Kommunstyrelsen, möte 26.2.2018

Protokollet är granskat

§ 64 Försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar, begäran om tilläggsanslag (fge)

KIRDno-2018-294

Tidigare behandling

Beredare

Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kokeilun 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Kunnille on avattu haku, jossa voi hakea valtionavustusta maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseen 5-vuotiaille. Kokeilu alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.7.2019 ja siihen on varattu yhteensä 5 miljoonaa euroa, ja sen piiriin pääsee arviolta 19 000 lasta. Avustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.

Hallituksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. Varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista.

Maksuttomuuskokeilun tavoitteena on selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden osallistumiseen ja vanhempien työssäkäyntiin. Lisäksi selvitetään vaikutuksia kunnille sekä pedagogiikan kehittämistarpeita.

Avustusta voivat hakea kunnat. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat voivat olla kokeilussa mukana, mikäli kunta hankkii varhaiskasvatuksen ostopalveluna taikka kunnan myöntämä palvelusetelin arvo tai yksityisen hoidon tuen kuntalisä mahdollistavat sen, että varhaiskasvatus on 5-vuotiaan lapsen osalta perheelle 20 tunnin osalta maksutonta.

Kokeiluun osallistuvat kunnat valitaan. Valinta tehdään seuraavien painotettujen indikaattoreiden perusteella: 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistumisaste, vieraskielisten osuus kunnan asukkaista, vain perusasteen suorittaneiden osuus kunnan aikuisväestöstä ja työttömien osuus kunnan asukkaista. Valinnassa huomioidaan kuitenkin, että kokeiluun osallistuu sijainniltaan ja väestörakenteeltaan erilaisia kuntia.
 
Mukaan valitut kunnat osallistuvat Opetushallituksen koordinoimaan kokeilun yhteistyöverkostoon sekä kokeilun seurantaan ja arviointiin liittyvään tutkimukseen.
Valtionavustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.

Huomioon otettavat reunaehdot

Kirkkonummella suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 5- vuotiaiden osallistumisaste on tammikuun 2018 tilaston mukaan on 82,5 % ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 63,5 %. Maksuttomalla 20 h varhaiskasvatuksella voidaan tavoitella ikäluokasta n. 95 % osallistumisastetta, joka tarkoittaisi n. 50 uutta suomenkielistä ja n. 30 uutta ruotsinkielistä lasta varhaiskasvatuspalvelujen piiriin. Arvion mukaan osallistumisasteen nousuun pystytään vastaamaan nykyisillä tilaresursseilla.

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseen tulee pyrkiä, sillä varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista. Kunnan panostus sivistykseen ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun luovat myös myönteistä kuntakuvaa.
Vaikka maksuttomalla varhaiskasvatuksella on paljon myönteisiä vaikutuksia, liittyy sen järjestämiseen huomioon otettavia reunaehtoja.

Kunnan mahdollinen valikoituminen kokeiluun ja siihen osallistuminen luovat varhaiskasvatuspalvelun asiakasperheille odotusarvon maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkumosta kokeilun jälkeenkin. Lainsäädännössä mahdollisesti tapahtuvien muutosten aikataulusta koskien 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ei tässä kohtaa ole tarkempaa tietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan tulisi varautua seuraavien talousarviovuosien osalta maksuttomuuden aiheuttaman asiakasmaksukertymän vähenemään ilman valtion kompensaatiota.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattaa 20 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemästä. Arvio asiakasmaksukertymän alenemasta suomen- ja ruotsinkielisten lasten osalta yhteensä olisi vuosina 2018-2019 n. 343 000 e. Suomenkielisen jaoston osalta tämä tarkoittaa n. 120 000 e asiakasmaksukertymän alenemaa vuoden 2018 ja   n. 170 000 e vuoden 2019 osalta. Ruotsinkielisen asiakasmaksukertymän alenema olisi vuonna 2018 n. 22 000 e ja vuonna 2019 n. 31 000 e.

Valtionavustuksella kompensoidaan asiakasmaksuja n. 68 600 eurolla, suomenkielisen jaoston osalta kompensaatio olisi n. 58 000 e ja ruotsinkielisen n. 10 600 e. Edellä mainittuihin laskelmiin perustuen talousarviomuutokset vuoden 2018 osalta olisivat yhteensä n. 114 000 e, jaostoittain suomenkielisen osalta n. 96 000 e ja ruotsinkielisen n. 17600 e. Vuoden 2019 osalta vastaavat luvut olisivat n.136 000 e ja n. 24 800 e.

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston hyväksymät talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat sitovia. Talousarvion noudattaminen edellyttää, ettei ryhdytä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka merkitsevät toiminnan laajentamista tai uuden toiminnan aloittamista talousarviovuoden aikana, ellei valtuustoon nähden sitova määräraha sitä mahdollista tai ellei valtuusto erikseen myönnä tarkoitukseen lisämäärärahaa. Talousarvioon tehtävät määrärahamuutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana ja hyväksytettävä valtuustolla ennen muutosten tekemistä. Muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Vaikka asiakasmaksukertymän vähenemä ei talousarviovuosien 2018 ja 2019 osalta muodostu suureksi, ei uuden toiminnan aloittaminen talousarviovuoden aikana ole mahdollista ilman valtuuston siihen erikseen myöntämää lisämäärärahaa. Valtionavustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.

 

Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma oli kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

 

 

Beslutsförslag

Föredragande

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää, että Kirkkonummen suomenkielinen varhaiskasvatus ei hae valtionavustusta 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilemiseksi.

 

Käsittely

Jäsen Vesa Tarkkanen ehdotti, että Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää osallistua Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja päättää hakea valtionavustusta. Suomenkieliselle varhaiskasvatukselle haetaan lisämääraha kunnanvaltuustolta v 2018 toteutettavan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilemiseksi. Jaosto kannatti ehdotusta yksimielisesti.

 

Beslut

Kirkkonummen Suomenkielinen varhaiskasvatus päättää osallistua Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja päättää hakea valtionavustusta. Suomenkieliselle varhaiskasvatukselle haetaan lisämääraha kunnanvaltuustolta v 2018 toteutettavan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilemiseksi.

 

Beredare

  • Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 14.2.2018 § 13  

Beredning

Anu Vesiluoma
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Bakgrund

Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Kommunerna kan nu ansöka om statsbidrag för att ordna avgiftsfri småbarnspedagogisk verksamhet 20 timmar i veckan för 5-åringar. Försöket börjar 1.8.2018 och slutar 31.7.2019 och 5 miljoner euro har reserverats för ändamålet. Uppskattningsvis 19 000 barn kommer att omfattas av försöket. Understödet kan sökas fram till 9.3.2018.

Regeringens mål är att höja deltagarantalet inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken förebygger utslagning, jämnar ut skillnader som beror på ett hurudant hem man kommer ifrån, ökar den utbildningsmässiga jämlikheten och stöder tillväxt, utveckling och lärande.

Målet med försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik är att utreda hur avgiftsfriheten påverkar femåringarnas deltagande och föräldrarnas sysselsättning. Man utreder också hur kommunerna påverkas samt pedagogiska utvecklingsbehov.

Kommunerna kan ansöka om understöd. Privata producenter av småbarnspedagogiktjänster kan delta i experimentet ifall kommunen köper tjänsten eller ifall värdet på den servicesedel som beviljas av kommunen eller kommuntillägget för privat vård möjliggör att småbarnspedagogik som ges 20 timmar i veckan för det femåriga barnet är avgiftsfri.

Man väljer ut de kommuner som deltar i försöket. Besluten fattas på basis av följande viktade indikatorer: deltagarfrekvensen i småbarnspedagogik för 5-åringar, andelen personer som talar främmande språk av kommunens invånare, andelen personer som avlagt examen endast på grundnivå av kommunens vuxna befolkning samt andelen arbetslösa av kommunens invånare. I urvalet beaktar man ändå att de kommuner som deltar i försöket skiljer sig från varandra i fråga om geografisk placering och befolkningsstruktur.
 
De kommuner som väljs ut deltar i ett samarbetsnätverk som koordineras av Utbildningsstyrelsen samt i en undersökning i anslutning till uppföljningen och utvärderingen av försöket.
Statsunderstödet kan sökas fram till 9.3.2018.

Ramvillkor som ska beaktas

Inom finsk småbarnspedagogik i Kyrkslätt är deltagarfrekvensen för 5-åringar enligt statistiken i januari 2018 82,5 % och inom svensk småbarnspedagogik 63,5 %. Med avgiftsfri småbarnspedagogik 20 h i veckan kan man sträva efter en deltagarfrekvens på ca 95 % i åldersklassen, vilket skulle innebära ca 50 nya finskspråkiga och ca 30 nya svenskspråkiga barn som omfattas av småbarnspedagogiktjänsterna. Enligt beräkningen kan man svara på den ökade deltagarfrekvensen med nuvarande utrymmesresurser.

Man bör sträva efter att höja deltagarfrekvensen inom småbarnspedagogiken eftersom småbarnspedagogik förebygger utslagning, jämnar ut skillnader som beror på ett hurudant hem man kommer ifrån, ökar den utbildningsmässiga jämlikheten och stöder tillväxt, utveckling och lärande. Kommunens satsning på bildning och höjande av deltagarfrekvensen inom småbarnspedagogiken skapar också en positiv bild av kommunen
Fastän avgiftsfri småbarnspedagogik har många positiva effekter, berörs ordnandet av den av ramvillkor som måste beaktas.

Det eventuella valet av kommunen till försöket och deltagande i försöket skapar för småbarnspedagogikens klientfamiljer en förväntan om fortsättning av avgiftsfri småbarnspedagogik även efter försöket. I det här skedet finns det inte exaktare uppgifter om tidtabellen för eventuella ändringar i lagstiftningen gällande avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Det här betyder att kommunen för de följande budgetåren borde förbereda sig på att avgiftsfriheten förorsakar en minskning av klientavgiftsinkomsterna utan statlig kompensation.

Bidraget som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet täcker 20 procent av den förverkligade minskningen av klientavgiftsinkomsterna. Den uppskattade minskningen i klientavgiftsinkomsterna i fråga om finskspråkiga och svenskspråkiga barn skulle vara totalt ca 343 000 euro under åren 2018-2019. För finska sektionens del innebär detta ca 120 000 euro mindre klientavgiftsinkomster år 2018 och ca 170 000 euro mindre år 2019. De minskade klientavgiftsinkomsterna i fråga om svenskspråkiga skulle år 2018 vara ca 22 000 euro och år 2019 ca 31 000 euro.

Med statsunderstödet kompenseras klientavgifter med ca 68 600 euro, för finska sektionens del skulle det vara ca 58 000 euro och för den svenska sektionens del ca 10 600 euro. På basis av ovan nämnda beräkningar skulle budgetändringarna för år 2018 del vara totalt ca 114 000 euro, sektionsvis för den finskas del ca 96 000 euro och den svenskas ca 17 600 euro. År 2019 skulle motsvarande siffror vara ca 136 000 euro och ca 24 800 euro.

Enligt 65 § i kommunallagen är de av fullmäktige godkända verksamhets- och ekonomiska målen i budgeten bindande. Iakttagande av budgeten fordrar att man inte vidtar sådana åtgärder som innebär utvidgning av verksamheten eller inledande av en ny verksamhet under budgetåret, om inte anslaget som är bindande i relation till fullmäktige möjliggör detta eller om inte fullmäktige separat beviljar tilläggsanslag för ändamålet. Anslagsändringar som görs i budgeten ska föreslås för fullmäktige under budgetåret och godkännas i fullmäktige innan ändringarna görs. Vid förslag till ändring ska det också utredas vilken inverkan ändringarna har på målen för verksamheten och på de beräknade inkomsterna.

Fastän minskningen av klientavgiftsinkomsterna i fråga om budgetåren 2018 och 2019 inte blir stor, är det inte möjligt att inleda ny verksamhet under budgetåret utan tilläggsanslag för ändamålet som beviljats separat av fullmäktige. Statsunderstödet kan sökas fram till 9.3.2018.

 

Direktören för småbarnsfostran Anu Vesiluoma närvarade vid sammanträdet under behandlingen av paragrafen.

 

Förslag

Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar att Kyrkslätts finska småbarnspedagogik inte ansöker om statsunderstöd för försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar.

 

Behandling

Ledamot Vesa Tarkkanen föreslog att finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar delta i undervisnings- och kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar och beslutar ansöka om statsunderstöd. För den finska småbarnspedagogiken ansöks om tilläggsanslag av kommunfullmäktige för försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar att genomföras år 2018. Sektionen understödde enhälligt förslaget.

 

Beslut

Den finska småbarnspedagogiken beslutar delta i undervisnings- och kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar och beslutar ansöka om statsunderstöd. För den finska småbarnspedagogiken ansöks om tilläggsanslag av kommunfullmäktige för försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar att genomföras år 2018.

 

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 22.2.2018 § 13

Beredning

Anu Vesiluoma
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Bakgrund

Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Kommunerna kan nu ansöka om statsbidrag för att ordna avgiftsfri småbarnspedagogisk verksamhet 20 timmar i veckan för 5-åringar. Försöket börjar 1.8.2018 och slutar 31.7.2019 och 5 miljoner euro har reserverats för ändamålet. Uppskattningsvis 19 000 barn kommer att omfattas av försöket. Understödet kan sökas fram till 9.3.2018.

Regeringens mål är att höja deltagarantalet inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken förebygger utslagning, jämnar ut skillnader som beror på ett hurudant hem man kommer ifrån, ökar den utbildningsmässiga jämlikheten och stöder växande, utveckling och lärande.

Målet med försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik är att utreda hur avgiftsfriheten påverkar femåringarnas deltagande och föräldrarnas sysselsättning. Man utreder också hur kommunerna påverkas samt pedagogiska utvecklingsbehov.

Kommunerna kan ansöka om understöd. Privata producenter av småbarnspedagogiktjänster kan delta i experimentet ifall kommunen köper tjänsten eller ifall värdet på den servicesedel som beviljas av kommunen eller kommuntillägget för privat vård möjliggör att småbarnspedagogik som ges 20 timmar i veckan för det femåriga barnet är avgiftsfri.

Man väljer ut de kommuner som deltar i försöket. Besluten fattas på basis av följande viktade indikatorer: deltagarfrekvensen i småbarnspedagogik för 5-åringar, andelen personer som talar främmande språk av kommunens invånare, andelen personer som avlagt examen endast på grundnivå av kommunens vuxna befolkning samt andelen arbetslösa av kommunens invånare. I urvalet beaktar man ändå att de kommuner som deltar i försöket skiljer sig från varandra i fråga om geografisk placering och befolkningsstruktur.
 
De kommuner som väljs ut deltar i ett samarbetsnätverk som koordineras av Utbildningsstyrelsen samt i en undersökning i anslutning till uppföljningen och utvärderingen av försöket. Statsunderstödet kan sökas fram till 9.3.2018.

Ramvillkor som ska beaktas

Inom finsk småbarnspedagogik i Kyrkslätt är deltagarfrekvensen för 5-åringar enligt statistiken i januari 2018 86 % och inom svensk småbarnspedagogik 96 %. Med avgiftsfri småbarnspedagogik 20 h i veckan kan man sträva efter en deltagarfrekvens på ca 95 % i åldersklassen, vilket skulle innebära ca 35 nya finskspråkiga men inga nya svenskspråkiga barn som omfattas av småbarnspedagogiktjänsterna. Enligt beräkningen kan man svara på den ökade deltagarfrekvensen med nuvarande utrymmesresurser.

Man bör sträva efter att höja deltagarfrekvensen inom småbarnspedagogiken eftersom småbarnspedagogik förebygger utslagning, jämnar ut skillnader som beror på ett hurudant hem man kommer ifrån, ökar den utbildningsmässiga jämlikheten och stöder växande, utveckling och lärande. Kommunens satsning på bildning och höjande av deltagarfrekvensen inom småbarnspedagogiken skapar också en positiv bild av kommunen Fastän avgiftsfri småbarnspedagogik har många positiva effekter, berörs ordnandet av den av ramvillkor som måste beaktas.

Det eventuella valet av kommunen till försöket och deltagande i försöket skapar för småbarnspedagogikens klientfamiljer en förväntan om fortsättning av avgiftsfri småbarnspedagogik även efter försöket. I det här skedet finns det inte exaktare uppgifter om tidtabellen för eventuella ändringar i lagstiftningen gällande avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Det här betyder att kommunen för de följande budgetåren borde förbereda sig på att avgiftsfriheten förorsakar en minskning av klientavgiftsinkomsterna utan statlig kompensation.

Bidraget som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet täcker 20 procent av den förverkligade minskningen av klientavgiftsinkomsterna. Den uppskattade minskningen i klientavgiftsinkomsterna i fråga om finskspråkiga och svenskspråkiga barn skulle vara totalt ca 377 966 euro under åren 2018-2019. För finska sektionens del innebär detta ca 124 780 euro mindre klientavgiftsinkomster år 2018 och ca 174 692 euro mindre år 2019. De minskade klientavgiftsinkomsterna i fråga om svenskspråkiga skulle år 2018 vara ca 32 706 euro och år 2019 ca 45 788 euro.

Med statsunderstödet kompenseras klientavgifter med ca 75 593 euro, för finska sektionens del skulle det vara ca 59 894 euro och för den svenska sektionens del ca 15 698 euro. På basis av ovan nämnda beräkningar skulle budgetändringarna för år 2018 del vara totalt ca 125 989 euro, sektionsvis för den finskas del ca 99 824 euro och den svenskas ca 26 165 euro. År 2019 skulle motsvarande siffror vara ca 139 754 euro och ca 36 631 euro.

Enligt 110 § i kommunallagen är de av fullmäktige godkända verksamhets- och ekonomiska målen i budgeten bindande. Iakttagande av budgeten fordrar att man inte vidtar sådana åtgärder som innebär utvidgning av verksamheten eller inledande av en ny verksamhet under budgetåret, om inte anslaget som är bindande i relation till fullmäktige möjliggör detta eller om inte fullmäktige separat beviljar tilläggsanslag för ändamålet. Anslagsändringar som görs i budgeten ska föreslås för fullmäktige under budgetåret och godkännas i fullmäktige innan ändringarna görs. Vid förslag till ändring ska det också utredas vilken inverkan ändringarna har på målen för verksamheten och på de beräknade inkomsterna.

Fastän minskningen av klientavgiftsinkomsterna i fråga om budgetåren 2018 och 2019 inte blir stor, är det inte möjligt att inleda ny verksamhet under budgetåret utan tilläggsanslag för ändamålet som beviljats separat av fullmäktige. Statsunderstödet kan sökas fram till 9.3.2018.

 

Förslag

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar att

1. Kyrkslätts svenska småbarnspedagogik inte ansöker om statsunderstöd för försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar

2. justera protokollet för denna paragrafs del på sammanträdet.

 

Behandling
Under diskussionen föreslog ordförande Tony Björk, att Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar ansöka om att få delta i Undervisningas- och kulturmistieriets försök med avgiftsfri dagvård för 5-åringar och beslutar ansöka om statsbidrag. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssketionen ansöker om tilläggsbudget för år 2018 av fullmäktige för att kunna delta i försöket. Förslaget understöddes enhälligt.

 

Beslut

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade

1. att man ansöker om att delta i Undervisningas- och kulturmistierietsförsök med avgiftsfri dagvård för 5-åringar och beslutar ansöka om statsbidrag. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssketionen ansöker om tilläggsbudget för år 2018 av fullmäktige för att kunna delta i försöket

2. justera paragrafen på sammanträdet.

 

Kommunstyrelsen 26.2.2018

Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Kommunerna kan nu ansöka om statsbidrag för att ordna avgiftsfri småbarnspedagogisk verksamhet 20 timmar i veckan för 5-åringar. Försöket börjar 1.8.2018 och slutar 31.7.2019. Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 14.2.2018. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen behandlar ärendet 22.2.2018.

Uträkningarna bakom SVOJ:s och SFUS’ har preciserats så att även antalet barn i privat småbarnspedagogik nu beaktats i dem. Justeringens konsekvenser framkommer främst i deltagarfrekvensen för 5-åringar inom småbarnspedagogik - i synnerhet beträffande svenskspråkiga barn är ändringen tydlig, bedömningen av avgiftsfrihetens kostnadseffekter ändrade inte väsentligt.

Inom finsk småbarnspedagogik i Kyrkslätt är deltagarfrekvensen för 5-åringar enligt statistiken i januari 2018 86 % och inom svensk småbarnspedagogik 96 %. Med avgiftsfri småbarnspedagogik 20 h i veckan kan man sträva efter en deltagarfrekvens på ca 95 % i åldersklassen, vilket skulle innebära ca 35 nya finskspråkiga barn i småbarnspedagogiken - antalet svenskspråkiga barn som omfattas av småbarnspedagogiktjänsterna skulle inte nödvändigtvis öka. Enligt beräkningen kan man svara på den ökade deltagarfrekvensen med nuvarande personal- och utrymmesresurser.

Bidraget som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet täcker 20 procent av den förverkligade minskningen av klientavgiftsinkomsterna. Den uppskattade minskningen i klientavgiftsinkomsterna i fråga om finskspråkiga och svenskspråkiga barn skulle vara totalt ca 377 966 euro under åren 2018-2019. För finska sektionens del innebär detta ca 124 780 euro mindre klientavgiftsinkomster år 2018 och ca 174 692 euro mindre år 2019. De minskade klientavgiftsinkomsterna i fråga om svenskspråkiga skulle år 2018 vara ca 32 706 euro och år 2019 ca 45 788 euro.

Med statsunderstödet kompenseras klientavgifter med ca 75 593 euro, för finska sektionens del skulle det vara ca 59 894 euro och för den svenska sektionens del ca 15 698 euro. På basis av ovan nämnda beräkningar skulle budgetändringarna för år 2018 del vara totalt ca 125 989 euro, sektionsvis för den finskas del ca 99 824 euro och den svenskas ca 26 165 euro. År 2019 skulle motsvarande siffror vara ca 139 754 euro och ca 36 631 euro. Kostnadseffekterna av den avgiftsfria småbarnspedagogiken för 5-åringar fördelade på två budgetår är sammanlagt ungefär 302 373 euro.

För att Kyrkslätts småbarnspedagogik ska kunna delta i försöket med 20 h avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar 1.8.2018-31.7.2019, behövs ett tilläggsanslag på 126 000 euro (SVOJ 99 824 e och SFUS 26 165 e) i bildnings- och fritidssektorns budget 2018. Det beräknade inkomstflödet av klientavgifter i budgeten 2018 är för finska- och svenska småbarnspedagogiken totalt 3,4 milj. och enligt bokslutet 2017 var inkomstinflödet 3,3 milj. euro. Klientförändringarna i början av år 2018 minskar det beräknade inkomstflödet och därför kan försöket med 20 h avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar inte genomföras utan tilläggsanslag som skilt allokerats av kommunfullmäktige. Enligt 110 § i kommunallagen är de av fullmäktige godkända verksamhets- och ekonomiska målen i budgeten bindande.

Man kan bereda sig på kostnadseffekterna av den avgiftsfria småbarnspedagogiken för 5-åringar år 2019 genom att reservera ca 177 000 euro under beredningen av budgeten.

 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1.

föreslå för kommunfullmäktige att fullmäktige för år 2018 beviljar

- finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen ett tilläggsanslag på 100 000 euro och

- svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen ett tilläggsanslag på 26 000 euro

för kostnadseffekterna av avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Kommunstyrelsen 26.2.2018 behandling:

Reetta Hyvärinen framställde följande ändringsförslag: till beslutet fogas omnämnandet ”...ifall kommunen väljs ut till försökskommun för objektet”. Ari Harinen, Timo Haapaniemi och Saara Huhmarniemi understödde förslaget och det godkändes enhälligt.

Antti Salonen framställde följande ändringsförslag: ”Pengarna ska hittas inom sektorns anslag för år 2018:s del.” Ari Harinen understödde förslaget. Förslaget godkändes inte enhälligt så kommunfullmäktige måste rösta om det. Ordföranden konstaterade följande omröstningsproposition: utgångsförslaget är ”ja” och Salonens ändringsförslag är ”nej”. Röstningsresultatet ingår som bilaga till protokollet. Utgångsförslaget godkändes med rösterna 7-6.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1

föreslå för kommunfullmäktige att fullmäktige för år 2018 beviljar

- finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen ett tilläggsanslag på 100 000 euro och

- svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen ett tilläggsanslag på 26 000 euro

för kostnadseffekterna av avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar, ifall Kyrkslätts kommun väljs ut till en av försökskommunerna.

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Röstningsresultat

  • Jaa 7 st 54%

    Anna Aintila, Hans Hedberg, Saara Huhmarniemi, Pirkko Lehtinen, Pekka Sinisalo, Katarina Helander, Reetta Hyvärinen

  • Ei 6 st 46%

    Antti Kilappa, Antti Salonen, Ari Harinen, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Ulf Kjerin


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.