Kommunstyrelsen, möte 26.2.2018

Protokollet är granskat

§ 69 Svar på fullmäktigemotion 2/2017: Möjlighet att i Kyrkslätt lära sig främmande språk i småbarnspedagogiken (fge)

KIRDno-2018-280

Beredare

  • Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen 22.5.2017 § 194

Fullmäktigeledamot Minna Hakapää lämnade som första undertecknad in följande motion vid kommunfullmäktiges sammanträde 13.3.2017 § 23:

”Vi undertecknade fullmäktigeledamöter föreslår att det i Kyrkslätt möjliggörs inlärning i främmande språk inom småbarnspedagogiken på ett jämlikt sätt runt om i Kyrkslätt och att det utreds möjligheten att inleda studier i ett främmande språk redan i årskurs 1.

Ett litet barn har färdighet att lära sig språk redan tidigt.. Att lära sig främmande språk i ett tidigt skede har visat sig ha flera fördelar. Det utvecklar minnet, kreativiteten och problemlösningsfärdigheterna. Tidig inlärning av ett främmande språk ökar också intresset för andra språk och kulturer.

Språkutvecklingens kritiska period är dock redan innan språkinlärningen inleds vid nio års ålder i årskurs tre. Det kan vara arbetskrävande att lära sig samma sak då den kritiska perioden är förbi. Detta innebär att mänskliga resurser går till spillo.

I Kyrkslätt finns en svensk språkbadsklass i Gesterbyn koulu. Klassens elever har börjat i en grupp för fem år gamla barn i Neidonkallion päiväkoti. Dessutom finns det två språkbadsklubbar i Kyrkslätt. I de övriga områdenas närskolor eller daghem finns bara sporadiskt möjlighet att delta i en språkklubb eller en språkdusch, som oftast är avgiftsbelagda och mer sällan avgiftsfria. En språkdusch är språkberikad verksamhet där man använder ett främmande språk minst 25 % av tiden ofta via sång, lek eller motion. Språkbad sker helt på målspråket.

Kyrkslätt har en högt utbildad befolkning och en stark tvåspråkighet. Språkkunskap är en betydande resurs i arbetslivet såväl som i det övriga livet. Det lönar sig att utnyttja de kritiska perioderna för språkinlärning och ge barnet möjlighet att omfatta grunderna också i andra språk än sitt modersmål.”

Motionen har undertecknats av sammanlagt 32 ledamöter.

Möjlighet att i Kyrkslätt lära sig främmande språk i småbarnspedagogiken har utretts och bildningsväsendets svar på fullmäktigemotionen 13.3.2017 ”Möjlighet att i Kyrkslätt lära sig främmande språk i småbarnspedagogiken” ingår som bilaga.

Beredning: utbildningsdirektör Leila Kurki, tfn 050 3370479 och vik. direktör för småbarnsfostran Tarja Kotamäki, tfn 040 581 2958

Bilagor till föredragningslistan:

- Sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen

- Kielihanke

Förslag

Kommundirektören:

Kommunstyrelsen beslutar

1

 

ge den bifogade redogörelsen som bemötande till fullmäktigemotionen

2

föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar anteckna svaret för kännedom och anse att svaret är tillräckligt och motionen slutbehandlad.

3

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Behandling

Anders Adlercreutz föreslog att ärendet returneras för ny beredning med följande anvisning:

Under remitteringen utreds möjligheterna att inleda språkdusch redan från och med det fjärde levnadsåret, i båda språkgrupperna, inklusive kostnader. Man utreder även möjligheterna till genomförande av språkdusch på det andra inhemska språket med hjälp av den befintliga personalen, t.ex. så att en anställd inom den ena språkgruppen besöker ett daghem inom den andra språkgruppen och tvärtom.

Outi Saloranta-Eriksson och Michaela Lindholm understödde remitteringsförslaget och det godkändes enhälligt.

Beslut

Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutade remittera ärendet för ny beredning med följande anvisning:

Under remitteringen utreds möjligheterna att inleda språkdusch redan från och med det fjärde levnadsåret, i båda språkgrupperna, inklusive kostnader. Man utreder även möjligheterna till genomförande av språkdusch på det andra inhemska språket med hjälp av den befintliga personalen, t.ex. så att en anställd inom den ena språkgruppen besöker ett daghem inom den andra språkgruppen och tvärtom.

För kännedom

Direktören för bildningsväsendet

Besvärsanvisning

Besvärsförbud (under beredning)

 

_____

 

Kommunstyrelsen 26.2.2018

Utbildningsstyrelsen beviljade Kyrkslätt statens specialunderstöd för  tidigareläggning, utveckling och utökning av språkstudierna 2017–2018. Småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet har betonat projektets försökssyfte, med hjälp av vilket man får respons och erfarenheter för att utveckla och etablera ordnandet av tidigare språkundervisning i kommunen. Den positiva responsen och de goda erfarenheterna man fått av projektet har uppmuntrat till att ansöka om fortsatt finansiering. Beslut om eventuell fortsatt finansiering har ännu inte fåtts. I förskoleundervisningen har språkundervisning som tidigarelagts getts som språkdusch, en årsveckotimme/språk/elev.

I remitteringen av fullmäktigemotionen bad man att man utreder möjligheterna att inleda språkdusch redan från och med det fjärde levnadsåret, i båda språkgrupperna, inklusive kostnader.

Kostnaderna för språkundervisning med språkduschmetod i projektet för tidigareläggning av språkundervisning är i fråga om förskoleundervisning 18 270 e åren 2017–2018. I projektet har deltagit tre enheter inom förskoleundervisning, dvs. totalt 74 barn. Kostnaderna per barn är 246 e/verksamhetsår. Om man skulle inleda språkdusch i främmande språk redan från och med det fjärde levnadsåret vore kostnaderna på basis av antalet barn enligt åldersklasser inom finsk småbarnspedagogik totalt ca 231 e/verksamhetsår (10 mån.), som skulle fördelas mellan två budgetår. Motsvarande kostnader inom svensk småbarnspedagogik var ca 45 000 euro/verksamhetsår.

Inom småbarnspedagogiken har man också utrett om det är möjligt att genomföra språkdusch i det andra inhemska språket med hjälp av befintlig personal. Det är möjligt att testa språkdusch enligt det som beskrivs ovan närmast i daghem som finns nära varandra, t.ex. i Liinaharjan päiväkoti och i Hommas daghem, men det är utmanande att genomföra detta på en omfattande nivå på grund av skillnaden i antalet finsk- och svenskspråkiga daghem. Antalet finskspråkiga daghem är ca 16 och svenskspråkiga 3. Jämlik behandling av barn förverkligas inte, eftersom den befintliga svenskspråkiga personalresursen inte tillräckligt kan riktas till språkbad för finskspråkiga barn.

Om man vill etablera språkduschen i främmande språk och inleda den fr.o.m. det fjärde levnadsåret, ska man inom småbarnspedagogiken förbereda sig för detta i beredningen av budgeten 2019 enligt den kostnadsberäkning som framförs ovan. I fråga om verksamhetsåret 2018–2019 ges språkdusch inom förskoleundervisning om kommunen får specialunderstöd, som beviljas av Utbildningsstyrelsen, på basis av ansökan om fortsättning.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1 ge redogörelsen i beskrivningsdelen som bemötande till fullmäktigemotionen

2 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar anteckna svaret för kännedom och anse att svaret är tillräckligt och motionen slutbehandlad.

3 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Kommunstyrelsen 26.2.2018 behandling:

Reetta Hyvärinen framställde följande tilläggsförslag: ”kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar pröva språkdusch som pilotprojekt från fyra år framåt i daghem som ligger nära varandra, dvs. Hommas daghem och Liinaharjan päiväkoti samt Ravalsin päiväkoti och Prästgårdsbackens daghem. Försöket inleds under hästen 2018 och förorsakar inga kostnadskonsekvenser.” Hanna Haikonen, Katarina Helander och Saara Huhmarniemi understödde förslaget och det godkändes enhälligt.

Beslut

Enligt förslaget med tillägget att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar pröva språkdusch som pilotprojekt från fyra år framåt i daghem som ligger nära varandra, dvs. Hommas daghem och Liinaharjan päiväkoti samt Ravalsin päiväkoti och Prästgårdsbackens daghem. Försöket inleds under hästen 2018 och förorsakar inga kostnadskonsekvenser.