Revisionsnämnden, möte 16.4.2018

Protokollet är granskat

§ 18 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beskrivning

Enligt revisionsstadgan har revisorn närvaro- och yttranderätt vid revisionsnämndens sammanträden. Revisorn samt de förtroendevalda och tjänsteinnehavare som nämnden bestämmer är skyldiga att närvara vid nämndens sammanträde om nämnden så beslutar.

Enligt kommunallagen är nämnden beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Beslutsförslag

Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.