Kommunstyrelsen, möte 26.2.2018

Protokollet är granskat

§ 62 Fortsättning av avtalet om företagshälsovård med det andra optionsåret

KIRDno-2017-1340

Tidigare behandling

Beredare

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kyrkslätts kommun konkurrensutsatte sitt avtal om företagshälsovård år 2013. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänsterna för kommunens personal vilka innebär den lagstadgade företagshälsovården och begränsade sjukvårdstjänster. Därtill reglerar avtalet ordnande av den företagshälsovård för vars ordnande kommunen svarar dvs. den lagstadgade företagshälsovården för assistenter för handikappade samt den lagstadgade företagshälsovården och begränsade sjukvårdstjänster för de på kommunens område verksamma företagen, företagarna, jordbruksföretagarna och personer som utför eget arbete.

I anbudstävlingen valdes Suomen Terveystalo Oy till serviceproducent för åren 2014–2017. I avtalet ingår möjlighet för två separata optionsår (2018 och 2019). Enligt upphandlingsbeslutet beslutar kommunstyrelsen om fortsättning av avtalsperioden senast sex månader före varje avtalsperiodens slut. Den första 4-åriga avtalsperioden löpte ut 31.12.2017.

Under våren 2017 beslutade man att fortsätta avtalsperioden med ett optionsår, eftersom det då verkade som om vård- och landskapsreformen skulle förverkligas fr.o.m. 1.1.2019. Om vård- och landskapsreformen förverkligas, inverkar den betydligt på Kyrkslätts kommuns verksamhet. Då är det också skäl att uppdatera avtalet om företagshälsovård.

Kyrkslätts kommuns samarbete med Suomen Terveystalo Oy har blivit mycket fungerande efter ibruktagandet av modellen för aktivt stöd våren 2016. Företagshälsovårdens tyngdpunkt har i högre grad riktats till förebyggande företagshälsovård och hantering av risker för arbetsförmågan. Eftersom vård- och landskapsreformen enligt nuvarande uppgifter har skjutits fram med ett år, är det i det här skedet motiverat att fortsätta det fungerande samarbetet inom företagshälsovården med det andra optionsåret.

Beslutsförslag

Föredragande

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Personalsektionen

1

föreslår kommunstyrelsen att avtalet om företagshälsovård fortsätts med Suomen Terveystalo Oy med det andra optionsåret (år 2019).

Beslut

Enligt förslaget.

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kyrkslätts kommun konkurrensutsatte avtalet om företagshälsovården år 2013. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänsterna för kommunens personal vilka innebär den lagstadgade företagshälsovården och begränsade sjukvårdstjänster. Därtill reglerar avtalet ordnande av den företagshälsovård för vars ordnande kommunen svarar dvs. den lagstadgade företagshälsovården för assistenter för handikappade samt den lagstadgade företagshälsovården och begränsade sjukvårdstjänster för de på kommunens område verksamma företagen, företagarna, jordbruksföretagarna och personer som utför eget arbete.

I anbudstävlingen valdes Suomen Terveystalo Oy till serviceproducent för åren 2014–2017. I avtalet ingår möjlighet för två separata optionsår (2018 och 2019). Enligt upphandlingsbeslutet beslutar kommunstyrelsen om fortsättning av avtalsperioden senast sex månader före varje avtalsperiodens slut. Den första 4-åriga avtalsperioden löpte ut 31.12.2017.

Under våren 2017 beslutade man att fortsätta avtalsperioden med ett optionsår, eftersom det då verkade som om vård- och landskapsreformen skulle förverkligas fr.o.m. 1.1.2019. Om vård- och landskapsreformen förverkligas, inverkar den betydligt på Kyrkslätts kommuns verksamhet. Då är det också skäl att uppdatera avtalet om företagshälsovård.

Kyrkslätts kommuns samarbete med Suomen Terveystalo Oy har blivit mycket fungerande efter ibruktagandet av modellen för aktivt stöd våren 2016. Företagshälsovårdens tyngdpunkt har i högre grad riktats till förebyggande företagshälsovård och hantering av risker för arbetsförmågan. Eftersom vård- och landskapsreformen enligt nuvarande uppgifter har skjutits fram med ett år, är det i det här skedet motiverat att fortsätta det fungerande samarbetet inom företagshälsovården med det andra optionsåret.

Ärendet har behandlats vid personalsektionens sammanträde 7.2.2018 och personalsektionen beslutade föreslå kommunstyrelsen att avtalet om företagshälsovård fortsätts med Suomen Terveystalo Oy med det andra optionsåret.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen

beslutar fortsätta avtalet om företagshälsovården med Suomen Terveystalo Oy med det andra optionsåret (år 2019).

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande

 

Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstolen. Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas

Rättelseyrkandet framställs till kommunstyrelsen i Kyrkslätt.

 

Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får rättelseyrkande framställas första vardagen därefter.

 

Rättelseyrkandets innehåll

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunstyrelsen ska anges

 

- det beslut i vilket rättelse söks

- till vilka delar rättelse söks i beslutet och hurdan rättelse som yrkas

- de grunder på vilka rättelse yrkas

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer

- ifall beslutet om rättelseyrkande kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

- om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet uppges kontaktuppgifterna till denna person.

 

Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur, på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.

 

Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Besöksadress: Ervastvägen 2, servicekontoret eller registraturen 1 vån., Kyrkslätt

 

Tjänstetid: 8.30 - 16.00, måndagar 8.30 - 17.00

 

tfn växel 09-29671, fax (09) 8786 053

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Avgift för behandling av rättelseyrkandet

Ingen avgift tas ut för behandling av rättelseyrkandet.