Personalsektionen, möte 22.8.2018

Protokollet är granskat

§ 37 Ledande eller självständig ställning

KIRDno-2018-1166

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Ledande eller självständig ställning

Personalsektionen har vid sitt sammanträde 24.8.2016 godkänt en förteckning över tjänsteinnehavare i självständig eller ledande ställning samt de arbetstidsersättningar som betalas till dem.

Beträffande erläggande av arbetstidsersättning har bestämmelserna i AKTA har ändrat fr.o.m. 1.5.2018 och med anledning av detta räknas en snävare grupp tjänsteinnehavare än tidigare till personer i ledande ställning.

I 21 § i kap. III i AKTA konstateras bl.a. att bestämmelser i detta avtal som gäller ersättning för mertids-, övertids-, kvälls-, natt-, skift-, lördags- och söndagsarbete samt beredskap inte tillämpas på och dessa ersättningar inte betalas ut till t.ex.

  1. kommundirektörer
  2. medlemmar av kommunens/samkommunens ledningsgrupp, chefer för verk, direktörer för resultatområden eller personer i motsvarande ställning.

Den behöriga myndigheten beslutar när det är fråga om en sådan ledningsgrupp för en sektor, ett resultatområde eller ett verk i kommunen till vars medlemmar det inte betalas arbetstidsersättningar. I beslutet bör man beakta sektorns/resultatområdets/verkets storlek, ledningsgruppsmedlemmarnas ställning i arbetsgivarens organisation och andra faktorer, som till exempel kommunens invånarantal och därigenom kommunorganisationens storlek.

KT Kommunarbetsgivarna har konstaterat att man inte kan anse att t.ex. närmaste chefer och chefer på den lägsta nivån, vars uppgifter närmast är arbetsledning och vilka förutsätter daglig närvaro på arbetsplatsen, är personer i ledande eller självständig ställning som därmed blir utanför arbetstidsersättningarna.

Arbetsgivarens representant anses vara en tjänsteinnehavare/anställd som ansvarar för ledandet och utvecklandet av kommunen/samkommunen eller en betydande del av den.

Med beaktande av Kyrkslätts kommuns nuvarande storlek och organisationsstruktur är det ändamålsenligt att föreslå att kommunens ledningsgrupp samt medlemmarna av de olika sektorernas ledningsgrupper samt kommunjuristen blir utanför arbetstidsersättningarna som personer i ledande ställning i enlighet med bilagan.

Uppföljning av arbetstiden och arbete i ledande ställning är inte kopplade till varandra. I Kyrkslätts kommun har man våren 2018 kommit fram till att de som hör till kommunens ledningsgrupp inte längre omfattas av uppföljning av arbetstiden. I fråga om dem som fortsättningsvis fastställs höra till gruppen övriga i ledande ställning fortsätter uppföljningen av arbetstiden som förut.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Personalsektionen beslutar

  1. i enlighet med förslaget godkänna att medlemmarna i kommunens ledningsgrupp, medlemmarna i koncernförvaltningens och vardera sektorns ledningsgrupp samt kommunjuristen är tjänste- och befattningsinnehavare i ledande ställning.
  2. upphäva personalsektionens tidigare beslut gällande personer i självständig eller ledande ställning och de arbetstidsersättningar som betalas dem.

Beslut

Beslut enligt förslag