Sektionen för serviceproduktion, möte 5.6.2018

Protokollet är granskat

§ 49 Anmälningsärenden för kännedom

Beredare

  • Kia Forsell, hallintosihteeri, kia.forsell@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Tjänsteinnehavarbesluten finns att läsa på Kyrkslätts kommuns offentliga webbplats:
http://kirkkonummi.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat

Enligt 23 § i förvaltningsstadgan ska en myndighet som lyder under kommunaltekniska nämnden och nämndens sektion meddela kommunaltekniska nämnden om de beslut som den fattat och som kan övertas, utom när det gäller i 30 och 40 § i förvaltningsstadgan nämnda ärenden eller ärendegrupper där nämnden har meddelat att den inte utnyttjar sin övertagningsrätt.

I följande upphandlingsbeslut har kommunaltekniska nämnden beslutat att de i dem ingående ärenden som med stöd av 51 § i kommunallagen kan tas till behandling, inte tas till behandling i kommunaltekniska nämnden.

Lokalchefen:

§ 10,​ Sjökullan oppimiskeskus,​ LMT 78. Lisä-​ ja muutostyön hinta 1.986,​16 eur.

§ 12,​ Pääkirjaston peruskorjaus-​ ja laajennushanke,​ lisä-​ ja muutostyö 1-​7. Kokonaishinta yhteensä 59.595,​81 eur (alv 0%).

§ 13,​ Hankintapäätös,​ rakennuskannan teknisen arvon määrittely. Kokonaishinta 16.600,​00 eur (alv 0%).

§ 14,​ Nissnikun koulu,​ pedagogiset ja uusien oppimisympäristöjen asiantuntijapalvelut. Kattohinta 21.600,​00 eur,​ laskutus toteutuneiden tuntien mukaan 120 eur/h.

§ 15,​ Maaperätutkimus. Hankinnan arvo 7.000,​00 eur (alv 0%).

§ 16,​ Maaperätutkimus. Hankinnan arvo 3.300,​00 eur (alv 0%).

§ 17,​  Pohjatutkimus. Hankinnan arvo 6.800,​00 eur (alv 0%).

Fastighetsunderhållschefen:

§ 1 Patapesukoneen hankinta. Hankinnan arvo 23.500,​00 eur (alv 0%).

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Sektionen för serviceproduktion beslutar att anteckna ovan nämnda meddelanden för kännedom.

Beslut

Palvelutuotannon jaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.