Sektionen för serviceproduktion, möte 15.8.2018

Protokollet är granskat

§ 57 Upphandlingsbeslut, anskaffning av mattbytestjänster och handdukstjänster KT187875/KIRDno-2018-825

KIRDno-2018-825

Beredare

  • Outi Kivi, outi.kivi@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Bakgrund

Resultatområdet serviceproduktion i Kyrkslätts kommun producerar mattbytestjänster och handdukstjänster till olika fastigheter i kommunen som köpt tjänst. De största objekten som har användning av tjänsterna är skolor, daghem och hälsovårdssektorns lokaler.

Upphandlingsförfarande

I upphandlingen iakttas lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, nedan upphandlingslagen). Upphandlingen har genomförts som öppet förfarande. Upphandlingens beräknade värde överstiger EU:s tröskelvärde. 

Avtalsperioden är fyra år. Upphandlingen omfattar två delområden: mattbytestjänster och handdukstjänster. Beställaren väljer en (1) leverantör för vartdera delområdet.

Kyrkslätts kommun förbinder sig inte till specifika anskaffningsvolymer under avtalsperioden.

Upphandlingsannons 2018-013210 har publicerats i databasen Hilma 8.6.2018 och annons 2018/S 109-248326 i databasen TED 9.6.2018. Anbudsbegäran publicerades i leverantörsportalen Tarjouspalvelu.fi där också anbuden skulle lämnas.

Den totalekonomiska förmånligheten var grund för anbudsjämförelsen. Man ansåg att det totalekonomiskt förmånligaste anbudet var det anbud som ur den upphandlande enhetens perspektiv har det billigaste priset. Den upphandlande enheten har i anbudsbegäran med tillhörande handlingar för båda upphandlingsobjekten satt höga, obligatoriska kvalitetskrav för utförandet av tjänsten som är föremål för avtalet.

Det här beslutet är samtidigt en rapport om upphandlingsförfarandet.

Frågor, svar och ändringar som gjorts i anbudsbegäran

Preciserande frågor och observationer gällande upphandlingen skulle ställas senast 2.7.2018 före kl. 16 i portalen Tarjouspalvelu.fi. Inga frågor ställdes. Anbudsbegäran preciserades inte.

Utsatt tid för inlämnande av anbud och inkomna anbud

Anbuden skulle lämnas elektroniskt senast 27.7.2018 före kl. 12.00 till Kyrkslätts kommun på adressen https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi. Ett separat protokoll fördes över öppnandet av anbuden.

I anbudsförfarandet lämnade anbud av följande anbudsgivare: 

Berendsen Textil Service Ab (2330269-3)
Lindström Oy (1712792-1)

Kontroll av anbudsgivares lämplighet och förkastande av anbudsgivare

Hankintayksikkö on tarkistanut tarjoajien vakuutukset tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten täyttämisestä tarjoajien tarjoukseensa liittämistä ESPD-lomakkeista. Kaikki tarjoajat vakuuttivat, että ne täyttävät tarjoajille tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Hankintayksikkö on tarkistanut tarjousten vastaavuuden tarjouspyyntöön. Kaikki tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä ja etenivät tarjousten vertailuun.

Hankintayksikkö on vertaillut tarjoukset esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti.

Lindström Oy:n tarjous sai vertailussa parhaat vertailupisteet osa-alueen Vaihtomattopalvelu osalta 96,10 pistettä.

Berendsen Textil Service Ab:n tarjous sai vertailussa parhaat vertailupisteet osa-alueen Käsipyyhepalvelu osalta 100 pistettä.

Vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Hankintayksikkö tulee pyytämään palveluntuottajiksi valittavilta tarvittavat todistukset ja selvitykset sen varmistamiseksi, että tarjoajia ei rasita pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste ja myös muut tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttyvät. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tutkitaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Hankintasopimus voidaan tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka täyttää tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja toimittaa hankintayksikölle riittävät selvitykset todistukset kelpoisuutensa osoittamiseksi.

Toimivalta

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.12.2017 §83 päättänyt hankintavaltuuksista vuodelle 2018. Toimielimet päättävät toimialojensa hankinnoista, joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 300 000 euroa.

Befogenheter

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 4.12.2017 § 83 beslutat om upphandlingsbefogenheterna för år 2018. Organen beslutar inom sina sektorer om upphandlingar vars värde utan mervärdesskatt överstiger 300 000 euro.


Bilaga:
tarjousvertailu

Tilläggsmaterial:
tarjouspyyntöasiakirjat

Beslutsförslag

Föredragande

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Föredragandens beslutsförslag vid sammanträdet:

Sektionen för serviceproduktion beslutar

1.
välja Lindström Oy till serviceproducent för anskaffningen av mattbytestjänster och handdukstjänster beträffande delområdet Mattbytestjänster, eftersom anbudet är det totalekonomiskt förmånligaste alternativet för detta delområde

2.
välja Berendsen Textil Service Ab till serviceproducent för anskaffningen av mattbytestjänster och handdukstjänster beträffande delområdet Handdukstjänster, eftersom anbudet är det totalekonomiskt förmånligaste alternativet för detta delområde

3.
befullmäktiga sektordirektören för kommunaltekniska sektorn att underteckna avtalen som gäller upphandlingen

4
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Upphandlingens beräknade värde är 1,5 milj. euro (moms 0 %).

Avtalsperioden är fyra år och inleds då avtalet undertecknas. 

Upphandlingsavtalet uppkommer inte med detta upphandlingsbeslut utan först med undertecknandet av skriftliga avtal som görs senare.

Meddelande om beslut som kan övertas
Detta beslut meddelas kommunstyrelsen på det sätt som avses i 23 § i Kyrkslätts kommuns förvaltningsstadga.

Väntetid
Enligt 129 § i upphandlingslagen får kontrakt vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet ingås tidigast 14 dagar efter det att anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått eller anses ha fått del av beslutet och besvärsanvisningen eller anvisningen om upphandlingsrättelse.

Beslut

Sektionen för serviceproduktion beslutade efter diskussion enligt beslutsförslaget.

Inform

Tarjouksen jättäneet