Kommunutvecklingssektionen, möte 12.2.2019

Protokollet är granskat

§ 11 Lösning för gatu- och vägkantsreklam

Beredare

  • Jarkko Autero, Kuntakehityspäällikkö, jarkko.autero@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Utomhusreklamen i stadscentrum och vid huvudlederna (Åboleden och Västerleden) i Kyrkslätts kommun kräver uppdatering.

Utgångspunkten är att det finns två olika typer av lösningar att välja mellan:

  1. Fast gatu- och vägkantsreklam vars innehåll man då och då kan ändra genom att på ort och ställe byta reklamyta.
  2. Digital reklamskärm, t.ex. en LED-reklamskärm, vars innehåll på distans kan uppdateras.

Reklamen vid vägkanterna är en reklamaffisch eller en annons som placerats vid vägkanten och som är avsedd för vägtrafikanten. Reklamen som är avsedd för landsvägstrafikanter ska enligt 52 § i lagen om trafiksystem och landsvägar ”utformas och placeras så att de inte äventyrar trafiksäkerheten eller medför olägenhet för väghållningen och så att de så väl som möjligt passar in i omgivningen”. Innan reklamen sätts upp ska en anmälan om den plats som är planerad för reklamen lämnas till NTM-centralen. För varje reklam ska man göra en separat anmälan. På stadsområdet kan beslut om placering av reklam fattas som internt beslut av staden.

Kommunutvecklingschef Jarkko Autero redogör för ärendet vid sammanträdet.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jarkko Autero, Kuntakehityspäällikkö, jarkko.autero@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen beslutar att

1

Kyrkslätts kommun väljer en digital lösning för utomhusreklam och befullmäktigar kommunutvecklingschefen att bereda konkurrensutsättningen av olika tjänsteleverantörer och 

2

utgångspunkten för digital utomhusreklam i Kyrkslätts kommun är att placera reklamtavlor invid riksväg 1 och stamväg 51 samt i centrum och 

3

kommunutvecklingssektionen befullmäktigar kommunutvecklingschefen att utreda lösningar för placering av tavlorna och de behövliga tillstånden tillsammans med resultatområdet markanvändning.

 

Behandling

Utgående från diskussionen vid sammanträdet framställde ordföranden följande tilläggsförslag: kommunutvecklingssektionen befullmäktigar kommunutvecklingschefen att främja element som utvecklar kommunens välkändhet och kommunbilden vid sidan om digitala skärmar som i huvudsak är avsedda för informering. Vid planeringen och genomförandet kan man samarbeta med lokala aktörer som t.ex. konstnärer och sammanslutningar. Miika Engström understödde förslaget, och ordföranden frågade om tilläggsförslaget kan godkännas enhälligt. Kommunutvecklingssektionen godkände enhälligt tilläggsförslaget.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen beslutade

1

Kommunutvecklingssektionen beslutade välja en digital lösning för utomhusreklam och befullmäktiga kommunutvecklingschefen att bereda konkurrensutsättningen av olika tjänsteleverantörer och 

2

utgångspunkten för digital utomhusreklam i Kyrkslätts kommun är att placera reklamtavlor invid riksväg 1 och stamväg 51 samt i centrum och 

3

kommunutvecklingssektionen befullmäktigade kommunutvecklingschefen att utreda lösningar för placering av tavlorna och de behövliga tillstånden tillsammans med resultatområdet markanvändning.

4

Kommunutvecklingssektionen befullmäktigade kommunutvecklingschefen att främja element som utvecklar kommunens välkändhet och kommunbilden vid sidan om digitala skärmar som i huvudsak är avsedda för informering. Vid planeringen och genomförandet kan man samarbeta med lokala aktörer som t.ex. konstnärer och sammanslutningar.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.