Kommunutvecklingssektionen, möte 18.12.2018

Protokollet är granskat

§ 102 Planeringssituationen för Kyrkslätts affärscentrum

KIRDno-2018-1634

Beredare

 • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunutvecklingssektionen beslutade följande då den godkände avtalet om inledande av detaljplanen för Kirkkotalli (14.11.2017, § 48): ”Käsittely kuntakehitysjaostossa liitetään sopimukseen sisältyvän tavoiteaikataulun jokaiseen kaavoitusvaiheeseen ja kuntakehitysjaosto pidetään aktiivisesti hankkeeseen liittyvässä valmistelussa mukana kuntatekniikkalautakunnan kanssa samalla aikajanalla”. (Behandlingen i kommunutvecklingssektionen bifogas till varje planläggningsskede i måltidtabellen som ingår i avtalet, och kommunutvecklingssektionen hålls aktivt med i beredningen av projektet på samma tidslinje med kommunaltekniska nämnden.) Med anledning av det ovannämnda kan sektionen ge sin anvisning för planeringsutmaningar för affärscentrumet innan de centrala beslut som påverkar planeringen och som fattas av kommunaltekniska nämnden. I denna paragraf presenteras följande fyra centrala utvecklingsprojekt för affärscentrumet för kommunutvecklingssektionen:

 • en preliminär markanvändningsplan i detaljplanen för Kyrkdalens köpcenter
 • idéplaner för kvarter 110 i detaljplanen för Stallbacken
 • en allmän plan för Kyrktorgets parkeringsanläggning
 • Parkeringsdimensionering av Kyrkslätts affärscentrum.

Under hösten 2018 har kommunen och markanvändarinstansen berett ett planprojekt för Kyrkdalens köpcenter där syftet är att avsevärt effektivera markanvändningen i den nuvarande planen. Likaså under hösten har kommunen låtit uppgöra alternativa markanvändningsplaner för kvarter 110, som kommunen äger, för planprojektet för Stallbacken och dessutom en allmän plan för Kyrktorgets parkeringsanläggning.

Samhällstekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 19.1.2017 (§ 1) att använda följande som bilplatsdimensionering på stationernas influensområde och därmed också i Kyrkslätts affärscentrum: 1 bp / 100 v-m2, minst 0,6 bp / bostad. Kommunaltekniska sektorn föreslår att den parkeringsdimensionering i Kyrkslätts affärscentrum som godkändes av nämnden förmildras så att utvecklingsmålen enligt principerna för idétävlingen för affärscentrumet, som avgjordes år 2016, kan genomföras. Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy vann tävlingen med sitt förslag Seneca. Byrån fungerar som plankonsult för detaljplaneprojektet för Stallbacken. Kommunaltekniska sektorn föreslår att man i kommunen ska fatta nya beslut om parkeringsdimensioneringen i affärscentrumet så att man kan framskrida i detaljplaneprojekten för affärscentrumet.

I de senaste planprojekten för bostadsflervåningshus har man i kommunen infört planbestämmelser som påverkar storleken och kvaliteten på byggnaderna. Målet för dessa har varit att minska den alltför ensidiga bostadsproduktionen. Enligt de nya bestämmelserna får högst 40 % av bostädernas lägenhetsyta vara ettor vars genomsnittliga lägenhetsyta ska vara minst 27,5 lgh-m2. På motsvarande sätt ska minst 10 % av bostädernas lägenhetsyta anvisas för att bygga fyror och större familjebostäder.

I tilläggsmaterialet till respektive ärende finns material som åskådliggör projektet.

De uppgjorda planerna är i enlighet med Utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt 2040, Utvecklingsbild för kommuncentrum 2040, Kvalitets- och miljöplan för Kyrkslätts kommuncentrum och Kyrkslätts kommunstrategi 2018 - 2021, vilket möjliggör ny aktivitet och möjligheter att bo i Kyrkslätts affärscentrum. Då man uppgör detaljplaner följer man även principerna i Kyrkslätts arkitekturpolitiska program 2017.

Trafikplanerare Marko Suni presenterar den allmänna planen för Kyrktorgets parkeringsanläggning och parkeringsdimensioneringen för Kyrkslätts affärscentrum som ska förnyas. Till sammanträdet har kallats arkitekterna Jukka Turtiainen (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, detaljplanen för Stallbacken) och Vesa Helminen (Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy, detaljplanen för Kyrkdalens köpcenter), som deltar i planeringen av de planprojekt som nu ska presenteras.

Beslutsförslag

Föredragande

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen beslutar anteckna planeringssituationen för Kyrkslätts affärscentrum för kännedom och ge sin anvisning för fortsatt planering.

Behandling:

Ordföranden föreslog på basis av diskussionen följande anvisningar:

 • Kvarter 110: Planeringen fortsätter med version 3 som genomförs som ett bilfritt kvarter (25 kundplatser blir kvar).
 • Till Kyrktorgets parkeringsanläggning fordras hissar i båda ändarna av torget.
 • De olika skedena för Kyrkdalens köpcenter ändras så att skedet som nu föreslagits som andra genomförs först (bron och området under bron).
 • I planeringen av Kyrkdalen bör man på nytt överväga den landskapsmässiga helheten, byggnadernas massa, utsikten och utrymmet på gatunivå. Planeringslösningen bör representera en högklassig stadsbild. Kommunutvecklingssektionen rekommenderar att man undersöker variation av våningstalen och betoning av områdets parkaktiga karaktär.

Ordföranden frågade om anvisningarna kan godkännas enhälligt. Kommunutvecklingssektionen beslutade framföra anvisningarna enhälligt.
Dessutom föreslog Vesa-Pekka Sainio som anvisning en bedömning av eventuella inkomster (t.ex. användaravgifter) för Kyrktorgets parkeringsanläggning. Ordföranden understödde förslaget och det godkändes enhälligt.
Dessutom föreslog Erik Lundqvist som anvisning att man likaså bör utreda kostnaderna för en parkeringsanläggning i två våningar. Ordföranden understödde förslaget och det godkändes enhälligt.
Därtill föreslog Kati Kettunen som anvisning att man på kommuncentrums område bör ändra parkeringsnormen 1 bilplats/150 v-m2. Markus Myllyniemi och ordföranden understödde förslaget och det godkändes enhälligt.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen beslutade anteckna planeringssituationen för kännedom och beslutade enhälligt ge följande anvisningar för den fortsatta planeringen:

 • Kvarter 110: Planeringen fortsätter med version 3 som genomförs som ett bilfritt kvarter (25 kundplatser blir kvar).
 • Till Kyrktorgets parkeringsanläggning fordras hissar i båda ändarna av torget.
 • De olika skedena för Kyrkdalens köpcenter ändras så att skedet som nu föreslagits som andra genomförs först (bron och området under bron).
 • I planeringen av Kyrkdalen bör man på nytt överväga den landskapsmässiga helheten, byggnadernas massa, utsikten och utrymmet på gatunivå. Planeringslösningen bör representera en högklassig stadsbild. Kommunutvecklingssektionen rekommenderar att man undersöker variation av våningstalen och betoning av områdets parkaktiga karaktär.
 • Eventuella inkomster (t.ex. användaravgifter) för Kyrktorgets parkeringsanläggning bör bedömas.
 • Likaså bör man utreda kostnaderna för en parkeringsanläggning i två våningar.
 • På kommuncentrums område bör man ändra parkeringsnormen 1 bilplats/150 v-m2.

Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.