Personalsektionen, möte 14.3.2018

Protokollet är granskat

§ 12 Personalberättelsen år 2017

KIRDno-2018-417

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Personalberättelsen för år 2017 har uppgjorts enligt av huvudavtalsorganisationerna godkända modell för att beskriva uppnåendet av målsättningar som gäller personalen och personalens tillstånd.

 

Personalberättelsen har behandlats vid kommunens samarbetsgrupps sammanträde 28.2.2018.


 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Förslag:

Personalsektionen

1 godkänner Kyrkslätts kommuns personalberättelse 2017

2 sänder den för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

3 befullmäktigar personalchefen att göra mindre ändringar / justeringar eller tekniska korrigeringar i personalberättelsen.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.