Personalsektionen, möte 14.3.2018

Protokollet är granskat

§ 17 Rapporten om vattenförsörjningsverkets resultatlön från år 2017

KIRDno-2017-776

Tidigare behandling

Beredare

Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Henkilöstöjaosto on vuonna 2010 vesihuoltolaitoksen johtokunnan esityksestä päättänyt, että tulospalkkiojärjestelmä otetaan jatkuvaan käyttöön vesihuoltolaitoksella vuoden 2010 alusta alkaen, kuitenkin siten, että vesihuoltolaitoksen johtokunta oikeutetaan jatkossa täsmentämään vuosittain ohjeita. Tavoitteiden toteutumisasteen ja maksettavan tulospalkkion suuruuden vahvistaa vuoden päätyttyä vesihuoltolaitoksen johtokunta.

Vesihuoltolaitos on seurannut järjestelmän toiminnallisten tavoitteiden toteutumista läpi vuoden. Viime vuoden toteutuma on esitetty 2017 loppuraportissa, joka on pöytäkirjan liitteenä. Tulospalkkion saamisen edellytykset täyttyivät vuonna 2017. Vesihuoltolaitoksen toteutunut käyttökate oli 417 797 euroa suurempi, kuin budjetoitu käyttökate. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vuoden 2017 osalta 42,5 – prosenttisesti. Tulospalkkion jakoperusteet sekä jaettava määrä ovat esillä liitteenä.

Toiminnallisista tavoitteista jäi merkittävä osa saavuttamatta. Tavoiteohjelma on koettu erittäin haastavaksi, mutta sen on koettu myös kehittävän vesihuoltolaitoksen omaa toimintaa.

Liite:
- Vesihuoltolaitoksen tulospalkkioraportti vuodelta 2017
 

Oheismateriaali:
- Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio-ohjelma vuodelle 2017, toteuma 31.12.2017

Beslutsförslag

Föredragande

Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää

1
merkitä tulospalkkioraportin vuodelta 2017 tiedoksi

2
hyväksyä raportin mukaiset tulospalkkiot vesihuoltolaitoksen henkilökunnalle

3
lähettää raportin henkilöstöjaokselle tiedoksi

Beslut

Liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 21.2.2018 § 10

Personalsektionen har år 2010 på förslag av direktionen för vattenförsörjningsverket beslutat att resultatlönesystemet tas i fortlöpande bruk i vattenförsörjningsverket fr.o.m. ingången av år 2010, ändå så att direktionen för vattenförsörjningsverket befullmäktigas att i fortsättningen precisera anvisningarna årligen. Graden för uppnående av målen och storleken på resultatlönen som ska betalas fastställs av direktionen för vattenförsörjningsverket då året är slut.

Vattenförsörjningsverket har under året uppföljt förverkligandet av verksamhetsmålen. Resultatet för år 2017 presenteras i slutrapporten som ingår som bilaga till protokollet. Förutsättningarna för erhållande av resultatlön uppfylldes år 2017. Det förverkligade driftsbidraget för vattenförsörjningsverket var 417 797 euro större än det budgeterade driftsbidraget. Verksamhetsmålen för år 2017 uppnåddes till 42,5 %. Grunderna för utdelning av resultatlönen och beloppet finns till påseende som bilaga.

En betydande del av verksamhetsmålen uppfylldes inte. Målprogrammet har upplevts som mycket utmanande, men det har också upplevts utveckla vattenförsörjningsverkets verksamhet.

Bilaga:

- Vesihuoltolaitoksen tulospalkkioraportti vuodelta 2017

 

Tilläggsmaterial:

-​ Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio-​ohjelma vuodelle 2017,​ toteuma 31.12.2017

 

Förslag

Direktionen beslutar

1

 anteckna resultatlönsrapporten från år 2017 för kännedom

2

 godkänna resultatlön enligt rapporten för vattenförsörjningsverkets personal

3

 sända rapporten till personalsektionen för kännedom.

 

Beslut

Direktionen för affärsverket beslutade i enlighet med beslutsförslaget.

 

Personalsektionen 14.3.2018

Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten har vid sitt sammanträde 21.2.2018 behandlat rapporten om resultatlön från år 2017.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Personalsektionen beslutar anteckna vattenförsörjningsverkets rapport om resultatlön från år 2017 för kännedom.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.