Kommunutvecklingssektionen, möte 12.2.2019

Protokollet är granskat

§ 8 Försäljning av tomt 1 i kvarter 3041 i Kilråberget till Kuljetusliike Pekka Harjanne Oy för det bolags räkning som grundas

KIRDno-2017-389

Beredare

  • Otso Kärkkäinen, Kunnangeodeetti, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kuljetusliike Pekka Harjanne Oy är ett år 1997 grundat jordflyttnings- och transportföretag i huvudstadsregionen med en omsättning på ca 2,27 miljoner euro (3/2018).

Tomttjänsterna har förhandlat om försäljningen av tomt 1 i kvarter 3041 i Kilråberget (adress Kilvägen 4) med Kuljetusliike Pekka Harjanne Oy. Tomtens areal är ca 3964 m2 och byggrätten 1586 v-m2. Företaget äger transportmateriel och arbetsmaskiner. Det finns ett behov att bygga en hallbyggnad för förvaring och underhåll av dem. Gårdsområdet används även för förvaring av materielen.

Kommunfullmäktige har 14.3.2016 (§ 21) godkänt grunderna för överlåtelse av företagstomter i Kilråberget. Enligt grunderna bestäms köpesumman enligt kapitalvärdet 85 euro per v-m2 (byggrätt). Kilråbergets tomter har varit till salu på kommunens webbplats till ovanstående pris för byggrätt, och till det priset har kommunen senast sålt en tomt i Kilråberget i november 2018.

I överlåtelsegrunderna som fullmäktige godkänt ingår bl.a. en sanktionerad förpliktelse att bygga minst 60 % av den i detaljplanen avsedda byggrätten inom tre år från undertecknandet av köpebrevet och en begränsning i fråga om överlåtelse av tomten vidare obebyggd. Eftersom det i detta fall är frågan om ett företag som måste kunna utnyttja den tillgängliga ytan på tomten för att förflytta materielen har byggförpliktelsen förhandlats så att den är minst 700 v-m2, dvs. ca 44 % av byggrätten på tomten.

Bilagor till föredragningslistan:

  • Köpebrev

Tilläggsmaterial till föredragningslistan:

  • Karta över tomten som säljs

Beslutsförslag

Föredragande

  • Jarkko Autero, Kuntakehityspäällikkö, jarkko.autero@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen

1

beslutar att tomt 1 i kvarter 3041 enligt Kilråbergets detaljplan, som utgör fastighet 257-438-1-93 med namnet K3041T1 säljs till Kuljetusliike Pekka Harjanne Oy, FO-nummer 1107732-9, eller för ett bolags räkning som grundas, för köpesumman 134 810 euro i enlighet med villkoren i det bifogade köpebrevet och med villkoret att köpehandlingen ska undertecknas inom fyra månader efter att beslutet om försäljning vunnit laga kraft.

2

berättigar kommundirektören att göra smärre justeringar i köpebrevet och befullmäktigar kommundirektören att underteckna köpebrevet.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen beslutade enligt förslaget.

Inform

Kuljetusliike Pekka Harjanne Oy, vs. kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen

Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande

 

Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstolen. Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas

Rättelseyrkandet framställs till kommunstyrelsen i Kyrkslätt.

 

Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får rättelseyrkande framställas första vardagen därefter.

 

Rättelseyrkandets innehåll

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunstyrelsen ska anges

 

- det beslut i vilket rättelse söks

- till vilka delar rättelse söks i beslutet och hurdan rättelse som yrkas

- de grunder på vilka rättelse yrkas

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer

- ifall beslutet om rättelseyrkande kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

- om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet uppges kontaktuppgifterna till denna person.

 

Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur, på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.

 

Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Besöksadress: Ervastvägen 2, servicekontoret eller registraturen 1 vån., Kyrkslätt

 

Tjänstetid: 8.30 - 16.00, måndagar 8.30 - 17.00

 

tfn växel 09-29671, fax (09) 8786 053

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Avgift för behandling av rättelseyrkandet

Ingen avgift tas ut för behandling av rättelseyrkandet.