Vård- och omsorgsnämnden, möte 1.11.2018

Protokollet är granskat

§ 91 Höjning av anslagen för vård- och omsorgssektorn

KIRDno-2018-115

Beredare

  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi
  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi
  • Tapio Salmela, Suunnittelija, tapio.salmela@kirkkonummi.fi
  • Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi
  • Sirkku Pekkarinen-Keto, sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, sirkku.pekkarinen-keto@kirkkonummi.fi
  • Tuula Malmi-Suominen, sosiaalipalvelupäällikkö, tuula.malmi-suominen@kirkkonummi.fi
  • Arja Liinavuori, terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, arja.liinavuori@kirkkonummi.fi
  • Kati Kupiainen, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö, kati.kupiainen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Allmänt

Ökningen av vård- och omsorgssektorns verksamhetsbidrag bedöms enligt utfallsprognosen i september vara 4,5 procent år 2018. Vård- och omsorgssektorns anslags bindande nivå i förhållande till fullmäktige är verksamhetsbidraget för den specialiserade sjukvården och skilt för den övriga verksamheten.

Utgifterna inom den specialiserade sjukvården beräknas underskrida det reserverade anslaget och de minskar på basis av HNS:s uppföljningssystem jämfört med 2017 med uppskattningsvis 2,1 % dvs. 0,85 milj euro. I prognosen i augusti var underskridningen endast knappt 0,1 milj. euro. Ökningen av den övriga verksamhetens verksamhetsbidrag kommer troligen att vara 7,8 procent.

I den första delårsöversikten 2018 beräknade man på basis av utfallet för fyra månader att vård- och omsorgssektorn överskrider verksamhetsbidraget med 2,2 miljoner euro utan den specialiserade sjukvården. De mest centrala överskridningarna beräknades bero på köp av barnskydd, vårdtjänster för äldre och sjukhustjänster i Esbo.

 

Behov av höjning av anslag

Överskridningarna har anslagen under det gångna året beror i huvudsak på lagstadgade tjänster.

Man utökade personalen inom barnskyddet och familjetjänsterna 2018 för att stävja de totala kostnaderna och ökningen av antalet placeringar inom barnskyddet. De årliga kostnaderna för en placering är ca 100 000 euro. Antalet placerade barn och unga är 7,8 procent större än året innan, eftervården omfattar 5,4 procent fler än året innan och den öppna vården 2,8 procent än året innan. Inrättandet av nya befattningar har ännu inte hunnit ha en sänkande inverkan på antalet placeringar.

Överskridningen av anslagen inom resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan beror på köp av handikapptjänster och i tjänster för personer med funktionsnedsättning, såsom boendetjänster för unga som håller på att bli självständiga. Handikapptjänsternas, inklusive tjänster för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsbidrags andel av verksamhetsbidraget för stödtjänster för funktionsförmågan är ca 70 procent. Den årliga tillväxten av handikapptjänsternas nettokostnader har under de två senaste åren varit ca 8-9 %. I budgeten för det pågående året har man förberett sig på en tillväxt om ca 0,3 procent. I budgeten 2018 skar man ner anslaget för handikapptjänster med 2,8 milj. euro efter vård- och omsorgsnämndens budgetförslag. Enligt nuvarande uppskattning ökar nettoutgifterna för resultatenheten för handikapptjänster med ca 1,4 miljoner euro i år.

Inom resultatområdet välfärdstjänster för de äldre har ifjol och i år gjorts betydande strukturella förändringar. Man har skapat förutsättningar för stödande av de äldre att klara sig hemma.  Utöver omfattande utbildning av personalen (rehabiliterande vårdarbete) har man bl.a. stärkt hemrehabiliteringen och gruppverksamheten i fysioterapin för äldre. Motsvarande har man för de äldre som inte längre klarar sig hemma ens med stödåtgärder ordnat platser inom serviceboende med heldygnsomsorg snabbare än tidigare. Inom resultatområdet för tjänster för de äldre håller man på att överskrida särskilt anslagen som reserverats för hyrd arbetskraft inom hemvården. Särskilt det ökade behovet av hemvård nattetid inverkar på det här. Vård nattetid som eget arbete i kommunen lades ner för ett par år sedan på grund av litet behov. Man har varit tvungen att köpa tjänsten utan tillräcklig anslagsreservering. Även till andra arbetsturer har man varit tvungen att köpa arbetskraft på grund av dålig tillgång på vikarier. Budgetförslaget för 2019 innefattar ny inledning av hemvård nattetid i kommunens regi för att stävja kostnaderna.

Sommaren 2018 har priserna vid rehabiliteringsavdelningarna vid Esbo sjukhus höjts med 8,3 % och det nya dygnspriset är nuförtiden 413,55 euro. I och med höjningen har man varit tvungen att höja utfallsprognosen för slutet av året för Esbo sjukhus.

 

Behovet av anslagshöjning på basis av utfallsuppgifterna för september

Enligt prognosen som gjorts upp utgående från utfallsuppgifterna för september är behovet att höja anslaget för vård- och omsorgssektorns verksamhetsbidrag (utan den specialiserade sjukvården) 3,2 milj. euro. Då är ökningen av verksamhetsbidraget jämfört med föregående år 7,8 procent. Överskridningarna orsakas nästan helt av köpen av kundtjänster. De mest centrala överskridningarna orsakas, så som konstaterades i båda delårsöversikterna, av köp av barnskyddstjänster och tjänster inom familjetjänsternas vård utom hemmet, köp av tjänster för personer med funktionsnedsättning och prishöjningar vid Esbo sjukhus.

Utgående från utfallsuppgifterna för september förutspår man att överskridningen i nettoverksamhetsutgifterna för den egna verksamheten (verksamhetsbidraget) fördelas mellan resultatområdena i enlighet med bilagan "Perusturvapalveluiden nettotoimintamenojen lisämäärärahatarpeen jakaantuminen”.

I investeringsdelen saknades i anslagsreserveringen 2018 för Apotti, upphandling av programvara (projekt 9003) kommunens andel (ca 185 000 €) av den avtalade investeringen i Apotti Oy:s fria egna kapital.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgsdirektören:

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar höja vård- och omsorgssektorns anslag (verksamhetsbidrag) med 3 200 000 euro. På basis av prognossituationen för den specialiserade sjukvården i september kan man sannolikt få till och med 850 000 euro för att täcka höjningen, eftersom anslagen enligt prognosen underskrids med beloppet i fråga.

Dessutom beslutar vård- och omsorgsnämnden föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar höja investeringsanslagen för upphandling av programvaran Apotti (verksamhetsbidrag) med 185 000 euro.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar höja vård- och omsorgssektorns anslag (verksamhetsbidrag) med 3 200 000 euro. På basis av prognossituationen för den specialiserade sjukvården i september kan man sannolikt få till och med 850 000 euro för att täcka höjningen, eftersom anslagen enligt prognosen underskrids med beloppet i fråga.

 

Dessutom beslutar vård- och omsorgsnämnden föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar höja investeringsanslagen för upphandling av programvaran Apotti (verksamhetsbidrag) med 185 000 euro.

 

 Protokollet justerades i enlighet med ordförandens förslag för denna paragrafs del vid sammanträdet.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.