Kommunstyrelsen, möte 26.2.2018

Protokollet är granskat

§ 66 Arrendering av tomt 1 i kvarter 4515 på planområdet Smedsede II till Talorak Oy

KIRDno-2017-270

Tidigare behandling

Beredare

Otso Kärkkäinen, Kunnangeodeetti, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Talorak Oy on pyytänyt saada varata Sepänkannas II -asemakaava-alueen korttelin 4515 tontin 1 (Sepänrinteentien 11) yhtiömuotoisten pientalojen hankesuunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten. Talorak Oy on tehnyt tontista vuokraustarjouksen siten, että vuokra määräytyisi pääoma-arvon 325.000 euroa mukaan, jolloin vuosivuokraksi muodostuu kunnan käytämällä 5 % korkokannalla 16.250 euroa.

Tonttipalvelut esittää, että Talorak Oy:lle varataan Sepänkannas II -asemakaava-alueen korttelin 4515 tontin 1 hankesuunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten 28.2.2018 saakka 2500 euron varausmaksua vastaan siten, että varausaikaa voidaan pyynnöstä jatkaa enintään puolella vuodella 31.8.2018 asti uutta 2500 euron varausmaksua vastaan. Varausmaksu olisi tonttikaupan toteutuessa osa kauppahintaa. Päätös tontin luovutuksesta tai vuokrauksesta valmistellaan varausaikana.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1

että Sepänkannas II -asemakaava-alueen korttelin 4515 tontti 1 varataan Talorak Oy:lle (y-tunnus 2443450-8) hankesuunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten 28.2.2018 saakka 2500 euron varausmaksua vastaan siten, että varausaikaa voidaan pyynnöstä jatkaa enintään puolella vuodella 31.8.2018 asti uutta 2500 euron varausmaksua vastaan.

2

että varausmaksua ei palauteta, mutta mahdollisen tonttikaupan toteutuessa varausmaksu on osa tontin kauppahintaa.

Esityslistan liitteet:

 • kartta tontista

Beslut

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.

Beredare

 • Otso Kärkkäinen, Kunnangeodeetti, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen 14.8.2017 § 67  
 

Beredning

Otso Kärkkäinen

Bilagor

1 Sepänkannas II K4515 T1 kartta

Beskrivning

Talorak Oy har begärt att få reservera tomt 1 i kvarter 4515 (Smedsbackavägen 11) på detaljplaneområdet Smedsede II för projektplanering och förhandsmarknadsföring av småhus i bolagsform. Talorak Oy har lämnat ett arrendeanbud på tomten på så sätt att arrendet skulle fastställas enligt kapitalvärdet 325 000 euro, varvid årsarrendet med räntesatsen på 5 % som kommunen använder skulle bli 16 250 euro.

Tomttjänsterna föreslår att för Talorak Oy reserveras tomt 1 i kvarter 4515 på detaljplaneområdet Smedsede II för projektplanering och förhandsmarknadsföring till 28.2.2018 mot en reserveringsavgift om 2 500 euro, på så sätt att reserveringstiden kan förlängas på begäran med högst ett halvt år till 31.8.2018 mot en ny reserveringsavgift om 2 500 euro. Reserveringsavgiften skulle då tomtköpet förverkligas vara en del av köpesumman. Beslutet om överlåtelse eller arrendering av tomten bereds under reserveringstiden.

Förslag

Kommundirektören:

Kommunstyrelsen beslutar

1

att tomt 1 i kvarter 4515 på detaljplaneområde Smedsede II reserveras för Talorak Oy (FO-nummer 2443450-8) för projektplanering och förhandsmarknadsföring till 28.2.2018 mot en reserveringsavgift om 2 500 euro, på så sätt att reserveringstiden kan förlängas på begäran med högst ett halvt år till 31.8.2018 mot en ny reserveringsavgift om 2 500 euro

2

att reserveringsavgiften inte betalas tillbaka, men att reserveringsavgiften för tomten är en del av köpesumman då tomtköpet förverkligas.

Bilagor till föredragningslistan:

en karta över tomten


Beslut
Kommunstyrelsen:
Enligt förslaget.
 
Kommunstyrelsen 26.2.2018
 
Kommunstyrelsen har 14.8.2017 (§ 67) beslutat reservera tomt 1 i kvarter 4515 på planområdet Smedsede II för Talorak Oy för projektplanering och förhandsmarknadsföring på basis av Talorak Oy:s arrendeanbud, enligt vilket arrendet skulle bestämmas enligt kapitalvärdet 325 000 euro räknat så att årsarrendet skulle utgöra 16 250 euro med räntesatsen på 5 % som kommunen använder. Det erbjudna priset iakttar prisnivån på området enligt fastighetsvärderingen 21.8.2017.
Talorak Oy har begärt att få arrendera tomten för byggande av ett radhusbolag med 15 bostäder. Tomttjänsterna föreslår att tomten arrenderas till Talorak Oy för det bolags räkning som ska grundas, så att detta bolag har möjlighet att lösa in s.k. tomtandelar av tomten efter att byggnaderna godkänts av bygglovsmyndigheten att tas ibruk. Därför ingår ett föravtal för fastighetsköpet som en del av arrendeavtalet, bilaga 2. Arrendatorn kan lösa in tomtandelen, dvs. kvotdelen av tomten en gång om året enligt följande villkor:

 • Tomtens köpesumma är bunden till levnadskostnadsindexet så att det dock inte kan sjunka under det ursprungliga kapitalvärdet.
 • Om arrendatorn använder sin inlösningsrätt är arrendatorn skyldig att köpa tomten i sin helhet inom den ursprungliga arrendetiden. Om avtalsparterna emellertid kommer överens om att förlänga arrendeavtalet, förhandlar parterna samtidigt om att förnya föravtalet.
 • Om arrendatorn utnyttjar sin inlösningsrätt, är inte arrendegivaren vid utgången av arrendeperioden skyldig att lösa in byggnaderna som arrendatorn äger.
 • Efter inlösningen av tomtandelen fastställs grundarrendet i proportion till den oinlösta kvotdelen fr.o.m. ingången av nästa år. Pantbrev gällande arrenderätten kan på motsvarande sätt frisläppas fr.o.m. det sämsta företrädet.
 • Efter inlösningen av tomtandelen äger arrendegivaren och arrendetagaren tomten enligt kvoter, så parterna förbinder sig att låta bli att ansöka om hävning av samägandet.
 • Anteckningen av arrenderätten gäller hela arrendeområdet (tomten). På motsvarande sätt omfattar inteckningarna gällande arrenderätten hela arrendeområdet med byggnader.

 
Tilläggsmaterial:

 • kiinteistöarvio 21.8.2017
   

Beslutsförslag

Föredragande

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

godkänna det bifogade arrendeavtalet enligt vilket tomt 1 i kvartersområde 4515 på detaljplaneområdet Smedsede II arrenderas till Talorak Oy för det bolags räkning som ska grundas, FO-nummer 2443450-8, så att arrendetiden är tidsbestämd till 31.12.2068 och årsarrendet är 16 250 euro bundet till levnadskostnadsindexet

2

godkänna det bifogade föravtalet för fastighetsköpet som är ikraft till 31.12.2069 och med vilket man beslutar sälja tomt 1 i kvarter 4515 på detaljplaneområdet Smedsede II arrenderas till Talorak Oy för det bolags räkning som ska grundas, FO-nummer 2443450-8, när vissa förutsättningar för köpet uppfylls

3

berättiga kommundirektören att vid behov göra mindre justeringar i arrendeavtalet och föravtalet samt befullmäktiga kommundirektören att underteckna arrendeavtalet och föravtalet.

Beslut

Enligt förslaget.

Inform

Talorak Oy

Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande

 

Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstolen. Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas

Rättelseyrkandet framställs till kommunstyrelsen i Kyrkslätt.

 

Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får rättelseyrkande framställas första vardagen därefter.

 

Rättelseyrkandets innehåll

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunstyrelsen ska anges

 

- det beslut i vilket rättelse söks

- till vilka delar rättelse söks i beslutet och hurdan rättelse som yrkas

- de grunder på vilka rättelse yrkas

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer

- ifall beslutet om rättelseyrkande kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

- om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet uppges kontaktuppgifterna till denna person.

 

Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur, på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.

 

Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Besöksadress: Ervastvägen 2, servicekontoret eller registraturen 1 vån., Kyrkslätt

 

Tjänstetid: 8.30 - 16.00, måndagar 8.30 - 17.00

 

tfn växel 09-29671, fax (09) 8786 053

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Avgift för behandling av rättelseyrkandet

Ingen avgift tas ut för behandling av rättelseyrkandet.