Ungdomsfullmäktige, möte 23.1.2018

Protokollet är granskat

§ 6 Ungdomsfullmäktiges sammanträdestidtabell 2018

KIRDno-2017-1264

Tidigare behandling

Beredare

Martta-Liisa Kosonen, martta-liisa.kosonen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Nuorisovaltuuston toimintasäännön 6§ mukaisesti nuorisovaltuuston kokous kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Kokoukset pidetään nuorisovaltuuston päättämissä paikoissa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto ehdottaa, että nuorisovaltuuston kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan kunnanvaltuuston kokouksia edeltävillä viikoilla, jotta kunnanvaltuuston esityslista voidaan käydä läpi nuorisovaltuuston kokouksessa. Kunnanvaltuusto kokoontuu keväällä 2018 maanantaisin 29.1., 5.3., 9.4., 14.5. ja  18.6.

Beslutsförslag

Päätetään nuorisovaltuuston kokouspäivämäärät keväälle 2018.

Beslut

Päätettiin Kirkkoummen nuorisovaltuuston kokouspäivämäärät keväälle 2018.Nuorisovaltuusto kokoontuu tiistaisin kunnanvaltuuston kokousta edeltävällä viikolla.

Nuorisovaltuuston kokouspäivämäärät keväällä 2018:  23.1., 27.2., 3.4., 8.5. ja 12.6.

 

 

 

Beredare

  • Martta-Liisa Kosonen, martta-liisa.kosonen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Ungdomsfullmäktige 13.12.2017 § 17:
 

Beredning

Martta-Liisa Kosonen

Beskrivning

Enligt § 6 i ungdomsfullmäktiges verksamhetsstadga sammankallas ungdomsfullmäktige till sammanträde i huvudsak en gång i månaden med undantag av sommarmånaderna. Sammanträdena hålls på de platser som ungdomsfullmäktige beslutat.

Ungdomsfullmäktiges presidium föreslår att ungdomsfullmäktiges sammanträden i mån av möjlighet hålls under veckorna som infaller före kommunfullmäktiges sammanträden, så att man kan gå igenom kommunfullmäktiges föredragningslista vid ungdomsfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige sammanträder våren 2018 på måndagarna 29.1, 5.3, 9.4, 14.5 och 18.6.

Förslag

Man beslutar om ungdomsfullmäktiges sammanträdesdagar för våren 2018.

Beslut

Man beslutade om ungdomsfullmäktiges sammanträdesdagar för våren 2018. Ungdomsfullmäktige sammanträder på tisdagar veckan före kommunfullmäktiges sammanträde.

Ungdomsfullmäktiges sammanträdesdagar för våren 2018:  23.1, 27.2, 3.4, 8.5 och 12.6.

 

Ungdomsfullmäktige 23.1.2018

Ungdomsfullmäktiges presidium föreslår att sammanträdet 3.4 flyttas till tisdagen 27.3.2018.

Beslutsförslag

Förslaget godkänns.

Beslut