Ungdomsfullmäktige, möte 7.5.2019

Protokollet är granskat

§ 34 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beskrivning

Enligt 6 § i ungdomsfullmäktiges verksamhetsstadga sänds sammanträdeskallelsen till ledamöter och andra som kallas till mötet senast envecka före mötets tidpunkt på det sätt som ungdomsfullmäktige beslutat.

Enligt 6 § i ungdomsfullmäktiges verksamhetsstadga är ungdomsfullmäktiges
sammanträde beslutfört när över 1/2 av ledamöterna är närvarande.

Beslutsförslag

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

På plats fanns mer än hälften av ungdomsfullmäktiges ledamöter.

Paragraf 36 justerades vid sammanträdet.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.