Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, möte 10.1.2018

Protokollet är granskat

§ 3 Svenska förskoleverksamhets- och bildningssektionens dispositionsplan i anknytning till budgeten för år 2018

KIRDno-2017-484

Beredare

  • Ari Hasu, talouspäällikkö, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt beslutade godkänna budgeten för år 2018 och ekonomiplanen för åren 2019-2020 vid sitt sammanträde 4.12.2017 (§ 89).

På grundval av förvaltningsstadgan för Kyrkslätts kommun (97 §) godkänner kommunstyrelsen och de andra organen dispositionsplanerna som är baserade på budgeten. 

I dispositionsplanerna gör organen bl.a. följande:

- delar bindande anslag och beräknade inkomster och målsättningar som kommunfullmäktige godkänt i sitt budgetbeslut vidare till de funktioner som hör till organets ansvar,

- bestämmer de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna för driftsekonomi- och investeringsdelen i anknytning till dispositionsplanen,

- beslutar om rapporteringen i anknytning till dispositionsplanen.

På basis av kommunfullmäktiges beslut i anknytning till budgeten för år 2018 är sektionens verksamhetsinkomster i budgeten 920 717 euro, verksamhetsutgifter 15 949 814 euro och det bindande verksamhetsbidraget för sektionen (differensen mellan verksamhetsinkomster och -utgifter) 15 029 097 euro.

Budgeten för år 2018 och dispositionsplanen som ingår som bilaga till föredragningslistan presenteras mer detaljerat för sektionen vid sammanträdet.

Den av fullmäktige godkända budgetboken kan läsas på adressen: https://www.kyrkslatt.fi/information-om-ekonomin

 

Ekonomichef Ari Hasu var närvarande på sammanträdet för denna paragrafs del.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar

1. godkänna den med bilagan ”Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen/ dispositionsplanen i anknytning till budgeten för år 2018” förenliga dispositionsplanen samt vidarebefordra dispositionsplanen till kommunstyrelsen för kännedom

2. fordra att de i dispositionsplanen nämnda redovisningsskyldiga ansvarspersonerna rapporterar om dispositionsplanens utfall i situationerna i slutet av april och augusti, i slutet av 2018 samt på andra vis som sektionen separat beslutar om.

 

Beslut

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Inform

Dagvårdschefen, daghemmen och skolorna

Sökande av ändring

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Frågor