Sektionen för serviceproduktion, möte 15.8.2018

Protokollet är granskat

§ 50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut

Ordföranden konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Konstaterades att följande närvarade vid sammanträdet som sakkunniga:
- lokalchef Jarno Köykkä
- underhållschef Teuvo Martikainen
- byggherreingenjör Hanne Nylund, § 53
- vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela, § 52