Revisionsnämnden, möte 16.4.2018

Protokollet är granskat

§ 19 Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Beskrivning

Enligt 46 § i förvaltningsstadgan bygger protokollet för sammanträdet på föredragningslistan. Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat. Protokollet kan också justeras elektroniskt. Beslut om ibruktagande av elektronisk justering och närmare förfaringssätt fattas av berörda organ.

Protokoll ska hållas offentligt framlagda. Tid och plats för framläggningen besluts av organet i fråga och kungörs minst en dag i förväg.

I de anvisningar för rättelseyrkande eller besvärsanvisning som fogas till protokollet ska ges behövliga anvisningar för sökande av ändring. I den besvärsanvisning som fogas till protokollet ska anges besvärsmyndighet, besvärstid och vad ändringssökanden ska foga till besvärsskriften.

Till sådant beslut som det inte går att yrka rättelse i eller anföra besvär över, ska fogas en anteckning om detta och samtidigt uppges vilken bestämmelse i lag eller förordning förbudet grundar sig på.

I sekretessbelagda handlingar ska anges på vilken bestämmelse i lagen sekretessen grundar sig.

Protokollet kan justeras vid följande sammanträde eller protokolljusterare utses.  I brådskande fall kan protokollet justeras vid sammanträdet.

Man har beslutit att protokollen justeras elektroniskt. Protokolljusterare utses skilt vid sammanträdena.

Beslutsförslag

Det väljs två protokolljusterare.

Protokollet justeras senast nästa onsdag.

Det framläggs till påseende den första vardagen efter justeringsdagen.

Beslut

Godkändes.

Eero Lankia och Teppo Suontakanen valdes till protokolljusterare.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.