Vård- och omsorgsnämnden, möte 1.11.2018

Protokollet är granskat

§ 89 Ordnande av resor i enlighet med handikappservicelagen och socialvårdslagen/ramvillkor för upphandlingen

KIRDno-2017-1157

Tidigare behandling

Beredare

Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Vård- och omsorgsnämnden   5.10.2017 § 40  
Deltagande i Nylands kommuners gemensamma samarbete gällande förmedling av resor och ordnandet av trafikering i enlighet med handikappservicelagen och socialvårdslagen

Beredning

Esa Lindell

Bilagor

1 Helsingin matkapalvelukeskuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.docx

Beskrivning

Ärendets bakgrund
I Nyland förbereder man sig för den eventuella kommande landskapsreformen. PKS-soster (ledningen för social- och hälsovården i huvudstadsregionens kommuner) beslutade 12.4.2017 som en del av förberedelserna att man kan påbörja utredningen om eventuell upphandling av gemensam trafikering och resetjänstverksamhet för färdtjänst i fråga om vård- och omsorgssektorns klienters resor för att uträtta ärenden och resor som grundar sig på individens övriga behov, som ordnas med stöd av handikappservicelagen och socialvårdslagen. Projektet är till den här delen en del av förberedelserna inför den kommande eventuella landskapsreformen.

I persontrafiken i Finland sker betydande förändringar 1.7.2018 i huvudsak i och med lagen om transportservice som träder i kraft. De mest betydande förändringarna med tanke på transport som ordnas av kommunerna är avlägsnandet av bestämd prissättning, bundenhet till stationeringsort och regleringarna gällande antalet tillstånd. I praktiken kommer detta att innebära att taxitrafiken avregleras för konkurrens. Man måste fortfarande ansöka om trafiktillstånd för persontrafik, men i praktiken beviljas alla sökande som uppfyller villkoren tillstånd. Tillståndet är aktörspecifikt. Eftersom transportservice bör anses som offentlig upphandling, berörs de av konkurrensutsättningsskyldigheten i upphandlingslagen. Lagstiftningen som ändras avskaffar särregleringen gällande taxicentraler. I fortsättningen tillämpas transportservicelagens tillämpliga bestämmelser på dessa. 

Färdtjänstprocessen
Inom färdtjänst är det fråga om ordnandet av socialvård. Implementeringen av socialvård sker genom att erbjuda klienterna transportservice med tillhörande stödtjänster.

Färdtjänsterna kan uppfattas som en process som omfattar fattandet av klientbeslut, beställning av resor, förmedling av dem, resor, fakturering och klientrespons.

Vid beslutsfattandet utreds klientens servicebehov och man fattar ett tjänsteinnehavarbeslut som går att överklaga. Särskilda frågor och specialkrav som gäller klientens resor utreds i det här skedet. Beställning av resa innebär mottagande av resebeställningen, klientrådgivning som sker i det här skedet och att eventuellt kombinera resan med andra resor.

I förmedlingen förmedlas resan till fordonet som verkställer transporten. Chauffören gör i det här skedet kvitteringar och förberedelser som gäller beställningen. Reseskedet innefattar transporten med tillhörande kundbetjäning: särskilt trygg fastsättning av hjälpmedlen i fordonet och assistans av klienten. I faktureringsprocessen fakturerar trafikanten beställaren. Beställaren granskar, godkänner, handlägger och betalar fakturan. I det här skedet av processen kan man vara tvungen att utreda fakturor och grunderna för dem. Insamling och handläggning av respons är en mycket viktig del av processen. Genom responsen är det möjligt att utveckla och utreda eventuella misslyckanden och orsakerna till dem.


Kommunernas utredningsarbete
Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla, Borgå och Kervo har deltagit i samarbetet med utredningen om eventuell gemensam upphandling av trafikering och ordnandet av en resetjänstcentral. I det här skedet har det varit fråga om en tjänstemannautredning och några politiska beslut i ärendet har ännu inte fattats i någon kommun. 
I utredningsarbetet är syftet att utreda och bereda ett förslag om upphandling av trafikering som eventuellt ordnas gemensamt och en resetjänstcentral flera kommuner emellan, med beaktande av det eventuella kommande landskapets behov. Med en resetjänstcentral avses verksamhet där man strävar efter att kombinera klienternas resor för att hantera kostnaderna och minska olägenheter som förorsakas miljön.

Eventuellt sätt för ordnande
Beredningen har utgått från tanken att Helsingfors stad fungerar som organiseringsansvarig aktör. Man planerar ändra sättet för ordnande av resetjänster så att Helsingfors skulle ansvara för ordnandet av resetjänster vid sidan av sina egna tjänster också för vissa andra kommuner i Nyland. Klientansvaret skulle förbli självständigt hos respektive kommun, alltså ansvarar de deltagande kommunerna själva för att servicen produceras för klienterna. Ansvaret för ordnandet av den egentliga resetjänsthelheten skulle överföras till Helsingfors.
Enligt 8 § i kommunallagen kan kommunen själv organisera de uppgifter som åligger den enligt lag eller avtala om att organiseringsansvaret överförs på en annan kommun eller en samkommun. I den aktuella situationen är målet alltså att Helsingfors skulle börja sköta uppgifter som gäller färdtjänst för vissa andra nyländska kommuners del. I 49 § i kommunallagen bestäms om olika samarbetsformer. Enligt lagrummet kan kommuner och samkommuner med stöd av avtal sköta sina uppgifter tillsammans. Formen för offentligrättsligt samarbete mellan kommuner kan vara ett gemensamt organ, en gemensam tjänst, ett avtal om skötsel av en myndighetsuppgift och en samkommun. 

Helsingfors Resetjänst har sedan juni 2009 varit verksam i Helsingfors. Helsingfors Resetjänst består av den organiseringsansvariga social- och hälsovårdssektorn, affärsverket Helsingfors stads Servicecentral som organiserar resetjänstcentralens verksamhet för social- och hälsovårdssektorns räkning samt privata konkurrensutsatta trafikidkare. Helsingfors resetjänstcentral är alltså kommunens egen verksamhet och på den tillämpas således inte bestämmelserna i upphandlingslagen. 
Helsingfors social- och hälsovårdssektor skulle vara organiseringsansvarig aktör, vars affärsverk Helsingfors stads Servicecentral producerar mottagningen av beställningar, förmedling av resor, styrning av trafikering och mottagningen av klientrespons. För att koordinera verksamheten skulle man inrätta en gemensam arbetsgrupp för Helsingfors och de övriga kommunerna. Syftet är att tillsammans utveckla ett nytt slags effektivt sätt att verkställa transportservice med god kundbetjäning. 
Syftet är att verkställa arrangemanget så att det är relativt lätt för andra kommuner att gå med om de vill. 

Processen
Utredningen och eventuellt beredningsarbete görs i samarbete mellan alla kommuner. Regler och anvisningar för en eventuell kommande gemensam service bereds i samarbete de olika kommunerna emellan. 
För genomförandet av klientdelaktigheten har man planerat klientmöten för allmänheten där kommuninvånarna kan bekanta sig med ärendet och föra fram sina synpunkter för beaktande i beredningen. Ordnandet av höranden av handikapp- och äldreråden och t.ex. ett invånarmöte är på varje kommuns ansvar. Syftet är att i så bred utsträckning som möjligt sträva efter att beakta klient- och andra intressentgrupper. 

Innan handlingarna för upphandling av trafikering slutligen blir färdiga ordnas ett informations- och diskussionsmöte för alla intresserade trafikanter. Syftet är att beakta synpunkterna hos aktörerna på marknaden. 

Helsingfors resetjänstcentral
Social- och hälsovårdssektorn har organiseringsansvaret för färdtjänsten i Helsingfors. En resetjänstcentral har grundats för förmedling och kombinering av färdtjänstresor. 

Helsingfors erfarenheter av resetjänstcentralen är i huvudsak positiva. Man får ca 150-200 klientresponser i månaden. Via resecentralen gjordes 533 990 resor år 2016. Varje månad görs ca 60-65 000 resor. I Helsingfors var leveransnoggrannheten för beställningarna ca 93,5 % år 2016. Leveransnoggrannhet betyder förmåga att svara på lovat servicelöfte i ordnandet av transport. 
Helsingfors utförde en klientenkät bland slumpmässigt valda klienter hos resetjänstcentralen. Enkätens medeltal blev 4,49 (bästa möjliga resultat 5). Exaktare resultat ingår som tilläggsmaterial. 

Kyrkslätts kommuns antal klienter och resor i fråga om individuella resor
År 2016 var klientbesluten på basis av handikappservicelagen 978 klienter, av vilka 591 använde sin rätt och gjorde totalt 47 120 resor. Kostnaderna har uppgått till 1,66 milj. euro. År 2016 var klientbesluten på basis av socialvårdslagen 96 klienter, av vilka 54 använde sin rätt och gjorde totalt 6 330 resor. Kostnaderna uppgick till ca 90 000 euro.
 

Förslag

Vård- och omsorgsdirektören:


Vård- och omsorgsnämnden beslutar
1
delta i beredningen av det gemensamma verkställandet av helhetsprocessen i fråga om ordnandet av resor som avses i handikappservicelagen och socialvårdslagen i samarbete med Helsingfors och kommunerna i Nyland fr.o.m. 1.1.2018

2
ordna ett möte för allmänheten 11.10.2017 där processen presenteras för handikapp- och äldreråden och för alla som är intresserade av frågan

3
förutsätta att vård- och omsorgsnämnden före utgången av år 2017 föreläggs samarbetsavtalet som gäller förmedlingen av resor samt huvudprinciperna för konkurrensutsättningen av genomförandet av resorna för godkännande.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutade

1

delta i beredningen av det gemensamma verkställandet av helhetsprocessen i fråga om ordnandet av resor som avses i handikappservicelagen och socialvårdslagen i samarbete med Helsingfors och kommunerna i Nyland

2

ordna ett möte för allmänheten 11.10.2017 där processen presenteras för handikapp- och äldreråden och för alla som är intresserade av frågan

3

förutsätta att vård- och omsorgsnämnden före utgången av år 2017 föreläggs samarbetsavtalet som gäller förmedlingen av resor samt huvudprinciperna för konkurrensutsättningen av genomförandet av resorna för godkännande

 

Vård- och omsorgsnämnden 31.5.2018

Social- och hälsovårdsnämnden i Esbo utstakade vid sitt sammanträde 24.5.2018 hur konkurrensutsättningen av resor som avses i handikappservicelagen och socialvårdslagen ska ordnas. Beslustförslaget följer denna riktlinje.

Beslutsförslag

Föredragande

Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Kyrkslätts kommun skaffar inte förmedling av resor av Helsingfors resetjänstcentral och deltar inte i den gemensamma konkurrensutsättningen av transporter som beretts under ledning av Helsingfors utan deltar i den gemensamma upphandlingen med Västra Nylands kommuner.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att Kyrkslätts kommun inte skaffar förmedling av resor av Helsingfors resetjänstcentral och inte deltar i den gemensamma konkurrensutsättningen av transporter som beretts under ledning av Helsingfors utan deltar i den gemensamma upphandlingen med Västra Nylands kommuner.

Beredare

  • Ari Hasu, Controller, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Vård- och omsorgsnämnden i Kyrkslätts kommun har 31.5.2018 § 342 beslutat förbinda sig till den gemensamma upphandlingen med Västra Nylands kommuner gällande ordnandet av resor i enlighet med handikappservicelagen och socialvårdslagen.

Kyrkslätts kommun har befullmäktigat Esbo stad att sköta konkurrensutsättningen av förvaltnings- och förmedlingstjänsten för person- och materialtransporter samt konkurrensutsättningen av tillhörande transporter, att underteckna anbudsbegäran, beslut, avtal och tillhörande handlingar samt att med fullmakt sköta avtalsuppföljningen i fråga om ordnandet av resor i enlighet med handikappservicelagen och socialvårdslagen (sektordirektören för vård- och omsorgssektorn xx.xx.xxxx). Esbo social- och hälsovårdsnämnd beslutar om principerna för upphandlingen.

Upphandlingens genomförande har beretts i en styrgrupp som tillsatts för det här ändamålet. De deltagande kommunerna är representerade i styrgruppen. I beredningen av ärendet har man hört/kommer man att höra äldre-/handikappråd samt den personal som arbetar med transporterna i deltagarkommunerna.  

Upphandlingens ramvillkor

Esbo stad konkurrensutsätter transporter enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen. Som stöd för beredningen har man ordnat verkstäder och bland annat genomfört en kundbelåtenhetsenkät. I beredningen uppmärksammas sådant som kunderna fört fram, såsom om förarna är vänliga, beaktande av kundens situation, fordonens trygghet och fortlöpande utveckling av tjänsten på basen av kundresponsen.

Konkurrensutsättningen genomförs i samarbete med kommunerna eller samkommunerna i Västra Nyland, d.v.s. Lojo, Kyrkslätt, samkommunen Karviainen, Raseborg, Grankulla, Hangö, Sjundeå och Ingå. Konkurrensutsättningen har resulterat i en gemensam servicemodell där Esbo ordnar tjänsterna och varje kommun ansvarar för sin egen del av transportkostnaderna. Principerna för upphandlingen av transporter bör uppdateras med tanke på konkurrensutsättningen. Innan tjänsten tas i bruk uppdateras också anvisningarna för transporter i enlighet med handikappservicelagen och socialvårdslagen.

I Esbo finns det cirka 3 800 kunder som omfattas av transport i enlighet med handikappservicelagen och cirka 1 400 kunder som omfattas av transport i enlighet med socialvårdslagen. I hela Västra Nyland finns det sammanlagt cirka 6 000 kunder som omfattas av transport i enlighet med handikappservicelagen och cirka 2 000 kunder som omfattas av transport i enlighet med socialvårdslagen. Siffrorna är baserade på siffror som kommunerna själva lämnat in och består huvudsakligen av siffor från 2017.

Genom konkurrensutsättning eftersträvar man en tjänst som är kostnadseffektiv och möjliggör kundens förmåga att fungera och i vilken man följer enhetliga tillvägagångssätt och principer för beviljande. Målet är också att finna nya metoder och modeller för lösningar som främjar och stöder rörlighet.

I konkurrensutsättningens första skede konkurrensutsätts förvaltningen av förmedlings- och transporttjänsterna i sin helhet. I andra skedet konkurrensutsätts tjänsteproducenterna för transporter enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen. Målet är att den konkurrensutsatta förmedlings- och förvaltningshelheten senare skall kunna användas också i samband med andra transporter som staden ordnar.

Följande faktorer ses som principer för konkurrensutsättningen:

  1. Tjänstespråken är finska, svenska och engelska
  2. Tjänsten är vid behov tillgänglig för kunder med funktionsnedsättning
  3. Tjänsten skall fås inom rimlig tid
  4. Tjänsten förverkligas inom Västra Nylands område
  5. Sammanslagning av transporter baserar sig på kundernas samtycke
  6. Tjänsten är trygg för kunden.

Tjänstespråken är finska, svenska och engelska

I konkurrensutsättningen kräver man att tjänsteproducenterna vid behov kan betjäna på finska, svenska och engelska. Både mottagning av transportbeställning och själva transporten skall kunna ordnas på det språk som kunden valt.

Tjänsten är vid behov tillgänglig för kunder med funktionsnedsättning

För kunden är hela transporttjänstprocessen en nåbar tjänst. Det här betyder att kunden redan i beställningsskedet skall kunna beställa tjänsten på det sätt hen valt; per telefon eller elektroniskt. Elektronisk beställning, t.ex. med en smarttelefonapplikation skall vara tydlig, användarvänlig och tillgänglig också för t.ex. synskadade personer.

Fordonen ska vara sådana att det är möjligt för kunden att använda dem. En rullstolsburen kund behöver t.ex. ett fordon utrustat för transport av personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedel som kunden använder transporteras tillsammans med kunden (t.ex. en rollator eller assistenthund). Om kunden behöver en assistent eller följeslagare skall den personen också rymmas med i transporten.

Tjänsten skall fås inom rimlig tid

Kunden skall få tjänsten inom en tid som anses vara rimlig (tiden definieras mera specifikt senare).

Tjänsten förverkligas inom Västra Nylands område

Området där transporterna ordnas är hela Västra Nyland, inklusive Esbo, Lojo, Kyrkslätt, samkommunen Karviainen, Raseborg, Grankulla, Hangö, Sjundeå och Ingå. Kommunerna definierar skilt det tillåtna transportområdet och dess gränser. Målet med tjänsten är att främja och garantera att invånarna har likvärdiga möjligheter att röra sig med beaktande av kommunens regionala egenskaper.

Sammanslagning av transporter baserar sig på kundernas samtycke

Transporter kan sammanslås då kunden vill att man gör det. Sammanslagningen skall vara rimlig med tanke på både tidsanvändningen och körsträckan.

Tjänsten är trygg för kunden

Den nya transporttjänsten i enlighet med handikappservicelagen och socialvårdslagen i Västra Nyland är trygg för kunden under hela processen, från det att man beställer tjänsten till det att man anländer till destinationen. Kunden kan lita på tjänsten.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgsdirektören:

Vård- och omsorgsnämnden beslutar anteckna för kännedom ramvillkoren för ordnande av resor i enlighet med handikappservicelagen och socialvårdslagen.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutade anteckna för kännedom ramvillkoren för ordnande av resor i enlighet med handikappservicelagen och socialvårdslagen.

 

Projektchef för Esbo stad Pasi Ojaniemi var på plats under behandlingen av detta sammanträdesärende och berättade för vård- och omsorgsnämnden om konkurrensutsättning av transporttjänster.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.