Revisionsnämnden, möte 16.4.2018

Protokollet är granskat

§ 20 Jäv

Beskrivning

Beträffande jäv för revisionsnämndens ledamöter och revisorn gäller det som stadgas i 27-30 § i förvaltningslagen.

Med jäv avses att en person har ett sådant förhållande till ärendet eller en part att det äventyrar personens opartiskhet i behandlingen av ett enskilt ärende.

Jäv uppstår oftast på grund av att personen själv eller en närstående är part.

Det är motiverat att revisionsnämndens ledamöter i det här skedet anmäler s.k. bestående jäv som de har kännedom om.  Nämndens ledamot ska anmäla eventuellt ärendespecifikt jäv genast då sådant uppstår.

S.k. bestående jäv, t.ex. uppdrag som ledamot i andra nämnder, har konstateras vid tidigare sammanträden.

Beslutsförslag

Jäven granskas.

Beslut

Inga jäv anmäldes.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.