Kommunstyrelsen, möte 26.2.2018

Protokollet är granskat

§ 63 Befattningsändring inom vård- och omsorgstjänsterna

KIRDno-2017-6

Tidigare behandling

Beredare

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kön till ergoterapi för barn har vuxit med anledning av ökad efterfrågan. Man ska inom ramen för vårdgarantin få en bedömning av vårdbehovet inom tre månader efter att ha sökt vård. Kötiden för barn i rådgivningsålder är för tillfället som värst över ett år. Med anledning av kösituationen har man blivit tvungen att köpa en stor del av terapibesöken och en del av bedömningsbesöken av utomstående serviceproducenter, som inte verkar på Kyrkslätts område och som det också annars inte finns tillräckligt av.

Anställande av en andra ergoterapeut för barn på heltid sparar uppskattningsvis ca 20 000-30 000 euro under det första året, och i fortsättningen då situationen jämnar ut sig ökar de årliga inbesparingarna eftersom man kommer att behöva allt färre köpta tjänster.

Vård- och omsorgstjänsterna föreslår att befattningen som klubbhandledare dras in och att en befattning som ergoterapeut inrättas i stället för den. I dispositionsplansskedet har man överfört löneanslagen för denna befattning som ergoterapeut från rehabiliteringstjänsternas köpta tjänster.

Beslutsförslag

Föredragande

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

dra in befattningen som klubbhandledare (500092126) fr.o.m. 1.3.2018 och

 

2

fr.o.m. 1.3.2018 inrätta en befattning som ergoterapeut (5000993047).

 

Kommunstyrelsen 12.2.2018 behandling: 

Matti Kaurila föreslog att ärendet bordläggs eftersom inrättandet av befattningar ska göras i enlighet med den av kommunfullmäktige godkända budgetboken 2018. Katarina Helander och Ari Harinen understödde förslaget och det godkändes enhälligt.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Beredare

  • Kati Kupiainen, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö, kati.kupiainen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Vård- och omsorgssektorn har tillställt kommunstyrelsen en utredning om befattningen som ergoterapeut för behandling av ärendet.

 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

dra in befattningen som klubbhandledare (500092126) fr.o.m. 1.3.2018 och

2

fr.o.m. 1.3.2018 inrätta en befattning som ergoterapeut (5000993047).

Beslut

Enligt förslaget. Kommunstyrelsen beslutade dessutom ge personalsektionen som anvisning att den ska utreda befattningssystemets eventuella alternativ.

 


Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande

 

Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstolen. Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas

Rättelseyrkandet framställs till kommunstyrelsen i Kyrkslätt.

 

Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får rättelseyrkande framställas första vardagen därefter.

 

Rättelseyrkandets innehåll

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunstyrelsen ska anges

 

- det beslut i vilket rättelse söks

- till vilka delar rättelse söks i beslutet och hurdan rättelse som yrkas

- de grunder på vilka rättelse yrkas

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer

- ifall beslutet om rättelseyrkande kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

- om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet uppges kontaktuppgifterna till denna person.

 

Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur, på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.

 

Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Besöksadress: Ervastvägen 2, servicekontoret eller registraturen 1 vån., Kyrkslätt

 

Tjänstetid: 8.30 - 16.00, måndagar 8.30 - 17.00

 

tfn växel 09-29671, fax (09) 8786 053

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Avgift för behandling av rättelseyrkandet

Ingen avgift tas ut för behandling av rättelseyrkandet.