Kommunutvecklingssektionen, möte 18.12.2018

Protokollet är granskat

§ 101 Kyrkslätts kommuns utlåtande om utkastet till Vichtis strategiska generalplan (kst)

KIRDno-2018-1561

Beredare

  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Vichtis kommun har fördomsfritt velat lösa sin framtida markanvändningen i en situation där lagakraftvunna generalplaner med rättsverkningar inte gjorts upp för kommunen. Vichtis kommuns tillvägagångssätt inom planläggningen avviker från Kyrkslätts planeringssätt, eftersom Kyrkslätts generalplan 2020 vann laga kraft redan år 2000. Också delgeneralplaner har uppgjorts och uppgörs som lagakraftvunna i Kyrkslätt. Å andra sidan fungerar utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt 2040 på ett sätt som en strategisk handling som lodar den framtida markanvändningen i Kyrkslätt.

Ovannämnda visar att markanvändnings- och bygglagen möjliggör mycket olika förfaringssätt för strategisk planering av kommunernas markanvändning. Helsingforsregionens gemensamma planering förutsätter att kommunerna har en klar syn på den framtidsbild som de eftersträvar. Som planeringsprocess är också definierandet av själva framtidsbilden - i detta fall Vichtis strategiska generalplan - en viktig del av kommunens utveckling och kommunens dialog med kommuninvånarna och olika aktörer.

I beredningen av utkastet till Vichtis strategiska generalplan har man gjort ett mycket omfattande och kvalitetsmässigt gott utredningsarbete. Men å andra sidan är utkastets beskrivning därför informationsmässigt stor och därför tung till sitt presentationssätt och sin läsbarhet (sammanlagt 185 sidor), vilket gör det svårt att uppfatta det centrala i den strategiska markanvändningen. Det skulle vara bra om generalplanens strategiska grepp skulle synas också i planbeskrivningen. En strategisk generalplan som granskas varje fullmäktigeperiod verkar vara ett rätt tungt tillvägagångssätt, men det är mycket möjligt att man hittar fungerande arbetssätt för det. Det strategiska generalplanearbetet kunde också mera tydligt kopplas ihop med kommunens varumärkes- och strategiarbete.

Som bakgrundsinformation för planeringen har tre olika strukturmodeller gjorts upp, samt tre olika scenarier, men de ser inte ut att ha någon växelverkan i själva utkastet. På basis av scenarierna kommer Vichtis invånarantal att vara 36 000-80 000 målåret 2050. Variationsbredden är mycket stor och det mest möjliggörande scenariot torde inte bli verklighet om verksamhetsomgivningen enligt den nuvarande utvecklingen i huvudsak förblir som den är och inte t.ex. klimatflykt orsakar en folkvandring till Finland.


Bilaga:
- lausunto Vihdin strategisesta yleiskaavaluonnoksesta.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen beslutar föreslå kommunstyrelsen att den godkänner utlåtandet om utkastet till Vichtis strategiska generalplan som finns som bilaga.

Beslut

Ärendet bordlades och man återkommer till det vid nästa sammanträde.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.