Kommunstyrelsen, möte 27.8.2018

Protokollet är granskat

§ 264 Utlåtande om kommunalbesvär som anförts över upphävandet av detaljplanen för Hauklampi

KIRDno-2017-129

Tidigare behandling

Beredare

Seppo Mäkinen, kaavoitusarkkitehti, seppo.makinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Bakgrund och historia

Markägarna har för första gången år 2011 lämnat en ansökan för planläggning av området och på basis av detta bereddes projektet först som stranddetaljplan. Markägarna förnyade ändå sitt planläggningsinitiativ och projektet lyftes efter omröstning i kommunfullmäktigebehandlingen 31.8.2015 upp i planläggningsprogrammet för åren 2016-2020 på så sätt att projektet som ingått i planläggningsprogrammet som stranddetaljplaneprojekt beslutades ändras till detaljplaneprojekt på så sätt att man för projektet förutsätter markanvändningsavtal, varvid man på markägarens bekostnad genomför bl.a. kommunalteknik och gator ända fram till gamla Åbovägen. Planläggningsprogrammet 2016-2020 godkändes i kommunfullmäktige 31.8.2015 (§ 77). I planläggningsprogrammets projektkort har man skrivit in att markägarnas mål är att i detaljplanen anvisa den kalkylerade byggrätten (sju byggplatser) som följer Kyrkslätts generalplan 2020.

Kommunstyrelsen godkände 13.6.2016 avtalet om inledande av detaljplan för Hauklampi. Programmet för deltagande och bedömning gällande detaljplanen behandlades och godkändes i samhällstekniska nämnden 15.6.2016 (§ 15).

Innan upprättande av detaljplanen hade man försökt lösa markanvändningen för de fastigheters del som ingick i detaljplanen genom upprättande av en stranddetaljplan. Utarbetande av Hauklampi stranddetaljplan anvisades i planläggningsprogrammet som kommunfullmäktige godkände år 2013 att inledas år 2014 och var meningen att godkännas år 2015. I samband med myndighetsförhandlingen (12.2.2014) i anslutning till beredningen av stranddetaljplanen framkom från Nylands NTM-central att stranddetaljplanen inte är rätt verktyg för planering av området. När man planerar området har man inte stranden i intresse, och med beaktande av strandens längd och de i dimensioneringsberäkningarna beaktade avståndsfaktorerna verkade det inte vara möjligt att på planområdet inom ramen för stranddetaljplanen placera byggplatser.

Planeringsområde

Planeringsområdet ligger i Kyrkslätts kommuns norra del, i närheten av gränsen till Esbo. Åbovägen (regionsväg 110) ligger cirka en halv kilometer norr och nordost om planområdet. Åbo motorväg (rv 1) ligger norr om Åbovägen. Vägen som leder från Åbovägen till planområdet heter Hauklampivägen, och avståndet till planområdet längs Hauklampivägen är cirka en kilometer, vilket samtidigt är avståndet till närmaste busshållplats. Avståndet från planområdet till Veikkola centrum är ca 4 km och till Kyrkslätts kommuncentrum ca 30 km.

Planområdets totala areal är ca 20 ha och dit hör inte vattenområden. Fastigheterna är privatägda och obebyggda. De närmaste bostadsbyggnaderna, som är fritidsbostäder, ligger vid Hauklampivägen och de närmaste kommunala och kommersiella servicen ligger i Veikkola centrum. På Åbovägen går busstrafik regelbundet. På närområdet finns inte kommunal service.

Kalkylerad byggrätt och möjlighet till utnyttjande av den

Bakom utarbetandet av detaljplanen ligger markägarens intresse för att på området placera kalkylerade byggrätt i enlighet med Kyrkslätts generalplan 2020. Till planområdet hör två fastigheter och en vägförbindelse från Åbovägen till fastigheten. Markägarna har meddelat att deras mål är att placera småhus på området. Enligt Kyrkslätts generalplan 2020 har lägenheten Bergdala II (Rnr 03:52) för närvarande tre (3) kalkylerade byggplatser och lägenheten Vildmarken (Rnr 3:29) likaledes tre (3) kalkylerade byggplatser.

Då planläggningen inleddes pågick en lantmäteriförrättning på den dåvarande lägenheten Bergdala (RNr 3:28), till följd av vilken stamlägenheten styckades i tre lägenheter, varav en fick namnet Joukola (Rnr 3:53). Dess markägare har senare meddelat att de inte deltar i upprättandet av detaljplanen. Som en följd av det är den kalkylerade byggrätten för de i detaljplanen återstående fastigheterna sex byggplatser enligt Kyrkslätts generalplan 2020. På lägenheten Bergdala II (Rnr 3:52) vore det möjligt att på basis av generalplanen överväga ytterligare en byggplats (generalplanebestämmelse: Beviljande av en tilläggsbyggrätt kan prövas på över 2 ha stora styckningslägenheter på generalplanens A-1 område och på över 5 ha stora styckningslägenheter som har ett speciellt fördelaktigt läge med tanke på trafikförbindelserna på M-områden) men detta skulle förutsätta uppfyllande av generalplanebestämmelsernas villkor och att ifrågavarande möjlighet bedöms med tillståndsförfarande som gäller för avgörande som gäller planeringsbehov.

Gällande planer och andra beslut för området

I Nylands landskapsplan (som fastställts år 2006) samt i Nylands etapplandskapsplan 2 (som bekräftats år 2014) samt i Nylands etapplandskapsplan 4 (som trätt i kraft år 2017 är de lägenheter som ingår i detaljplaneprojektet s.k. vita områden (inga landskapsmässiga markanvändningsreserveringar). Inte heller i Nylands etapplandskapsplaner 1 och 3 (fastställda 2010 och 2012) har områdesreserveringar anvisats för planeringsområdet.

På området gäller Kyrkslätts generalplan 2020 där planeringsområdets markområde har anvisats till stor del som jord- och skogsbruksdominerat område (M). Planeringsområdets västligaste och sydligaste del är jord- och skogsbruksdominerat område med behov att styra friluftslivet och/eller miljövärden (MU) Hauklampi har anvisats som vattenområde (W).

På en del av planeringsområdet har på ansökan av markägaren med Nylands NTM-centrals beslut 30.6.2015 grundats ett skyddsområde i enlighet med verksamhetsprogram för mångformighet i södra Finlands skogar METSO. På grund av begränsningar får man inte verkställa byggnader, konstruktioner, vägar eller stigar på ifrågavarande del av området.

Området har ingen gällande detalj- eller stranddetaljplan.

Planens beredningsmaterial (planutkast) år 2016 samt den respons man erhållit därav

Markägarna framför som sitt mål att i planen erbjuda alternativa boendemodeller och möjliggöra kombinerande av boende och arbete. I detaljplaneutkastet som behandlades i samhällstekniska nämnden 20.10.2016 (§ 76) anvisade man i planen totalt sju byggplatser (dvs. detaljplanetomter) på vilka man kan bygga fristående småhus samt arbetsutrymmen i anslutning till dem som inte förorsakar miljöskador.

Byggplatserna anvisades för egnahemsbyggande med kvartersbeteckningen för fristående småhus AO. De omges av jord- och skogsbruksområden (M och MY) samt naturskyddsområde (SL). Den enskilda vägen som betjänar den nuvarande bosättningen skulle i detaljplanen ändras till gatuområde, längs vilket det är möjligt att bygga kommunalteknik. Körförbindelsen till tomterna löper via gatuområdet som anvisas i detaljplanen.

I AO-kvarteren används effektivitetstalet e = 0,15 för tomterna, varvid den totala byggrätten i detaljplaneutkastet blev 7500 v-m2. I detaljplaneutkastet ingick inga bestämmelser om maximalt antal fristående småhus som anvisas för bostadsbruk och inte heller om de enskilda husens maximala våningsyta. Man beräknade att området får en befolkning på ca 20 - 50 personer, vilket skulle innebära att det egentliga antalet byggplatser vore mer än sju tomter.

Då man beslutade om framläggning av planutkastet beslutade nämnden också att ge anvisningar för den fortsatta behandlingen om att antalet bostäder ska begränsas till två bostadsbyggnader / tomt i enlighet med generalplanens kalkylerade dimensionering. Hänvisningen till generalplanens kalkylerade dimensionering baserar sig på att i den gällande byggnadsordningen i Kyrkslätt har man möjliggjort byggande av bostadshus med två byggnader (parhus) på fastigheter större än en hektar.

Planeringens utmaningar

I planeringen som skett efter planutkastet har markägarnas eftersträvat utökande av antalet bostadsbyggnader, så att genomförande av detaljplanen vore ekonomiskt möjligt. Detta betyder att man i planen istället för det ursprungliga målet, dvs. placering av sju kalkylerade byggplatser, borde möjliggöra en avsevärt större mängd enskilda bostadsbyggnader än så.

Kommunaltekniska sektorn framför att upprättande av detaljplanen och placering av året runtboende i betydande utsträckning på Hauklampiområdet därmed förutsätter ändring av markanvändningen i den gällande Kyrkslätts generalplan 2020.

Målsättningen för planläggningsprojektets markanvändning står i strid med Kyrkslätts generalplan 2020, Nylands landskapsplan, Utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt 2040 och Helsingforsregionens kommuner och statsmaktens MBT-avtal. Det bör konstateras att i enlighet med MBT-avtalet ska 80 % av den nya bostadsbyggrätten placeras på de s.k. mörka områdena (primär zon för boende) i markanvändningsplanen för Helsingforsregionen 2050 (MASU) på  influensområde med en god servicenivå inom kollektivtrafiken, till vilka Hauklampiområdet inte räknas.

I Kyrkslätt har man inte upprättat detaljplaner på områden som i generalplanen 2020 anvisats som jord- och skogsbruksdominerade områden (beteckningar för användningsändamål som i generalplanen börjar på M), eftersom  man noterat att de ifrågavarande planprojekten står i strid med generalplanen och placering av boende med den effektivitet som detaljplaner förutsätter och lösryckt från samhällsstrukturen har inte ansetts möjligt.

Planprojektets centrala utmaning ansluter också till planjuridiken på så sätt att för att vara ett kostnadseffektivt projekt borde man med detaljplanen kunna anvisa tillräcklig byggrätt för att kunna täcka byggkostnaderna för kommunalteknik.  Detta är i sin tur inte möjligt på basis av de högre planernas styrande inverkan.

Hauklampivägen som leder till planområdet är för närvarande en enskild väg som ska anvisas (och också genomföras) i detaljplanen som gatuområde. Vägens vertikala geometri men också jordmånsförhållanden vid bäcken som rinner ut till Hauklampi ställer utmaningar för genomförande av det i enlighet med de normer för gatubyggnad som kommunen uppställer. Också anslutningsområdet till Åbovägen kan komma att kräva åtgärder för förbättrande av trafiksäkerheten.

Kyrkslätts kommun har anslutit sig till Hinku-kommunernas nätverk (kolneutrala kommuner) och ett kriterium för dess del är att kommunen med fullmäktiges beslut har förbundit sig till att eftersträva en minskning av utsläppen av växthusgaser med 80 % på hela området från nivån år 2007 fram till år 2030. Dessutom ska kommunens beakta utsläppen av växthusgaser i allt betydande beslutsfattande. Kyrkslätts växthusgasutsläpp förorsakas för det mesta av vägtrafik, uppvärmning av byggnader och elförbrukning. Betydande bostadsbyggnadsprojekt som nästan helt är separerade från samhällsstrukturen ökar för sin del betydande vägtrafiken som baserar sig på privatbilism och främjar inte uppnående av målen att minska utsläppen.

Möjligheterna till fortsatt planering

Man erhöll 15 utlåtanden om detaljplaneutkastet, där man i många fäste uppmärksamhet bl.a. vid att detaljplaneprojektet står i strid med generalplanen. I fem utlåtanden tog man antingen inte alls ställning till planens innehåll eller så koncentrerade man sig enbart på detaljer i detaljplanelösningen. I en samarbetsförhandling som hölls mellan Kyrkslätts kommun, Nylands NTM-central samt Nylands förbund i januari 2018 framkom ännu tydligare än förut detaljplaneprojektets lagstridigheter med markanvändnings- och bygglagen, då man bedömde den mängd ökat bostadsbyggande som framförts i planeringen efter planutkastet. I detta sammanhang konstaterades bl.a. klart att planprojektet strider mot innehållskraven för detaljplanen (MBL 54 §).

På basis av de inkomna utlåtandena och myndigheternas styrning ser det uppenbart ut att detaljplanen inte kan vinna laga kraft utan avsevärt ny bedömning av dess innehåll. Detta skulle betyda avsevärd minskning i byggrätten för bostadsbyggnader jämfört med målet i planutkastet och beredningen därefter. Detta vore i sin tur i strid med planekonomin och skulle inte möjliggöra genomförande av området på ett kostnadseffektivt sätt.

Detaljplaneringen är därför mycket svår att fortsätta innan de strategiska planerna som styr detaljplaneringen och lagakraftvunna planerna (landskapsplanen och generalplanen) har ändrats så att detaljplaneprojektet är möjligt.

Kommunen beslutar om tidigareläggande av delgeneralplaneringen av Veikkola i samband med beslutsfattandet gällande planläggningsprogrammet för år 2018. Det är skäl att minnas att det i kommunen finns fem anhängiga delgeneralplaneprojekt för tillfället. En av principerna i planläggningsprogrammet som godkändes år 2016 är att högst två delgeneralplaneprojekt får vara anhängiga per år. Kommunaltekniska sektorns ståndpunkt är att delgeneralplanläggningen av Veikkola inte ska inledas under nästa planeringsperiod 2019-2020.

Markägaren kan ansöka om avgörande som gäller planeringsbehov / undantag för byggande av mindre fritidsfastighet på sin egen lägenhet och sådant kunde man med iakttagande av jämlik behandling av markägarna överväga. För året runtboende kan man ändå inte föreslå positivt tillstånd bl.a. eftersom det är fråga om ett område som är separat från samhällsstrukturen. Samma jämlikhetsprincip tillämpas på hela kommunens område. För ett motsvarande område i Kyrkslätt som också var separat från samhällsstrukturen har högsta förvaltningsdomstolen redan år 2011 gett ett negativt beslut för byggande av egnahemshus på byggplatser där det enligt generalplanen finns en kalkylerad byggplats.

Den kommunansvariga för Kyrkslätt vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har kallats till sammanträdet.

Till handlingarna fogas före sammanträdet också markägarnas uppdaterade material i anslutning till beredningen

Handlingar:

- Markägarnas planläggningsinitiativ

- Utdrag ur Kyrkslätts generalplan 2020

- Projektkort i planläggningsprogrammet 2017-2012

- Planutkastkarta

- Detaljplanens innehållskrav (MBL 54 §)

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att detaljplaneringen av Hauklampi läggs ner och att projektet avlägsnas från planläggningsprogrammet.

 

Behandling

Under behandlingen gjorde Pekka Jäppinen ett remitteringsförslag enligt vilket kommunaltekniska nämnden remitterar planförslaget till fortsatt beredning med samma anvisning som nämnden gav då den behandlade planutkastet: att antalet bostäder ska begränsas till två bostadsbyggnader / tomt i enlighet med generalplanens kalkylerade dimensionering och att byggnadsytorna antecknas i plankartan. Man röstade om ärendet. Föredragandens utgångsförslag understöddes av sex ledamöter; Matti Kaurila, Kim Männikkö, Pekka Rehn, Bodil Lindholm, Kati Kettunen och Santtu Vainionpää. Förslaget om remittering med anvisningar understöddes av fem ledamöter; Pekka Jäppinen, Miisa Jeremejew, Sanni Jäppinen, Viveca Lahti och Erkki Ahlsten. Utgångsförslaget vann med rösterna sex-fem.

Under behandlingen gjorde Kati Kettunen ett ändringsförslag enligt vilket kommunaltekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att den 1. godkänner planläggarens bemötanden till de inkomna utlåtandena på planutkastet i enlighet med bilagan 2. den offentligt lägga fram förslaget till detaljplan för Hauklampi, ritn.nr 3275, med tillhörande handlingar i enlighet med MBL 65 § och MBF 27 § för minst 30 dygn. Den svenska planbeskrivningen fogas till handlingarna som föreläggs kommunstyrelsen. 3. den ber följande instanser ge utlåtanden om detaljplaneförslaget: förteckning. Man röstade om ärendet. Föredragandens utgångsförslag understöddes av en ledamot; Viveca Lahti och Kati Kettunens ändringsförslag av tio ledamöter; Kim Männikkö, Bodil Lindholm, Matti Kaurila, Miisa Jeremejew, Kati Kettunen, Pekka Rehn, Santtu Vainionpää, Pekka Jäppinen, Sanni Jäppinen och Erkki Ahlsten. Kati Kettunens ändringsförslag vann med rösterna tio-ett.

Under behandlingen gav kommunaltekniska nämnden enhälligt som anvisning att man under den fortsatta behandlingen ska utreda vägförbindelsen som enskild väg.

Under behandlingen gav Pekka Jäppinen ett tilläggsförslag enligt vilket det före behandlingen i kommunstyrelsen märks ut byggnadsytorna och bostadsbyggnadernas antal 2 bostäder/tomt i plankartan enligt generalplanens kalkylerade dimensionering. Man röstade om ärendet. Förslaget om tillägg understöddes av fyra ledamöter; Sanni Jäppinen, Pekka Jäppinen, Viveca Lahti och Miisa Jeremejew. Kati Kettunens ändringsförslag understöddes av sju ledamöter; Matti Kaurila, Kati Kettunen, Kim Männikkö, Santtu Vainionpää, Pekka Rehn, Bodil Lindholm och Erkki Ahlsten. Kati Kettunens ändringsförslag vann med rösterna sju-fyra.

Överinspektör Elina Kuusisto från NTM-centralen och markägarens representant Arja Sippola från FCG deltog i presentationen av ärendet.

 

 

 

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att
1.
den godkänner planläggarens bemötanden till de inkomna utlåtandena på planutkastet i enlighet med bilagan
2.
den offentligt lägga fram förslaget till detaljplan för Hauklampi, ritn.nr 3275, med tillhörande handlingar i enlighet med MBL 65 § och MBF 27 § för minst 30 dygn Den svenska planbeskrivningen fogas till handlingarna som föreläggs kommunstyrelsen.
3.
den ber följande instanser ge utlåtanden om detaljplaneförslaget:

Kyrkslätts kommun
- byggnadstillsynen
- miljövården
- affärsverket Kyrkslätts vatten
- tomt- och geoinformationstjänsterna
- utvecklingsdirektören
- namnkommittén
- bildningsväsendet
- fritidsväsendet

Övriga myndigheter
- Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
- Nylands förbund
- Museiverket
- Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES)
- Västra Nylands landskapsmuseum
- Esboregionens miljö- och hälsoskydd -tillsynsenheten
- Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
- Västra Nylands polisinrättning
- Västra Nylands räddningsverk

Föreningar, organisationer och andra aktörer
-  invånarföreningarna på närområdet
- Nylands jaktvårdsdistrikt
- Kyrkslätts viltvårdsförening rf
- Kyrkslätts miljöförening r.f.
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- områdets enskilda väglag
- närområdets företag

 

Kommunaltekniska nämnden gav enhälligt som anvisning att man under den fortsatta behandlingen ska utreda vägförbindelsen som enskild väg.

Föredraganden lämnade avvikande åsikt om beslutet.
Materialet som markägarens plankonsult berett för detaljplaneförslaget uppfyller inte kraven på detaljplanens innehåll enligt markanvändnings- och bygglagen. Bemötandena som markägarens plankonsult berett till utlåtandena om planutkastet är delvis bristfälliga.

 

Beredare

Seppo Mäkinen, kaavoitusarkkitehti, seppo.makinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Den kommunansvariga för Kyrkslätt vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har kallats till sammanträdet.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att detaljplaneringen av Hauklampi avslutas och projektet stryks ur planläggningsprogrammet.

 

Kommunstyrelsen 12.3.2018 behandling: 

Hanna Haikonen gav följande ändringsförslag: Jag föreslår att kommunstyrelsen i enlighet med kommunaltekniska nämndens beslut föreslår kommunfullmäktige att

1.  den godkänner planläggarens bemötanden till de inkomna utlåtandena på planutkastet i enlighet med bilagan.

2. den offentligt lägga fram förslaget till detaljplan för Hauklampi, ritn.nr 3275, med tillhörande handlingar i enlighet med MBL 65 § och MBF 27 § för minst 30 dygn. Den svenska planbeskrivningen fogas till handlingarna som föreläggs kommunstyrelsen.

3. den ber följande instanser ge utlåtanden om detaljplaneförslaget: Kyrkslätts kommun
- byggnadstillsynen
- miljövården
- affärsverket Kyrkslätts vatten
- tomt- och geoinformationstjänsterna
- utvecklingsdirektören
- namnkommittén
- bildningsväsendet
- fritidsväsendet
Övriga myndigheter
- Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
- Nylands förbund
- Museiverket
- Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES)
- Västra Nylands landskapsmuseum
- Esboregionens miljö- och hälsoskydd -tillsynsenheten
- Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
- Västra Nylands polisinrättning
- Västra Nylands räddningsverk
Föreningar, organisationer och andra aktörer
-  invånarföreningarna på närområdet
- Nylands jaktvårdsdistrikt
- Kyrkslätts viltvårdsförening rf
- Kyrkslätts miljöförening r.f.
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- områdets enskilda väglag
- närområdets företag

Pekka M. Sinisalo och Anni-Mari Syväniemi understödde Haikonens ändringsförslag. Förslaget godkändes inte enhälligt så kommunstyrelsen måste rösta om det. Ordföranden konstaterade följande omröstningsproposition: utgångsförslaget är ”ja” och Haikonens ändringsförslag är ”nej”. Utgångsförslaget godkändes med rösterna 9-3.  

Beslut

 Enligt förslaget.

Röstningsresultat

 • Jaa 9 st 75%

  Hans Hedberg, Pirkko Lehtinen, Emmi Wehka-Aho, Ari Harinen, Rita Holopainen, Ulf Kjerin, Reetta Hyvärinen, Antti Kilappa, Antti Salonen

 • Ei 3 st 25%

  Hanna Haikonen, Anni-Mari Syväniemi, Pekka Sinisalo

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att detaljplaneringen av Hauklampi avbryts och att projektet stryks från planläggningsprogrammet.

 

Kommunfullmäktige 9.4.2018, behandling:

Under diskussionen gav ledamot Pekka Rehn följande remitteringsförslag:

Jag föreslår att planen remitteras för ny beredning till kommunaltekniska nämnden för tryggande av mångformig bostadsproduktion med anvisningen att nämnden utreder de behövliga begränsningarna, att planen inte strider mot generalplanens helhetsprinciper och att det är ekonomiskt förnuftigt att genomföra planen t.ex. med arrangemang för enskilda vägar.

Följande ledamöter understödde Pekka Rehns remitteringsförslag: Anni-Mari Syväniemi, Pekka M. Sinisalo, Kati Kettunen, Matti Kaurila, Raija Vahasalo, Hanna Haikonen, Ulla Seppälä, Katarina Helander, Erkki Majanen, Marjut Frantsi-Lankia och Timo Haapaniemi.

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot Pekka Rehn har gett ett remitteringsförslag. Förslaget har fått understöd. Kommunfullmäktige godkände inte enhälligt remitteringsförslaget, så ordföranden konstaterade att fullmäktige måste rösta om det.

Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet elektroniskt så att de som understöder fortsatt behandling av ärendet röstar ”ja” och de som understöder Pekka Rehns remitteringsförslag röstar ”nej”. Om ”nej” vinner, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Pekka Rehns remitteringsförslag.

Kommunfullmäktige godkände omröstningspropositionen.

Vid den elektroniska omröstningen gavs 28 ja-röster och 23 nej-röster. Fortsatt behandling fick fler röster, så kommunfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

 

Under den fortsatta behandlingen gav ledamot Raija Vahasalo ett ändringsförslag att Hauklampi behålls kvar i planläggningsprogrammet.

Följande fullmäktigeledamöter understödde Raija Vahasalos ändringsförslag: Matti Kaurila, Anni-Mari Syväniemi och Pekka Rehn.

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot Raija Vahasalo hade framställt ett ändringsförslag. Förslaget har fått understöd. Kommunfullmäktige godkände inte enhälligt ändringsförslaget, så ordföranden konstaterade att fullmäktige måste rösta om det.

Ordföranden föreslog att fullmäktige röstar om ärendet så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar ”ja” och de som understöder Raija Vahasalos ändringsförslag röstar ”nej”. Om ”nej” vinner, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Raija Vahasalos ändringsförslag.

Kommunfullmäktige godkände omröstningspropositionen.

Vid den elektroniska omröstningen gavs 31 ja-röster, 18 nej-röster och en röstade blankt. Fullmäktigeledamot Veikko Vanhamäkis röst skrevs inte in i det elektroniska systemet, så han meddelade sin ja-röst direkt till sekreteraren. Därmed gavs totalt 32 ja-röster, 18 nej-röster och en röstade blankt. Kommunstyrelsens utgångsförslag var det vinnande förslaget.

 

Överinspektör Elina Kuusisto från NTM-centralen och markägarnas representant Arja Sippola från FCG samt planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen var närvarande under behandlingen av denna paragraf.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

Röstningsresultat

 • Jaa 28 st 55%

  Hans Hedberg, Elina Utriainen, Anna Aintila, Johanna Fleming, Noora Piili, Anders Adlercreutz, Ari Harinen, Anna-Mari Toikka, Patrik Lundell, Pekka Oksanen, Markus Myllyniemi, Tero Suominen, Minna Hakapää, Emmi Wehka-Aho, Outi Saloranta-Eriksson, Krista Petäjäjärvi, Irja Bergholm, Maarit Orko, Tony Björk, Linda Basilier, Saara Huhmarniemi, Pirkko Lehtinen, Fredrik Pelin, Ulf Kjerin, Jukka Tammi, Antti Kilappa, Rita Holopainen, Reetta Hyvärinen

 • Ei 23 st 45%

  Matti Kaurila, Ulla Seppälä, Katarina Helander, Pekka Sinisalo, Raija Vahasalo, Kim Männikko, Kati Kettunen, Bodil Lindholm, Timo Haapaniemi, Mikko Kara, Eero Lankia, Anneli Granström, Marjut Frantsi-Lankia, Kim Åström, Anni-Mari Syväniemi, Hanna Haikonen, Piia Aallonharja, Petri Ronkainen, Riikka Purra, Veikko Vanhamäki, Erkki Majanen, Carl-Johan Kajanti, Pekka Rehn

 • Jaa 31 st 62%

  Hans Hedberg, Johanna Fleming, Rita Holopainen, Outi Saloranta-Eriksson, Emmi Wehka-Aho, Fredrik Pelin, Jukka Tammi, Elina Utriainen, Minna Hakapää, Anna Aintila, Markus Myllyniemi, Noora Piili, Irja Bergholm, Maarit Orko, Pekka Oksanen, Patrik Lundell, Anders Adlercreutz, Saara Huhmarniemi, Kim Männikko, Pirkko Lehtinen, Krista Petäjäjärvi, Tero Suominen, Tony Björk, Ulf Kjerin, Ari Harinen, Bodil Lindholm, Anna-Mari Toikka, Antti Kilappa, Carl-Johan Kajanti, Linda Basilier, Reetta Hyvärinen

 • Ei 18 st 36%

  Ulla Seppälä, Kim Åström, Pekka Rehn, Katarina Helander, Eero Lankia, Matti Kaurila, Raija Vahasalo, Marjut Frantsi-Lankia, Piia Aallonharja, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Pekka Sinisalo, Riikka Purra, Hanna Haikonen, Anneli Granström, Petri Ronkainen, Timo Haapaniemi, Erkki Majanen

 • Tyhjä 1 st 2%

  Mikko Kara

Beskrivning

Beredare: kommunaltekniska sektorn och koncernförvaltningen

 

Kommunfullmäktige beslutade 9.4.2018 24 § upphäva detaljplaneringen av Hauklampi och strök projektet i kommunens planläggningsprogram. Markägarna anförde kommunalbesvär över beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen begär med anledning av kommunalbesvären att kommunen lämnar ett utlåtande och skickar in alla handlingar som stod som grund för kommunens beslut. 

Tilläggsmaterial:

- Helsingin hallinto-oikeudelle saapunut kunnallisvalitus asiassa

Beslutsförslag

Föredragande

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

skicka det bifogade utlåtandet till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av kommunalbesvären

2

föreslå i sitt utlåtande att kommunalbesvären förkastas

3

lämna in handlingarna som stod som grund för kommunens beslut

4

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.