Kommunstyrelsen, möte 26.2.2018

Protokollet är granskat

§ 71 Anhängiga fullmäktigemotioner, fullmäktige för kännedom i mars 2018 (fge)

KIRDno-2017-1153

Beredare

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen ska före utgången av mars månad och oktober månad varje år framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som sänts till kommunstyrelsen, men som fullmäktige inte konstaterat vara slutbehandlade. Samtidigt ska man meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionerna.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar anteckna förteckningen över anhängiga fullmäktigemotioner för kännedom

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Beslut enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.