Kommunutvecklingssektionen, möte 18.12.2018

Protokollet är granskat

§ 100 Godkännande av samarbetsavtalet gällande sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen för avtalsperioden 1.1.2019 – 31.12.2021

KIRDno-2018-1632

Beredare

  • Tuula Malmi-Suominen, sosiaalipalvelupäällikkö, tuula.malmi-suominen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu,TYP) är en samarbetsmodell där Arbets- och näringsbyrån, kommunen och FPA tillsammans uppskattar de arbetslösas behov av tjänster, planerar servicehelheter som är ändamålsenliga med tanke på sysselsättningen av de arbetslösa och svarar för att de arbetslösas sysselsättningsprocess framskrider samt uppföljningen av detta. Målsättningen med den sektorövergripande samservicen är att främja sysselsättningen av arbetslösa genom att erbjuda dem offentliga arbetskraftstjänster och social-, hälsovårds- och rehabiliteringstjänster som motsvarar deras servicebehov.

 

Kyrkslätt hör till Västra Nylands samserviceområde tillsammans med Lojo, Vichtis, Hangö, Raseborg, Högfors, Ingå och Sjundeå. Samserviceverksamheten baserar sig på lagen och förordningen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen som trädde i kraft i början av år 2015. Enligt statsrådets förordning om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen tillsätter Arbets- och näringsbyrån för tre år i sänder en eller flera ledningsgrupper för sektorsövergripande samservice, efter att ha förhandlat om ledningsgruppernas antal och verksamhetsområden med kommunerna inom sitt verksamhetsområde och med Folkpensionsanstalten.

 

Medlemmarna i en ledningsgrupp är personer som utsetts av arbets- och näringsbyrån, kommunerna inom byråns verksamhetsområde och Folkpensionsanstalten.  För varje medlem utses en personlig ersättare.  De kommuner som är företrädda i en ledningsgrupp utser bland sig en ordförande och en vice ordförande för ledningsgruppen. En ledningsgrupp ställer årligen upp sådana mål för sitt verksamhetsområde som baserar sig på de riksomfattande målen för sektorsövergripande samservice och kommer överens om en dispositionsplan för de anslag som är avsedda för ordnande av tjänster i form av sektorsövergripande samservice. Ledningsgruppen följer upp och utvärderar verkställigheten av den sektorsövergripande samservicen och hur målen uppnåtts.

 

I sitt sammanträde 21.12.2015 § 408 godkände kommunstyrelsen samarbetsavtalet gällande sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen i Västra Nyland för avtalsperioden 1.1.2015 – 31.12.2018.  År 2016 fungerade socialservicechefen Tuula Malmi Suominen och åren 2017-2018 chefen för sysselsättningsenheten Ulla Railio som Kyrkslätts kommuns representanter.

 

En ledningsgrupp ingår ett samarbetsavtal om ordnande av sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen inom ledningsgruppens verksamhetsområde. I samarbetsavtalet avtalas om:

- arbets- och näringsbyråns, kommunernas och Folkpensionsanstaltens gemensamma verksamhetsställen för tillhandahållande av sektorsövergripande samservice;

- tillhandahållande av sektorsövergripande samservice annanstans än vid de gemensamma verksamhetsställena;

- personal som arbets- och näringsbyrån, de berörda kommunerna och Folkpensionsanstalten avsätter för sektorsövergripande samservice;

För den kommande avtalsperioden har man i huvudsak endast gjort stilistiska ändringar i avtalet gällande sektorsövergripande samservice för den pågående avtalsperioden 1.1.2015-31.12.2018. Den mest betydande ändringen gäller TYP-chefens arbetsinsats, som istället för 50% av arbetstiden blir 30%. Ändringen är befogad med tanke på att i och med att den nya verksamhetsmodellen blir etablerad minskar mängden arbete i koordineringen av sektorövergripande samverkan. En minskning av arbetstiden minskar också kommunernas gemensamma kostnader, som i huvudsak består av TYP-chefens arbetsinsats. Av de gemensamma kostnaderna för verksamheten har Kyrkslätts kommuns andel varit cirka 6 000 euro per år.

 

Det nya avtalet gäller t.o.m. 31.12.2021. Om organiseringen av sysselsättningstjänster eller social- och hälsovårdstjänster ändras på riksnivå under avtalsperioden, hävs avtalet den dag som de nya systemen träder i kraft. Avtalsparterna förbinder sig att inleda förhandlingar om ett nytt samarbetsavtal minst sex månader före avtalsperioden tar slut så att avtalet träder i kraft 1.1.2022.

 

Kompletterande material: Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP), 1.1.2015-31.12.2018.

Bilaga: Luonnos yhteistyösopimukseksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) sopimuskaudelle 1.1.2019 - 31.12.2021.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen beslutar

  1. godkänna det bifogade utkastet till samarbetsavtal gällande sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen för avtalsperioden 1.1.2019 – 31.12.2021 och befullmäktiga kommundirektören att underteckna samarbetsavtalet.
  2. utnämnda chefen för sysselsättningsenheten Ulla Railio som Kyrkslätts kommuns representant och vik. socialservicechef Tuula Malmi Suominen som ersättare i ledningsgruppen för sektorsövergripande samservice i Västra Nyland för avtalsperioden 1.1.2019 – 31.12.2021.
  3. därutöver befullmäktigar kommunutvecklingssektionen Kyrkslätts kommuns representant i ledningsgruppen för sektorsövergripande samservice att på kommunens vägnar avtala om sådana ändringar i samarbetsavtalet under avtalsperioden som inte avsevärt försvagar kommunens avtalsmässiga ställning.

Behandling

Föredraganden gjorde ett ändringsförslag till punkt 3: ordet ”avsevärt” stryks.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen beslutade

  1. godkänna det bifogade utkastet till samarbetsavtal gällande sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen för avtalsperioden 1.1.2019 – 31.12.2021 och befullmäktiga kommundirektören att underteckna samarbetsavtalet.
  2. utnämnda chefen för sysselsättningsenheten Ulla Railio som Kyrkslätts kommuns representant och vik. socialservicechef Tuula Malmi-Suominen som ersättare i ledningsgruppen för sektorsövergripande samservice i Västra Nyland för avtalsperioden 1.1.2019 – 31.12.2021.
  3. därutöver befullmäktigar kommunutvecklingssektionen Kyrkslätts kommuns representant i ledningsgruppen för sektorsövergripande samservice att på kommunens vägnar avtala om sådana ändringar i samarbetsavtalet under avtalsperioden som inte avsevärt försvagar kommunens avtalsmässiga ställning.

Dessutom gav kommunutvecklingssektionen tjänsteinnehavarna anvisningar om att tillställa avtalet kommunutvecklingssektionen för kännedom efter att det har undertecknats och TE-byrån har bekräftat det.


Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande

 

Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstolen. Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas

Rättelseyrkandet framställs till kommunstyrelsen i Kyrkslätt.

 

Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får rättelseyrkande framställas första vardagen därefter.

 

Rättelseyrkandets innehåll

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunstyrelsen ska anges

 

- det beslut i vilket rättelse söks

- till vilka delar rättelse söks i beslutet och hurdan rättelse som yrkas

- de grunder på vilka rättelse yrkas

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer

- ifall beslutet om rättelseyrkande kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

- om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet uppges kontaktuppgifterna till denna person.

 

Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur, på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.

 

Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Besöksadress: Ervastvägen 2, servicekontoret eller registraturen 1 vån., Kyrkslätt

 

Tjänstetid: 8.30 - 16.00, måndagar 8.30 - 17.00

 

tfn växel 09-29671, fax (09) 8786 053

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Avgift för behandling av rättelseyrkandet

Ingen avgift tas ut för behandling av rättelseyrkandet.