Kommunutvecklingssektionen, möte 27.11.2018

Protokollet är granskat

§ 94 Effektivering av kommunens marknadskommunikation

KIRDno-2018-1326

Beredare

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunutvecklingssektionen dryftade vid sina sammanträden 17.4.2018 § 40 och 29.5.2018 § 52 marknadsföringen av kommunen och sätt att genomföra den. Då tog man upp bl.a. genomförande av en videokampanj och ordnande av en foto-/videotävling för kommuninvånarna som en del av verkställigheten av den nya kommunstrategin och livskraftsprogrammet. Kommunutvecklingssektionen önskade särskilt en utredning av marknadsföringsvideor för kommunen samt genomförande av en fototävling som riktar sig till kommuninvånarna. Koncernförvaltningens kommunikationsenhet ordnade i september-oktober 2018 en fototävling med jultema. Ett sammandrag ingår som bilaga.

 

I budgetförhandlingarna har utstakats att budgeten år 2019 innefattar anslag för genomförande av kommunens marknadskommunikation. Förnyandet av kommunens grafiska uttryck och närmare anvisningar för det genomförs i stället senare. Utgående från konsultationerna som fördes år 2018 har genomförts två marknadsföringsvideor som pilotförsök. Verksamhetskonceptet och det planerade innehållet i den ena videon presenteras vid sammanträdet.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen antecknar presentationen vid sammanträdet för kännedom och befullmäktigar koncernförvaltningen att avtala om de praktiska åtgärderna gällande verksamhetskonceptet.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen beslutade enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.