Kommunstyrelsen, möte 27.8.2018

Protokollet är granskat

§ 268 Godkännande av livskraftsprogrammet 2018-2021 (fge)

KIRDno-2018-72

Tidigare behandling

Beredare

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt godkände 18.12.2017 Kyrkslätts kommunstrategi för åren 2018–2021. Som en del av verkställandet av strategin och förankrandet av den i kommunen ska det under våren 2018 göras upp ett näringslivsprogram för åren 2018-2021. I programmet utstakas närmare strategiska mål för att öka livskraften samt åtgärder och mätare för att uppnå målen.

Utvecklingsdirektören presenterar näringslivsprogrammets planerade innehåll och en preliminär tidtabell för programmet.

Beslutsförslag

Kommunutvecklingssektionen antecknar näringslivsprogrammets beredningstidtabell för kännedom och ger tjänsteinnehavarna anvisningar för beredningen.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen antecknade beredningstidtabellen för kännedom.

Kommunutvecklingssektionen ger anvisningar om att ta till exempel (livs)miljöer och kommuninvånarnas deltagande från kommunstrategin med i programmet samt att beakta de mätare som redan antecknats i budgeten.

Kommunutvecklingssektionen uppmanar att bildnings- och kulturtjänster ses som en del av näringslivsprogrammets innehåll.

Dessutom önskar kommunutvecklingssektionen att alla bilagor som påverkar beslutsfattandet i fortsättningen publiceras också på en offentlig webbplats.

Beredare

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Beredningen av näringslivsprogrammet har inletts under januari. En del av ledningsgrupperna inom sektorerna har redan börjat planera programmets innehåll, och andra har kommit överens om tidpunkterna för planeringspalavrer. Ledningsgrupperna bereder programmets innehåll tills mitten av mars. Efter det ordnas ett gemensamt, tväradministrativt planeringsmöte för sektorerna.

Kommunutvecklingssektionen har en central roll i styrningen av beredningen av näringslivsprogrammet. Som en del av styrningsrollen är det bra att få sektionens syn på programmets mål och åtgärder.

Beslutsförslag

Föredragande

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kommunvecklingssektionen diskuterar och ger tjänsteinnehavarna anvisningar för fastställande av exaktare mål, åtgärder och mätare.

Beredare

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Beredningen av näringslivsprogrammet som verkställer Kyrkslätts kommuns nya kommunstrategi har inletts under januari. En del av sektorernas ledningsgrupper har redan inlett innehållsplaneringen och de övriga har kommit överens om tiderna för planeringsmöten. Ledningsgrupperna bereder programinnehållet fram till mitten av mars, varefter man ordnar ett tväradministrativt planeringsmöte som är gemensamt för alla sektorerna.

Kommunutvecklingssektionen spelar en central roll i styrningen av näringslivsprogrammets beredning. I styrningsuppgiften ingår inhämtande av sektionens syn på programmets mål och åtgärder. På sammanträdet hålls utifrån i förväg förberedda frågor en idédiskussion i sektionen, där sektionen ger anvisningar och råd för beredningen av programmet. Kommunutvecklingssektionen diskuterar näringslivsprogrammet och anvisar tjänsteinnehavarna om fastställandet av mer specifika mål, åtgärder och mätinstrument för näringslivsprogrammet.

Frågorna som förberetts i förväg finns som kringmaterial till föredragningslistan.

Beslutsförslag

Föredragande

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag ges på sammanträdet.

Beslut

Beslutsförslag

Kommunutvecklingssektionen antecknar näringslivsprogrammets beredningsmaterial för kännedom och ger tjänsteinnehavarna anvisningar för den fortsatta beredningen.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen antecknade näringslivsprogrammets beredningsmaterial för kännedom och gav tjänsteinnehavarna anvisningar för den fortsatta beredningen:

Kommunutvecklingssektionen anser att samarbetet mellan sektorerna är viktigt vid beredningen av näringslivsprogrammet. Det kan vara nödvändigt att göra upp mer detaljerade program, så som ett bostads- och klimatpolitiskt program som stöd för åtgärderna. Kommunstrategins mål för befolkningsökningen kräver övervägd men målmedveten och fördomsfri utveckling. Kyrkslätts livskraftighet är en helhet och de framtida förändringarna i arbetet bör förutses också i näringslivsprogrammet. Kommunutvecklingssektionen anser att trafikförbindelserna spelar en mycket stor roll för kommunens livskraft och de ska utvecklas aktivt. Kommunen ska utvecklas så att boende, arbetsplatser och service utvecklas som en helhet.

Kommunutvecklingssektionen bereder näringslivsprogrammet till kommunstyrelsen, varmed det i tidtabellen ska läggas till en behandling i kommunutvecklingssektionen efter gruppernas kommentarer. Dessutom ber kommunutvecklingssektionen att punkterna som antecknats i protokollet vid den första behandlingen ska läggas till i utkastet till näringslivsprogram.

Beredare

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kyrkslätts kommuns livskraftsprogram 2018–2021 har beretts i sektorernas ledningsgrupper och i ledningsgruppernas gemensamma seminarium under februari–mars. Utifrån sektorernas arbete och anvisningarna har kommunens ledningsgrupp sammanställt ett basförslag till Kyrkslätts livskraftsprogram 2018−2021. Man har dock beslutat att vidarebearbeta de praktiska åtgärderna i livskraftsprogrammet i sektorerna innan det skickas ut för utlåtanden och behandling för godkännande. Det nuvarande basförslaget till livskraftsprogrammet finns med som kompletterande material till dagordningen.

Livskraftsprogrammet har skapats på basis av kommunstrategins strategiska riktlinjer. Programmet lyfter fram de konkreta åtgärder som görs i kommunen under de kommande åren för att genomföra kommunstrategin och dess vision. Åtgärderna har tidsplanerats för åren för deras genomförande och för dem har man utsett ansvariga parter i kommunens tjänsteinnehavarorganisation. För åtgärderna har det inte slagits fast några mätare i programmet, utan dessa definieras i samband med de mer specifika målen i budgeten för respektive år.

Beslutsförslag

Föredragande

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen antecknar beredningssituationen och -tidsplanen för Kyrkslätts kommuns livskraftsprogram 2018–2021 för kännedom.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen antecknade redogörelsen och beredningstidtabellen för kännedom. Sektionen gav följande anvisningar:

Nämnden rådde tjänsteinnehavarna att lägga till två elektroniska enkäter till programmets kommentardel. Enkäterna ska skickas till kommunens personal samt invånare och intressegrupper.

På grund av behandlingen av näringslivsprogrammet beslutade kommunutvecklingssektionen flytta sammanträdet 22.5 till 29.5.2018.

Näringslivsprogrammet skickas till fullmäktigegrupperna för kommentarer 27.4. Kommentarerna ska tillställas utvecklingsdirektören senast 14.5.2018.

Målet är att näringslivsprogrammet tillställs kommunfullmäktige för behandling vid sammanträdet 18.6.

Beredare

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Ett tjänsteinnehavarförslag till program för livskraft i Kyrkslätt för åren 2018-2021 uppgjordes under april månad i samarbete med sektorernas ledningsgrupper och kommunens ledningsgrupp. Det här programförslaget skickades för kommentarer till fullmäktigegrupperna, de anställda och till Kyrkslätts Företagare och Kyrkslätts Hyresbostäder. Dessutom ordnades på kommunens webbplats en enkät för kommuninvånarna där de öppet fick komma med förslag till utveckling av kommunen.

Fullmäktigegruppernas ställningstaganden, personalens kommentarer och responsen som inkommit av invånarna ingår som tilläggsmaterial till föredragningslistan.

Kommunutvecklingssektionen godkände vid sammanträdet 17.4 tidtabellen för uppgörandet för programmet för livskraft, enligt vilken den efter kommunutvecklingssektionen föreläggs kommunstyrelsen för godkännande och efter det kommunfullmäktige 18.6.2018.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen beslutar

- justera de förtroendevaldas behandling av programmet för livskraft så att programutkastet som bearbetats utgående från inkomna kommentarer behandlas i form av ett seminarium i kommunutvecklingssektionen 7.8.2018 och att programmet behandlas i fullmäktige 3.9.2018

- kalla in även fullmäktigegruppernas ordförande till seminariet 7.8.2018

Beslut

Kommunutvecklingssektionen beslutade enligt förslaget och dessutom att

- kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier också kallas till seminariet

- sektionen beslutar ändra datumet för seminariet till 14.8.2018 kl. 16 i Kyrkslättssalen.

Livskraftsprogrammet och programmet för välmående behandlas vidare vid kommunutvecklingssektionens sammanträde 21.8.2018.

Sektionen gav tjänsteinnehavarna som anvisning att tacka dem som svarat på invånar- och personalenkäterna i kommunikationsenhetens kanaler för deras aktivitet och delaktighet.

Beredare

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Beredningen av livskraftsprogrammet har fortsatt så som man avtalade vid kommunutvecklingssektionens sammanträde 29.5. § 43. Versionen som föreslås bli godkänd ingår som tilläggsmaterial.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen föreslår kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att den godkänner det bifogade livskraftsprogrammet.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen beslutade

- befullmäktiga tjänsteinnehavarna till att göra små preciseringar i tidtabellerna och innehållen i enlighet med anvisningen

- i och med preciseringarna godkänna livskraftsprogrammet för förslag till kommunstyrelsen 27.8.2018 och vidare till  kommunfullmäktige.

Beredare

  • Susanna Järvenpää, susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunfullmäktige godkände i december 2017 Kyrkslätts kommunstrategi för åren 2018-2021. Man beslutade att som en del av verkställandet av strategin uppgöra ett s.k. livskraftsprogram där man drar upp riktlinjer, fördelar ansvar och sätter upp tidtabeller för åtgärder som fullföljer strategin. Åtgärderna konkretiseras i fullmäktigeperiodens budgeter och vidare i organens dispositionsplaner och andra handlingar som styr verksamheten.

Beredningen av livskraftsprogrammet har varit tväradministrativ, engagerande och växelverkande såväl på tjänsteinnehavarnivå som på nivån för förtroendevalda. Även kommuninvånarna och personalen har hörts i arbetet. Livskraftsprogrammet och riktlinjerna i det serverar gemensamt godkända åtgärder för utveckling av Kyrkslätts kommun under den pågående fullmäktigeperioden.

 

Tilläggsmaterial: 

- yhteenveto kommenteista

- kuntastategia

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner Kyrkslätts kommuns livskraftsprogram 2018-2021 i enlighet med bilagan

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Kommunstyrelsen 27.8.2018 behandling: 

Ordförande Timo Haapaniemi föreslog att ärendet bordläggs och tas till behandling vid följande sammanträde 12.9.2018. Förslaget godkändes enhälligt.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade bordlägga ärendet. Ärendet behandlas vid nästa sammanträde 12.9.2018.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.