Personalsektionen, möte 22.8.2018

Protokollet är granskat

§ 38 Språktillägg

KIRDno-2018-1167

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

I Kyrkslätts kommun har man gett språktilläggsanvisningar år 2000 och då beslutat betala ut språktillägg om 100 mark i månaden. Dessa direktiv visade sig vara oklara och de preciserades i personalsektionen 25.5.2016.

Kyrkslätts kommun betalar för tillfället språktillägg åt ungefär 260 arbetstagare/tjänsteinnehavare. Språktilläggets storlek är 16,82 €/mån.

Språkkunskaper har inte fastställts i Kyrkslätts kommuns personals behörighetskrav förutom för translatorernas del. För den övriga personalens del finns inga skilda krav på språkkunnandet.

Språktilläggssystemet har inte fungerat i praktiken. Språktillägg kan enligt AKTA beviljas endast för finska, svenska, samiska och teckenspråk. Språktillägg kan inte beviljas för användningen av personens modersmål. Då förvaltningsspråket är finska är det svårt för en med svenska som modersmål att få språktillägg, även om personen ifråga kunde betjäna kunderna helt och hållet på två språk. Många tvåspråkiga kommuner har slopat utbetalningen av skilt språktillägg.

Arbetsgivaren har förhandlat med personalorganisationerna om utvecklingen av språktilläggssystemet och föreslagit att systemet med språktilläggs läggs ner i sin nuvarande form och språkkunskapen som är till nytta för skötseln av arbetsuppgifterna beaktas i det personliga tillägget. Personalorganisationerna har inte godkänt arbetsgivarens förslag om beaktande av språkkunskapen som en del av det personliga tillägget.

Det är dock ändamålsenligt att upphöra med beviljandet av nya språktillägg eftersom systemet inte fungerar i sin nuvarande form.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Personalsektionen beslutar

  1. sluta bevilja nya språktillägg som särskilt tillägg fr.o.m. 23.8.2018
  2. samtidigt upphäva tidigare beslut om språktillägg (25.5.2016 §25 och 464/01.02.01)

Beslut

Beslut enligt förslaget.