Kommunstyrelsen, möte 27.8.2018

Protokollet är granskat

§ 269 Godkännande av programmet för välmående 2018-2021 (fge)

KIRDno-2018-74

Tidigare behandling

Beredare

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt godkände 18.12.2017 Kyrkslätts kommunstrategi för åren 2018–2021. Som en del av verkställandet av strategin och förankrandet av den i kommunen ska det under våren 2018 göras upp ett välfärdsprogram för åren 2018-2021. I välfärdsprogrammet utstakas närmare strategiska mål för att öka välfärden hos kommuninvånare och utveckla kommunens serviceproduktion samt åtgärder och mätare för att uppnå målen.

Utvecklingsdirektören presenterar välfärdsprogrammets planerade innehåll och en preliminär tidtabell för programmet.

 

Beslutsförslag

Föredragande

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen antecknar välfärdsprogrammets beredningstidtabell för kännedom och ger tjänsteinnehavarna anvisningar för beredningen.

 

Beslut

Kommunutvecklingssektionen ger anvisningar om att ta till exempel (livs)miljöer och kommuninvånarnas deltagande från kommunstrategin med i programmet samt att beakta de mätare som redan antecknats i budgeten.

Beredare

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Beredningen av välfärdsprogrammet har inletts under januari. En del av ledningsgrupperna inom sektorerna har redan börjat planera programmets innehåll, och andra har kommit överens om tidpunkterna för planeringsmöten. Ledningsgrupperna bereder programmets innehåll tills mitten av mars. Efter det ordnas ett gemensamt, tväradministrativt planeringsmöte för sektorerna.

Kommunutvecklingssektionen har en central roll i styrningen av beredningen av välfärdsprogrammet. Som en del av styrningsrollen är det bra att få sektionens syn på programmets mål och åtgärder.

Beslutsförslag

Föredragande

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kommunvecklingssektionen diskuterar och ger tjänsteinnehavarna anvisningar för fastställande av exaktare mål, åtgärder och mätare för välfärdsprogrammet.

Beredare

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Beredningen av välfärdsprogrammet som verkställer Kyrkslätts kommuns nya kommunstrategi har inletts under januari. En del av sektorernas ledningsgrupper har redan inlett innehållsplaneringen och de övriga har kommit överens om tiderna för planeringsmöten. Ledningsgrupperna bereder programinnehållet fram till mitten av mars, varefter man ordnar ett tväradministrativt planeringsmöte som är gemensamt för alla sektorerna.

Kommunutvecklingssektionen spelar en central roll i styrningen av välfärdsprogrammets beredning. I styrningsuppgiften ingår inhämtande av sektionens syn på programmets mål och åtgärder. På sammanträdet hålls utifrån i förväg förberedda frågor en idédiskussion i sektionen, där sektionen ger anvisningar och råd för beredningen av programmet. Kommunutvecklingssektionen diskuterar välfärdsprogrammet och anvisar tjänsteinnehavarna om fastställandet av mer specifika mål, åtgärder och mätinstrument för välfärdsprogrammet.

Frågorna som förberetts i förväg finns som kringmaterial till föredragningslistan.

Beslutsförslag

Föredragande

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag ges på sammanträdet.

Beslut

Beslutsförslag

Kommunutvecklingssektionen antecknar välfärdsprogrammets beredningsmaterial för kännedom och ger tjänsteinnehavarna anvisningar för den fortsatta beredningen.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen antecknade välfärdsprogrammets beredningsmaterial för kännedom och gav tjänsteinnehavarna anvisningar för den fortsatta beredningen:

Kommunutvecklingssektionen anser att samarbetet mellan sektorerna är viktigt vid beredningen av välfärdsprogrammet. Det kan vara nödvändigt att göra upp mer detaljerade program som stöd för åtgärderna. Kommunutvecklingssektionen bereder välfärdsprogrammet till kommunstyrelsen, varmed det i tidtabellen ska läggas till en behandling i kommunutvecklingssektionen efter gruppernas kommentarer. Dessutom ber kommunutvecklingssektionen att punkterna som antecknats i protokollet vid den första behandlingen ska läggas till i utkastet till välfärdsprogram.

Kommunutvecklingssektionen ber att den fortsatta beredningen av välfärdsprogrammet görs så att välfärden ses som en helhet som överskrider sektorgränserna.

Beredare

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kyrkslätts kommuns välfärdsprogram 2018–2021 har beretts i sektorernas ledningsgrupper och i ledningsgruppernas gemensamma seminarium under februari–mars. Utifrån sektorernas arbete och anvisningarna har kommunens ledningsgrupp sammanställt ett basförslag till Kyrkslätts välfärdsprogram 2018−2021. Man har dock beslutat att vidarebearbeta de praktiska åtgärderna i välfärdsprogrammet i sektorerna innan det skickas ut för utlåtanden och behandling för godkännande. Det nuvarande basförslaget till välfärdsprogrammet finns med som kompletterande material till dagordningen.

Välfärdsprogrammet har skapats på basis av kommunstrategins strategiska riktlinjer. Programmet lyfter fram de konkreta åtgärder som görs i kommunen under de kommande åren för att genomföra kommunstrategin och dess vision. Åtgärderna har tidsplanerats för åren för deras genomförande och för dem har man utsett ansvariga parter i kommunens tjänsteinnehavarorganisation. För åtgärderna har det inte slagits fast några mätare i programmet, utan dessa definieras i samband med de mer specifika målen i budgeten för respektive år.

Beslutsförslag

Föredragande

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen antecknar beredningssituationen och -tidsplanen för Kyrkslätts kommuns välfärdsprogram 2018–2021 för kännedom.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen antecknade redogörelsen och beredningstidtabellen för kännedom. Sektionen gav följande anvisningar:

Nämnden råder tjänsteinnehavarna att lägga till två elektroniska enkäter till programmets kommentardel. Enkäterna ska skickas till kommunens personal samt invånare och intressegrupper.

På grund av behandlingen av välfärdsprogrammet beslutade kommunutvecklingssektionen flytta sammanträdet 22.5 till 29.5.2018.

Välfärdsprogrammet skickas till fullmäktigegrupperna för kommentarer 27.4. Kommentarerna ska tillställas utvecklingsdirektören senast 14.5.2018.

Målet är att välfärdsprogrammet tillställs kommunfullmäktige för behandling vid sammanträdet 18.6.

Beredare

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Ett tjänsteinnehavarförslag till program för välmående i Kyrkslätt för åren 2018–2021 uppgjordes under april månad i samarbete med sektorernas ledningsgrupper och kommunens ledningsgrupp. Det här programförslaget skickades för kommentarer till fullmäktigegrupperna, de anställda och till Kyrkslätts Företagare och Kyrkslätts Hyresbostäder. Dessutom ordnades på kommunens webbplats en enkät för kommuninvånarna där de öppet fick komma med förslag till utveckling av kommunen.

Fullmäktigegruppernas ställningstaganden, personalens kommentarer och responsen som inkommit av invånarna ingår som tilläggsmaterial till föredragningslistan.

Kommunutvecklingssektionen godkände vid sammanträdet 17.4 tidtabellen för uppgörandet för programmet för välmående, enligt vilken den efter kommunutvecklingssektionen föreläggs kommunstyrelsen för godkännande och efter det kommunfullmäktige 18.6.2018.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen beslutar

- justera de förtroendevaldas behandling av programmet för välmående så att programutkastet som bearbetats utgående från inkomna kommentarer behandlas i form av ett seminarium i kommunutvecklingssektionen 7.8.2018 och att programmet behandlas i fullmäktige 3.9.2018

- kalla in även fullmäktigegruppernas ordförande till seminariet 7.8.2018

Beslut

Kommunutvecklingssektionen beslutade enligt förslaget och dessutom att

- kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier också kallas till seminariet

- sektionen beslutar ändra datumet för seminariet till 14.8.2018 kl. 16 i Kyrkslättssalen.

Livskraftsprogrammet och programmet för välmående behandlas vidare vid kommunutvecklingssektionens sammanträde 21.8.2018.

Beredare

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Beredningen av programmet för välmående har fortsatt så som man avtalade vid kommunutvecklingssektionens sammanträde 29.5. § 44. Versionen som föreslås bli godkänd ingår som tilläggsmaterial.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen föreslår kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att den godkänner det bifogade programmet för välmående.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen beslutade

- befullmäktiga tjänsteinnehavarna till att göra små preciseringar i tidtabellerna och innehållen i enlighet med anvisningen

- i och med preciseringarna godkänna programmet för välmående för förslag till kommunstyrelsen 27.8.2018 och vidare till  kommunfullmäktige.

Beredare

  • Susanna Järvenpää, susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunfullmäktige godkände i december 2017 Kyrkslätts kommunstrategi för åren 2018-2021. Man beslutade att som en del av verkställandet av strategin uppgöra ett s.k. program för välmående där man drar upp riktlinjer, fördelar ansvar och sätter upp tidtabeller för åtgärder som fullföljer strategin. Åtgärderna konkretiseras i fullmäktigeperiodens budgeter och vidare i organens dispositionsplaner och andra handlingar som styr verksamheten.

Beredningen av programmet för välmående har varit tväradministrativ, engagerande och växelverkande såväl på tjänsteinnehavarnivå som på nivån för förtroendevalda. Även kommuninvånarna och personalen har hörts i arbetet. Programmet för välmående och dess riktlinjer erbjuder gemensamt godkända åtgärder för utvecklingen av Kyrkslätts kommun under den pågående fullmäktigeperioden.

 

Tilläggsmaterial:

- yhteenveto kommenteista

- kuntastategia

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner Kyrkslätts kommuns program för välmående 2018-2021 i enlighet med bilagan

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Kommunstyrelsen 27.8.2018 behandling: 

Ordförande Timo Haapaniemi föreslog att ärendet bordläggs och tas till behandling vid följande sammanträde 12.9.2018. Förslaget godkändes enhälligt.

 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade bordlägga ärendet. Ärendet behandlas vid nästa sammanträde 12.9.2018.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.