Kommunstyrelsen, möte 27.8.2018

Protokollet är granskat

§ 263 Utlåtanden om besvären gällande godkännandet av Edesholmens stranddetaljplan (projektnummer 24500)

KIRDno-2017-49

Tidigare behandling

Beredare

Seppo Mäkinen, kaavoitusarkkitehti, seppo.makinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Edesholmen ranta-asemakaava (hankenro. 24500), ranta-asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti (kh)

 

356/10.02.04/2017

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.05.2017 § 46

                                           

Hankkeen taustaa

 

Edesholmenin ranta-asemakaava laadittiin vuosina 2007-2012 ja se hyväksyttiin kunnanvaltuuston päätöksellä 18.6.2012 (§ 66). Korkein hallinto-oikeus kumosi kaavan hyväksymispäätöksen 25.3.2015.

 

Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätösten perusteena oli se, että RM-alueella saaren eteläpuolelle osoitetun kolmen rakennusalan ja niihin liittyvien saunarakennusten rakennusalojen sijainti vaaransi luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisesti rajatun luontotyypin (merenrantaniityn) ominaispiirteiden säilymisen saaren etelärannalla.

 

Maanomistaja uudisti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen hakemuksensa ranta-asemakaavan laatimiseksi ja hanke sisällytettiin kunnanvaltuuston 31.8.2015 hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille 2016-2020 ja alkavaksi vuonna 2017.

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli ranta-asemakaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 20.4.2017 (§ 26) ja päätti samassa yhteydessä kaavan vireilletulosta.

 

Ranta-asemakaava on tarkoitus hyväksyä vuoden 2017 aikana ja siitä laaditaan suoraan kaavaehdotus.

 

Suunnittelualueen sijainti

 

Suunnittelualue sijaitsee Porkkalanniemen itäpuolella, n. 15 km Kirkkonummen kuntakeskuksesta kaakkoon, Bergstadin kylässä. Se muodostuu Edesholmen –nimisestä saaresta ja sillä sijaitsevasta tilasta Edisholm RN:o 1:45. Kaava-alue sisältää myös kaksi saaren pohjoispuolella sijaitsevaa Vedgrundet –nimistä pikkusaarta. Kaava-alueen pinta-ala on  noin 16 hehtaaria ja se käsittää koko saaren ja em. pikkusaaret. Kaava-alueeseen ei kuulu vesialuetta. Saarelta ei ole kiinteää yhteyttä mantereelle. Alue on rakentamaton saaren länsipäässä sijaitsevaa vanhaa saunaa lukuun ottamatta.

 

Ohjaavat kaavat ja suunnittelutilanne

 

Suunnittelualue kuuluu Kirkkonummen saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaavaan. Suunnittelualue on yleiskaavassa osoitettu länsipuoleltaan matkailupalvelujen alueeksi (RM) ja itäpuoleltaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilunohjaustarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MU).

 

Uudenmaan voimassa olevassa maakuntakaavassa ja sitä täydentävissä vaihemaakuntakaavoissa alue on ns. valkoista aluetta, johon ei kohdistu maakunnallisia maankäyttövarauksia. Saaren länsipuolinen merialue kuuluu laajaan Kirkkonummen saariston Natura 2000 -luonnonsuojeluverkostoon sisältyvään vesialueeseen, joka ympäröi koko Kirkkonummen eteläisiä mereen työntyviä niemiä.

 

 

Ranta-asemakaavan tavoitteet

 

Kaavan laatimisen perusteena on Saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaavassa Edesholmenin saareen osoitetun matkailupalvelujen alueen (RM) hyödyntäminen ja sen yksityiskohtaisempi suunnittelu.

 

Maanomistajan tavoitteet eivät ole muuttuneet vuonna 2012 hyväksytyn ranta-asemakaavan tavoitteista, vaan tavoitteena on edelleen mahdollistaa saarelle korkeatasoisia merellisiä kokous- ja edustustiloja, jotka myös täyttävät kansainvälisten suuryhtiöiden sekä valtiovierailujen asettamat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Kokous- ja edustustilat suunnitellaan enintään noin 20-30 henkilön tilaisuuksia varten. Rakennukset, infrastruktuuri ja muu toiminta alueella suunnitellaan ympärivuotista käyttöä varten.

 

Kunnan tavoitteena on ollut Kirkkonummen saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaavan mukainen maankäyttö. Tämä tavoite saavutettiin vuonna 2012 hyväksytyssä ranta-asemakaavassa.

 

Vuonna 2012 hyväksytyssä ranta-asemakaavassa osoitettiin saareen rakennusoikeutta yhteensä 1400 k-m2 matkailua palvelevien rakennusten korttelialueelle (RM). Kaavassa tarkastellaan myös mahdollisuuksia osoittaa saareen sen käytön edellyttämä kulkuyhteys. Tähän liittyen laadittiin edellisen kaavaprosessin aikana kaavoitusta palveleva liikenneyhteysselvitys ja hyväksytyssä ranta-asemakaavassa määrättiin, että RM-korttelialueelle ei saa myöntää rakennuslupaa, ennen kuin aluehallintoviranomainen on myöntänyt luvan sillan rakentamiseksi saareen. Saareen haettiin kuitenkin jo vuonna 2002 vesilain 2 §:n mukaista lupaa ajosillan toteuttamiseksi ja lupa-asia ratkesi vuonna 2005 lopulta korkeimmassa hallinto-oikeudessa kielteisesti. Uusi lupahakemus tehtiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vuonna 2011 perusteena silloin valmisteilla olleessa ranta-asemakaavassa suunniteltu aikaisempaa tehokkaampi maankäyttö. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi kuitenkin 30.5.2014 hakemuksen sillä perusteella, että ”hankkeesta saatavaa hyötyä ei voida pitää hankkeesta johtuvan yleiselle edulle aiheutuvaan haittaan verrattuna huomattavana.”

 

Vuonna 2012 hyväksytyssä kaavassa suojeltiin saaren eteläosan merenrantaniitty, joka oli määritelty suojelluksi luontotyypiksi Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksellä 22.11.2007. Merenrantaniitty osoitetaan suojelumerkinnällä myös uudelleen laadittavassa ranta-asemakaavassa.

 

Ranta-asemakaavaehdotuksen keskeinen sisältö ja muutokset vuonna 2012 hyväksyttyyn ranta-asemakaavaan nähden

 

Ranta-asemakaavan kokonaisrakennusoikeus on 1400 k-m2. Siinä on osoitettu aluevarauksia matkailupalvelujen korttelialueille (RM), lähivirkistysalueelle (VL), luonnonsuojelualueille (S-1 ja SL) sekä venevalkama-alueelle (LV).

 

RM-korttelialueen länsiosaan on sijoitettu alueen päärakennus sekä sen läheisyyteen yksi isompi majoitusrakennus, joka tarvittaessa myös toimii kokoustilana. Näiden itä- ja pohjoispuolella on kaksi majoitusrakennusta.

 

Kunnanvaltuuston 18.6.2012 (§ 66) hyväksymässä ja sittemmin kumoutuneessa ranta-asemakaavassa oli osoitettu yksi matkailu-palvelujen rakennuskortteli (RM), jossa oli 5 erillistä lomarakennusta saunoineen. Nyt laadittavana olevaan ranta-asemakaavaan sijoittuu yksi matkailupalvelujen rakennuskortteli (RM) siten, että saaren koko itäosa sekä luonnonsuojelulain nojalla rajattu rantaniitty sen eteläosassa säilytetään rakentamattomina luontoalueina. Rantaniityn ja korttelialueen väliin on osoitettu suoja-alueeksi lähivirkistysaluetta ja kaksi rantasaunan rakennusalaa ja yksi päärakennuksen rakennusala on poistettu. Rakennusalat on nyt sijoitettu siinä määrin kauas suojeltavasta alueesta, ettei korttelialueen käyttö vaaranna suojelualueen luontoarvojen säilymistä. Myös pääsaaren pohjoispuolella sijaitsevat Vedgrundet nimiset saaret osoitetaan kaavassa luonnonsuojelualueeksi.

 

Lisäksi saaren keskiosan matalan notkoalueen luontoarvojen säilymistä rantaniittyalueen ulkopuolella on varmistettu kaavaan otetulla luo- määräyksellä (luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeä alue).

 

Muuta

 

Alueelle on laadittu luontoselvitys vuonna 2005. Vuonna 2008 on laadittu liitesuunnitelmat alueen rakennuskannasta ja vuonna 2011 liikenneyhteysselvitys liikenteellisistä vaihtoehdoista. Lisäksi vuonna 2016 on laadittu selvitys alueen rakennetun ympäristön kehityksestä ja rakennuskannasta.

 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty MRL 77 §:n perusteella Uudenmaan ELY-keskuksessa 3.3.2017. MRL 77 § on kumottu 1.5.2017.

 

Kaavahanke kuuluu kaavoitusohjausmaksun maksuluokkaan III.

 

Ranta-asemakaavan laatijana toimii DI Henrik Wickström Oy Wixplan Ab:stä.

 

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, puh. 040 538 9587,

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

Asiakirjat:

- Edesholmenin ranta-asemakaavan selostus, sisältäen kaavaehdotuksen pienennöksen, piir. nro. 3307

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

 

1.

se asettaa ehdotuksen Edesholmenin ranta-asemakaavaksi, piir. nro 3307 asiakirjoineen, MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoituksessa julkisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n ajaksi.

2.

se pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- Uudenmaan liitto

- Museovirasto

- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

- Espoon seudun ympäristöterveys -valvontayksikkö

- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

- Logistiikkarykmentin esikunta

- Kirkkonummen kunta, rakennusvalvonta

- Kirkkonummen kunta, ympäristönsuojelu

- Kirkkonummen kunta, tontti- ja paikkatietopalvelut

- Kirkkonummen kunta, nimistötoimikunta

- Kirkkonummen kunta, kehitysjohtaja

- Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y.

- Kyrkslätts Natur och Miljö r.f.

- Fortum Power and Heat Oy

- Caruna Espoo Oy

- Bergstad enskilda väglag

- Friggesby - Värströms väglag

- Kirkkonummi-Siuntion kalastusalue

 

Käsittely                              

Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen esitteli kaavahankkeen lautakunnalle.

Kokouksessa jaettiin pöydälle tila Edisholm Rn:o 1:45:n maanomistajan mielipide OAS:sta, joka on saapunut kuntaan (28.5.17), esityslistan lähettämisen jälkeen.

 

Päätös                               

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan sillä teknisellä korjauksella, että Museovirastolta ei pyydetä lausuntoa.

Tiedoksi                             

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Muutoksenhakuohje

muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua

 

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus

Liitteet:

- Edesholmenin ranta-asemakaavan selostus, sisältäen kaavaehdotuksen pienennöksen, piir. nro. 3307

 

Kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää, että

 

1.

se asettaa ehdotuksen Edesholmenin ranta-asemakaavaksi, piir. nro 3307 asiakirjoineen, MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoituksessa julkisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n ajaksi.

2.

se pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- Uudenmaan liitto

- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

- Espoon seudun ympäristöterveys -valvontayksikkö

- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

- Logistiikkarykmentin esikunta

- Kirkkonummen kunta, rakennusvalvonta

- Kirkkonummen kunta, ympäristönsuojelu

- Kirkkonummen kunta, tontti- ja paikkatietopalvelut

- Kirkkonummen kunta, nimistötoimikunta

- Kirkkonummen kunta, kehitysjohtaja

- Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y.

- Kyrkslätts Natur och Miljö r.f.

- Fortum Power and Heat Oy

- Caruna Espoo Oy

- Bergstad enskilda väglag

- Friggesby - Värströms väglag

- Kirkkonummi-Siuntion kalastusalue

 

Beslut

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen  mukaisesti.

Beredare

Seppo Mäkinen, kaavoitusarkkitehti, seppo.makinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Bakgrund till projektet

Edesholmens stranddetaljplan uppgjordes åren 2007-2012 och godkändes med kommunfullmäktiges beslut 18.6.2012 (§ 66). Högsta förvaltningsdomstolen upphävde 25.3.2015 planens beslut om godkännande.

Helsingfors förvaltningsdomstol och Högsta förvaltningsdomstolen motiverade sitt beslut med att placeringen av tre byggnadsytor placeringen av bastubyggnaders byggnadsytor i anslutning till dem på RM-området på öns södra sida äventyrar i enlighet med 29 § i naturvårdslagen bevarandet av den avgränsade naturtypens (havsstrandsäng) särdrag på öns södra strand.

Markägaren förnyade efter högsta förvaltningsdomstolens beslut sin ansökan om uppgörande av stranddetaljplan och projektet inkluderades i planläggningsprogrammet för åren 2016-2020 som godkändes av kommunfullmäktige 31.8.2015. Man beslutade att projektet inleds år 2017.

Samhällstekniska nämnden behandlade programmet för deltagande och bedömning gällande stranddetaljplanen vid sitt sammanträde 20.4.2017 (§ 26) och beslutade samtidigt om anhängiggörandet av planen. För stranddetaljplanen utarbetades direkt ett planförslag, som kommunstyrelsen 12.6.2017 (§ 13) beslutade lägga fram.

Under framläggningstiden 21.8.-22.9.2017 inlämnades 15 utlåtanden och 2 anmärkningar om stranddetaljplanen.


Planeringsområdets läge

Planeringsområdet ligger öster om Porkala udd, i Bergstads by ca 15 km sydost om Kyrkslätts kommuncentrum. Det består av ön Edesholmen och lägenheten Edisholm Rnr 1:45 som ligger på ön. Planområdet omfattar även två små öar som heter Vedgrundet och som ligger norr om ön. Planområdets areal är ca 16,1 ha och det omfattar hela ön och ovan nämnda små öar. Till planområdet hör inget vattenområde. Från ön finns ingen fast förbindelse till fastlandet. Området är obebyggt med undantag av en gammal bastu i öns västra ända.


Reglerande planer och planeringssituation

Planeringsområdet omfattas av Kyrkslätts delgeneralplan för skärgårds- och kustområden. Planeringsområdet är i generalplanen anvisat som område för turistservice (RM) på västra sidan och som jord- och skogsbruksdominerat område med behov att styra friluftsliv och/eller miljövärden (MU) på östra sidan.

I den gällande landskapsplanen för Nyland och i de s.k. etapplandskapsplanerna som kompletterar den är området s.k. vitt område som inga landskapsmässiga markanvändningsreserveringar inriktas på. Det väster om ön liggande havsområdet hör till ett vattenområde som ingår i det omfattande Natura 2000-naturskyddsnätverket i Kyrkslätts skärgård och som omringar i södra Kyrkslätt belägna uddar som sträcker sig ut i havet.


Stranddetaljplanens mål och stranddetaljplanen som godkänts år 2012

Grunden för utarbetandet av planen är utnyttjande av området för turistservice (RM) som anvisats på Edesholmen i delgeneralplanen för skärgårds- och kustområden och en mer detaljerad planering av det.

Markägarens mål är de samma som målen i stranddetaljplanen som godkändes år 2012. Man vill göra det möjligt att på ön bygga högklassiga maritima mötes- och representationslokaler, som även uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav som internationella storbolag och statsbesök ställer. Mötes- och representationslokalerna planeras för evenemang för högst ca 20–30 personer. Byggnaderna, infrastrukturen och annan verksamhet på området planeras för åretruntbruk.

Kommunens mål har varit markanvändning som stämmer överens med delgeneralplanen för skärgårds- och kustområden i Kyrkslätt, vilket uppnåddes i stranddetaljplanen som godkändes år 2012.

I stranddetaljplanen som godkändes år 2012 anvisades ön byggrätt om totalt 1 400 v-m2, av vilket 1 370 v-m2 placerades i kvartersområdet för byggnader som tjänar turism (RM). I planen granskades även möjligheterna att anvisa en förbindelse till ön som användningen av området förutsätter. I anslutning till detta upprättade man en utredning om trafikförbindelse som tjänar planläggningen och i den godkända stranddetaljplanen bestämdes att man inte får bevilja RM-kvartersområdet bygglov innan regionförvaltningsmyndigheten har beviljat tillstånd för byggande av bro till ön. Man sökte redan år 2002 tillstånd enligt § 2 i vattenlagen för genomförande av en bro till ön och tillståndsärendet avgjordes till slut år 2005 med avslag i högsta förvaltningsdomstolen. En ny ansökan om tillstånd inlämnades till regionförvaltningsverket i Södra Finland år 2011. Motiveringen var då den effektivare markanvändningen än tidigare som planerades i stranddetaljen som var under beredning. Vasa förvaltningsdomstol förkastade ändå 30.5.2014 ansökan med motiveringen att ”man inte kan anse att den nytta man erhåller av projektet är betydande i jämförelse med de nackdelar som det har för det allmänna intresset.”

I planen som godkändes år 2012 skyddades även havsstrandsängen i öns södra del. Ängen har fastställts som skyddad naturtyp genom Nylands miljöcentrals beslut 22.11.2007. Havsstrandsängen anvisas också i den stranddetaljplan som uppgjorts på nytt med skyddsbeteckning.


Centralt innehåll i stranddetaljplanen och ändringar i  stranddetaljplanen som godkändes år 2012

Den totala byggrätten i stranddetaljplanen är 1 400 v-m2, vilken är lika stor som i den år 2012 godkända stranddetaljplanen. Byggnadsytornas läge och mängd har däremot justerats så att hela öns östra del med undantag av förbindelsen och landningsplatsen och den med stöd av naturvårdslagen avgränsade strandängen och dess närområde i dess södra del bevaras som obebyggda naturområden. Mellan strandängen och kvartersområdet har anvisats närrekreationsområde, och två strandbasturs byggnadsyta och en huvudbyggnads byggnadsyta har strukits. Byggnadsytorna har nu placerats såpass långt från området som ska skyddas att användningen av kvartersområdet inte äventyrar bevarandet av skyddsområdets naturvärden. Också öarna Vedgrundet i huvudöns norra del anvisas i planen som naturskyddsområden. Dessutom har bevarandet av naturvärdena för det låga däldområdet i mitten av ön utanför strandängsområdet säkerställts med en luo-bestämmelse i planen (ett med tanke på naturens mångfald särskilt viktigt område).

I planen har anvisats områdesreserveringar för kvartersområde för turismtjänster (RM), närrekreationsområde (VL), naturskyddsområden (S-1 och SL) och  småbåtshamnsområde (LV). I RM-områdenas västra del har placerats områdets huvudbyggnad och i dess närhet en större inkvarteringsbyggnad, som vid behov också fungerar som möteslokal. Öster och norr om dessa finns två inkvarteringsbyggnader.

I stranddetaljplanen som godkändes av kommunfullmäktige 18.6.2012 (§ 66) och därefter upphävdes, har anvisats ett byggnadskvarter för turismtjänster (RM), där det finns 5 skilda fritidsbyggnader med bastur.


Förbindelse till ön

Till fastigheten 1:45 (Edisholm) har sedan år 2004 funnits vägrätt via Stenkullavägen och Edisövägen ända till stranden. Servitutsrätten är på Stenkullavägen sex meter, därifrån framåt till Edisövägen sju meter och tio meter från Edisövägen till stranden. Området ifråga räcker till bryggan och avloppsvattnet till tömningsstället. Vid den nya vägförrättningen kan man vid behov utvidga området något för att få till stånd en ordentlig vändplats om det behövs.


Övrigt

En naturutredning har uppgjorts för området år 2005. År 2008 har man upprättat bilageplaner över områdets byggnadsbestånd och år 2011 en trafikförbindelseutredning om trafikmässiga alternativ. Dessutom har man år 2016 upprättat en utredning om utvecklingen och byggnadsbeståndet i områdets byggda miljö.

Inledningsskedets myndighetssamråd hölls på basis av 77 § i MBL vid Nylands NTM-central 3.3.2017, 77 § MBL har upphävts 1.5.2017.

Planprojektet hör till avgiftsklass III i avgiften för styrning av planläggningen.

Som planförfattare verkar DI Henrik Wickström från Oy Wixplan Ab.

 

Handlingar:
- Edesholmenin ranta-asemakaavan selostus, sisältäen ranta-asemakaavan pienennöksen, piir. nro. 3335
- kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att den

1.
godkänner de bifogade planläggarens bemötanden till de utlåtanden och anmärkningar som inkommit beträffande förslaget till stranddetaljplan för Edesholmen (ritn. nr. 3307)

2.
godkänner stranddetaljplanen för Edesholmen (ritn. nr 3335) och skickar den vidare till kommunfullmäktige för godkännande.

Behandling:
Planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen avlägsnade sig från sammanträdet efter behandlingen kl. 19.49.

 

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget.

Beredare

Seppo Mäkinen, kaavoitusarkkitehti, seppo.makinen@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar att

1.
den godkänner planläggarens bemötanden till responsen om förslaget till stranddetaljplan för Edesholmen (ritn. nr. 3307) enligt bilagan till detta ärende

2.
den godkänner stranddetaljplanen för Edesholmen (ritn. nr 3335) och skickar den vidare till kommunfullmäktige för godkännande

3

den godkänner protokollet för denna paragrafs del vid detta sammanträde.

Beslut

Enligt förslaget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige i enlighet med § 52 i MBL beslutar godkänna stranddetaljplanen för Edesholmen enligt ritning nr 3335.

 

Behandling:

Planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen presenterade ärendet och besvarade fullmäktigeledamöternas frågor.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget.

Beredare

  • Seppo Mäkinen, kaavoitusarkkitehti, seppo.makinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kyrkslätts kommuns utlåtanden om kommunalbesvären gällande godkännandet av Edesholmens stranddetaljplan (projektnummer 24500)

Kommunfullmäktige behandlade Edesholmens stranddetaljplan vid sitt sammanträde 14.5.2018 § 35 och beslutade godkänna stranddetaljplanen jämte handlingar enligt ritning nummer 3335.

Över kommunfullmäktiges beslut anfördes sammanlagt fyra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen ber kommunen om ett utlåtande med anledning av besvären. Enligt 41 § 18 punkten i Kyrkslätts kommuns förvaltningsstadga hör det till kommunstyrelsens befogenheter att ge utlåtande på kommunfullmäktiges vägnar med anledning av besvär över ett beslut av fullmäktige, om kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktiges beslut inte ska upphävas. 

Utlåtandena ska ges till förvaltningsdomstolen senast 4.9.2018. 

Besvärens centrala innehåll

Besvären har utarbetats av fyra privatpersoner och undertecknats av sammanlagt sex personer. De som söker ändring är alla markägare i närområdet och fem av dem var delaktiga i besvären som inlämnades gällande stranddetaljplanen som godkändes 2012. Då hade endast besväret som inlämnades av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland framgång i Helsingfors förvaltningsdomstol och stranddetaljplanen upphävdes. Beslutet om upphävning ändrades inte i högsta förvaltningsdomstolen.  


I besvären som inlämnats har man lyft fram bl.a. följande motiveringar:
- den betydande mängden byggrätt som stranddetaljplanen möjliggör på ön
- förbindelsen till ön
- användningen av närrekreationsområdet (VL) och närbåtplatsen (lvl) som anvisats i planen och deras inverkan på området
- konsekvenserna av planens förverkligande och byggnadsbehov som den skulle orsaka på fastlandets sida samt en färjas eventuella buller- och miljöolägenheter
- olägenheter som eventuellt skulle orsakas av ett färjeläge och tömningspunkt för avloppsvatten på fastlandets sida
- utredning av strandens naturvärden på fastlandets sida
- frågorna gällande definiering av vägrätten för vägen som leder till stranden i början av 2000-talet
- en motsvarande stranddetaljplan har redan en gång konstaterats vara omöjlig att förverkliga
- utredningar gällande förverkligande av parkerings- samt vatten- och avloppslösningar
- man konstaterar att om servitutsförrättningen inte ger möjlighet att sköta trafiken och tekniskt underhåll, är det omöjligt att förverkliga planen på det sätt som planerats.
- man hänvisar också till Vasa förvaltningsdomstols beslut år 2014, enligt vilken förverkligandet av en bro till ön skulle ha orsakat mera skada än nytta och därför beviljades inte lov för det.

 

Bilagor

Edesholmenin ranta-asemakaava, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden laatima lausunto A.H., P.P. ja M.P. valitukseen 27.8.2018

Edesholmenin ranta-asemakaava, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden laatima lausunto K.G. valitukseen 27.8.2018

Edesholmenin ranta-asemakaava, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden laatima lausunto M.H. valitukseen 27.8.2018

Edesholmenin ranta-asemakaava, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden laatima lausunto J.F. valitukseen 27.8.2018

 

Tilläggsmaterial

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Edesholmenin ranta-asemakaavan valituksista

Kunnallisvalitukset Helsingin hallinto-oikeudelle A.H., P.P. ja M.P., K.G., M.H. sekä J.F.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

1

skicka de bifogade utlåtandena till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av kommunalbesvären

2

föreslår i sina utlåtanden att kommunalbesvären förkastas och att fullmäktiges beslut om godkännande av Edesholmens stranddetaljplan 14.5.2018 § 35 inte förkastas.

3

lämna in handlingarna som stod som grund för kommunens beslut

4

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.