Revisionsnämnden, möte 16.4.2018

Protokollet är granskat

§ 21 Utvärderingsberättelse 2017

KIRDno-2018-585

Beskrivning

Revisionsnämnden 4.4.2918 § 4

Enligt 121 § i kommunallagen ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.

Resultaten av revisionsnämndens utvärdering rapporteras i utvärderingsberättelsen som riktas till fullmäktige.

Förslag

Revisionsnämnden inleder sitt arbete med att upprätta utvärderingsberättelsen 2017.

Beslut

Arbetet inleddes och bordlades till följande sammanträde.

 

Revisionsnämnden 16.4.2018

Beslutsförslag

Revisionsnämnden inleder sitt arbete med att upprätta utvärderingsberättelsen 2017.

Beslut

Ärendet bordlades till följande sammanträde.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.