Kommunstyrelsen, möte 27.8.2018

Protokollet är granskat

§ 272 Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen (AK) (fge)

KIRDno-2017-163

Beredare

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Anna Kylmänen har begärt avsked från uppdraget som ledamot i finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen av personliga skäl.

Enligt 70 § i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utsett den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen.

Kommunfullmäktige beslutade 19.6.2017 § 23 utse ledamöter och ersättare till finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen för en tvåårsperiod enligt följande:

Ledamöter

Ersättare

Erkki Majanen, ordförande

Markku Ryhänen

Pekka M. Sinisalo, vice ordförande

Riikka Purra

Anna Kylmänen

Anna-Mari Toikka

Nina Serow

Jaakko Kallio 

Susan Honka

Pirkko Skutnabb

Vesa Tarkkanen

Antti Ursin

Johanna Fleming

Merja Reijonen

Avskedsansökan ingår som tilläggsmaterial.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige

1.1

beviljar Anna Kylmänen avsked från uppdraget som ledamot i finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen

1.2

utser en ny ledamot istället för Anna Kylmänen till finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen till slutet av mandatperioden

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.