pekka Rantanen avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta sammanträdesärende kl. 19.31.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.