Sektionen för serviceproduktion, möte 5.6.2018

Protokollet är granskat

§ 46 Sektionen för serviceproduktions första delårsöversikt, dispositionsplanens utfall 31.8.2018

KIRDno-2018-115

Beredare

  • Sirpa H. Salminen, hallintopäällikkö, sirpa.salminen@kirkkonummi.fi
  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Enligt anvisningarna för intern tillsyn (Fge 4.5.2015 § 39) ska kommunstyrelsen två gånger i året tillställas en uppföljningsrapport (delårsöversikt) över ekonomin och verksamheten. Kommunstyrelsen bedömer på basis av uppföljningsrapporterna kommunens ekonomiska situation och beslutar vilka åtgärder som bör vidtas inom sektorerna och i verksamhetsenheterna för att målen i budgeten ska uppnås. Kommunstyrelsens beslut och uppföljningsrapporten delges kommunfullmäktige, och föreläggs fullmäktige för godkännande om den ekonomiska situationen föranleder det.

Delårsöversikten omfattar utfallet av de bindande målen, prestationerna och anslagen i situationen 30.4.2018. En del av delårsöversikten är planen för intern kontroll och organen ska i enlighet med anvisningarna för intern kontroll rapportera om genomförandet av den i samband med delårsöversikterna. Det sammanlagda verksamhetsbidraget, dvs. skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter, för varje förtroendeorgans verksamheter i budgetens driftsekonomidel är bindande i förhållande till fullmäktige.

Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är:  

- Adb-program och projekt för ibruktagande av dem
- Övriga utgifter med lång verkningstid
- Lös egendom

På projektgruppsnivå bindande anslag och beräknade inkomster i investeringsdelen är:  
- Jord- och vattenområden
- Trafikleder och parker
- Idrotts- och rekreationsområden
- Övriga fasta konstruktioner och anordningar
- Vatten- och avloppsverkets fasta konstruktioner och anordningar
- Aktier och andelar  

Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande på projektnivå så som de framställs i investeringsdelens projekttabell i slutet av budgetboken. Beträffande husbyggnadsprojektet ”utrymmesförvaltningens reparationsprogram” allokeras reparationsinvesteringarnas anslag närmare till olika objekt i sektionen för serviceproduktions dispositionsplan, och överskridningar på mer än 20 % föreläggs sektionen för serviceproduktion för behandling.

Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, gör prognoser om förverkligandet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.

I situationen 30.4.2018 borde utfallet av sektionen för serviceproduktions verksamhetsutgifter och -inkomster kalkylmässigt vara 33,3 %. Sektionen för serviceproduktions verksamhetsbidrag enligt situationen 30.4.2018 är - 4 742 500 € dvs. -144,2 %. Utfallet av verksamhetsinkomsterna är 11,7 %, alltså  2 977 400 € och av verksamhetsutgifterna 34,9 %, alltså - 7 719 800 €. Försäljningsinkomsterna och andra verksamhetsinkomster underskrider det beräknade inkomstflödet, men till största delen förklaras avvikelsen med en fördröjning av den interna faktureringen- Verksamhetsutgifterna har på sektionens nivå utfallit huvudsakligen enligt budgeten. Man bedömer att verksamhetsmålen i budgeten i regel kan uppnås.

Som bilaga till delårsöversikten ingår utfallet av investeringsprojektet ”utrymmesförvaltningens reparationsprogram” samt de uppskattade justeringsbehoven till det i situationen 30.4.

Bilaga:
- vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus liitteineen
- vuosikorjausohjelma

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Sektionen för serviceproduktion beslutar

1.
för sin del godkänna den första delårsöversikten

2.
befullmäktiga direktören för kommunaltekniska sektorn att göra eventuella tekniska korrigeringar i delårsöversikten

3.
godkänna följande precisering i investeringsprojektet ”utrymmesförvaltningens reparationsprogram” i sektionen för serviceproduktions dispositionsplan:
Veikkolan koulu, reparation av skyddsrummets golv, reparationsbehovet är större än beräknat, kostnadsprognos 130 000,00 euro

4.
tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen för godkännande och vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslut

Sektionen för serviceproduktion beslutade efter diskussion enligt beslutsförslaget.

_____

Konstaterades att controller Esa Lindell avlägsnade sig efter behandlingen av detta sammanträdesärende kl. 17.54.
Sektionen för serviceproduktion beslutade behandla detta sammanträdesärende efter § 43. Därefter behandlades ärendena enligt föredragningslistan.

Inform

kommunstyrelsen för fortsatt behandling