Sektionen för serviceproduktion, möte 5.6.2018

Protokollet är granskat

§ 48 Sektionen för serviceproduktions sammanträden hösten 2018 och till dem anslutna bestämmelser

KIRDno-2017-322

Beredare

  • Kia Forsell, hallintosihteeri, kia.forsell@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Om sammanträdesförfarandet stadgas i kommunens förvaltningsstadga, kapitel 18 paragraferna 158 - 184. Enligt 162 § i förvaltningsstadgan ska sammanträden för kommunens organ hållas den tid och på den plats som organet beslutat. Sammanträde ska även hållas om ordföranden anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas.

Enligt 167 § i förvaltningsstadgan ska en ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde be sin ersättare delta i sitt ställe. I undantagsfall kan ordföranden, föredraganden eller sekreteraren förmedla kallelsen till ersättaren.

Enligt 168 § i förvaltningsstadgan har förutom nämndens ledamöter och föredraganden kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande, kommunfullmäktiges ordförande eller vice ordförande, kommundirektören samt sektordirektören inom sin sektor närvaro- och yttranderätt vid de kommunala organens sammanträden. Beslut om andra personers närvaro- och yttranderätt fattas av respektive organ.

Enligt 23 § i förvaltningsstadgan kan en nämnd eller dess ordförande eller föredragande besluta att ta upp ett ärende till behandling i nämnden. En myndighet som lyder under en nämnd ska meddela nämnden om de beslut som den fattat och som kan övertas, utom när det gäller i 30 och 40 § i förvaltningsstadgan nämnda ärenden eller ärendegrupper där nämnden har meddelat att den inte utnyttjar sin övertagningsrätt.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Sektionen för serviceproduktion beslutar att

1.
den i slutet av år 2018 sammanträder kl. 17.00 enligt följande:

14.8 (tisdag)
11.9 (tisdag)
3.10 (onsdag)
31.10 (onsdag)
28.11 (onsdag)

Om extra sammanträden fattas separat beslut. Plats för sammanträden är i huvudsak kommunaltekniska kansliets sammanträdesrum Kielo

2.
sammanträdeskallelsen och länken till det elektroniska mötet och föredragningslistan skickas elektroniskt till ledamöterna till kirkkonummi.fi-adressen senast 5 dagar före sammanträdet

3.
sektionens protokoll justeras elektroniskt av två av sektionen valda protokolljusterare tisdagen efter sammanträdet. Om tisdagen inte är en vardag, justeras protokollet den första arbetsdagen därefter

4.
sektionens protokoll publiceras på kommunens webbplats den första arbetsdagen efter justeringsdagen

5.
vid sammanträdena är sektordirektören för kommunaltekniska sektorn föredragande, förvaltningssekreteraren eller en annan person som sektordirektören förordnat protokollförare och andra tjänsteinnehavare som sektordirektören förordnat närvarande som sakkunniga.  Då föredragande är förhindrad eller jävig fungerar sektordirektörens vikarie som dennes vikarie.

6.
nämndens föredragningslistor med bilagor publiceras på kommunens webbsida

7.
sektionens protokoll publiceras som förhandsinformation på kommunens webbplats så fort som möjligt efter sammanträdet

8.
ovan nämnda förfarande gäller tillsvidare.


Dessutom antecknar sektionen för serviceproduktion för kännedom att tjänstemannabeslut fattade av tjänstemän underställda kommunaltekniska nämnden publiceras på kommunens webbplats. Besluten tillställs kommunaltekniska nämnden för övervakning på följande sammanträde efter beslutet.

 

Behandling:

Föredragandens ändrade utgångsförslag:

Sektionen för serviceproduktion beslutar att

1.
den i slutet av år 2018 sammanträder kl. 17.00 enligt följande:

15.8 (onsdag)
13.9 (torsdag)
3.10 (onsdag)
31.10 (onsdag)
28.11 (onsdag)

Om extra sammanträden fattas separat beslut. Plats för sammanträden är i huvudsak kommunaltekniska kansliets sammanträdesrum Kielo

2.
sammanträdeskallelsen och länken till det elektroniska mötet och föredragningslistan skickas elektroniskt till ledamöterna till kirkkonummi.fi-adressen senast 5 dagar före sammanträdet

3.
sektionens protokoll justeras elektroniskt av två av sektionen valda protokolljusterare tisdagen efter sammanträdet. Om tisdagen inte är en vardag, justeras protokollet den första arbetsdagen därefter

4.
sektionens protokoll publiceras på kommunens webbplats den första arbetsdagen efter justeringsdagen

5.
vid sammanträdena är sektordirektören för kommunaltekniska sektorn föredragande, förvaltningssekreteraren eller en annan person som sektordirektören förordnat protokollförare och andra tjänsteinnehavare som sektordirektören förordnat närvarande som sakkunniga.  Då föredragande är förhindrad eller jävig fungerar sektordirektörens vikarie som dennes vikarie.

6.
nämndens föredragningslistor med bilagor publiceras på kommunens webbsida

7.
sektionens protokoll publiceras som förhandsinformation på kommunens webbplats så fort som möjligt efter sammanträdet

8.
ovan nämnda förfarande gäller tillsvidare.

Dessutom antecknar sektionen för serviceproduktion för kännedom att tjänstemannabeslut fattade av tjänstemän underställda kommunaltekniska nämnden publiceras på kommunens webbplats. Besluten tillställs kommunaltekniska nämnden för övervakning på följande sammanträde efter beslutet.

Beslut

Sektionen för serviceproduktion beslutade i enlighet med det ändrade beslutsförslaget.

Inform

kielenkääntäjät ja valmistelijat