Kommunstyrelsen, möte 29.4.2019

Protokollet är granskat

§ 144 Försäljning av bostadsaktien Båggården 2 B 16

KIRDno-2019-501

Beredare

  • Ansa Virtanen, rakennus- ja asuntoasiantuntija, ansa.virtanen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Försäljning av As Oy Hofmaninpelto-Bostads Ab Hofmansåkerns lägenhet B 16


Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade 1.10.2018 § 297 beträffande portföljsättningen av kommunens fastigheter att man försöker sälja bostäder.
Kyrkslätts kommun äger en bostad i Masaby på adressen Båggården 2 B 16 med 3 r+k och en yta på 76,5 m2. Flervåningshuset är byggt år 1991 och det har inte utförts betydande reparationer i bostaden.

Man har anlitat en fastighetsförmedlare för att sälja bostaden. Förmedlaren värderade bostaden till 100 000-115 000 euro. Man fick anbud av två olika anbudsgivare. Det högsta anbudet 100 200 euro lämnades av Jan Warma. Fastighetsförmedlaren anser att priset är bra och rekommenderar att bostadens säljs till detta pris.

Kommunaltekniska sektorn föreslår att Båggården 2 B 16 säljs till Jan Warma till priset 100 200 €.

Bilagor:
Luonnos kauppakirjasta (Kaarenpiha 2 B 16)

Kompletterande material:
Asunto-osakkeen ostotarjous (Liite B 16)

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1
att Kyrkslätts kommun säljer bostaden Båggården 2 B 16 till Jan Warma för köpesumman 100 200 euro i enlighet med villkoren i det bifogade utkastet till köpebrev så att köpebrevet ska undertecknas inom tre månader efter att beslutet om försäljning vunnit laga kraft.

2
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande

 

Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstolen. Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas

Rättelseyrkandet framställs till kommunstyrelsen i Kyrkslätt.

 

Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får rättelseyrkande framställas första vardagen därefter.

 

Rättelseyrkandets innehåll

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunstyrelsen ska anges

 

- det beslut i vilket rättelse söks

- till vilka delar rättelse söks i beslutet och hurdan rättelse som yrkas

- de grunder på vilka rättelse yrkas

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer

- ifall beslutet om rättelseyrkande kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

- om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet uppges kontaktuppgifterna till denna person.

 

Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur, på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.

 

Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Besöksadress: Ervastvägen 2, servicekontoret eller registraturen 1 vån., Kyrkslätt

 

Tjänstetid: 8.30 - 16.00, måndagar 8.30 - 17.00

 

tfn växel 09-29671, fax (09) 8786 053

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Avgift för behandling av rättelseyrkandet

Ingen avgift tas ut för behandling av rättelseyrkandet.