Kommunstyrelsen, möte 23.4.2018

Protokollet är granskat

§ 128 Svar på fullmäktigemotion nr 6/2018: Jämlik behandling av Kyrkslätts kommuns arbetstagare vid ansökningar om tjänstledighet (fge)

KIRDno-2018-438

Tidigare behandling

Beskrivning

Fullmäktigeledamot Bodil Lindholm lämnade som första undertecknare vid kommunfullmäktiges sammanträde 5.3.2018 följande motion:

”Kyrkslätts kommun ska upprätta enhetliga riktlinjer/regler för ansökningar om tjänstledighet.

Tjänst- och arbetsledigheter beviljas enligt prövning och beslutanderätten är för närvarande hos den närmaste chefen. Praxis är för brokig och behandlar inte arbetstagare jämlikt.

Med motionen eftersträvar man mer jämlik behandling av kommunens arbetstagare än vad som nu är fallet.

Kyrkslätts kommun ska upprätta enhetlig praxis i ärendet och informera tjänsteinnehavarna/arbetstagarna därom.

AKTA V kapitlet 12 § 3 anvisningar: Kommunerna och samkommunerna har skäl att omfatta en så enhetlig praxis som möjligt i fråga om beviljande av prövningsbaserad tjänst- eller arbetsledighet. Det lönar sig att lokalt fatta ett principbeslut om på vilka grunder sådana ledigheter beviljas och när de ska vara avlönade etc. och att informera de anställda om dessa grunder. Kommunen är inte skyldig att bevilja tjänstledighet.

Kyrkslätt 5.3.2018

Bodil Lindholm”

Utöver Bodil Lindholm hade följande ledamöter undertecknat motionen: Rita Holopainen, Tony Björk, Hans Hedberg, Patrik Lundell, Linda Basilier, Jerri Kämpe-Hellenius, Fredrik Pelin, Miikka Engström, Antti Salonen, Marjut Frantsi-Lankia, Krista Petäjäjärvi, Sanni Jäppinen, Pekka Oksanen, Pekka Rehn, Emmi Wehka-aho, Maarit Orko, Antti Kilappa, Reetta Hyvärinen, Outi Saloranta-Eriksson, Saara Huhmarniemi, Minna Hakapää, Pirjo Salmi, Veikko Vanhamäki, Anni-Mari Syväniemi, Jarmo Uimonen, Kim Åström, Noora Piili, Katarina Helander, Petri Ronkainen, Carl-Johan Kajanti, Piia Aallonharja, Anneli Granström, Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Johanna Fleming, Tero Suominen, Irja Bergholm, Ari Harinen och Elina Utriainen.

Beslutsförslag

.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade sända motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beredare

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

I moment 3, 12 § i kapitel 5 i AKTA konstateras att med prövningsbaserad tjänst- eller arbetsledighet avses sådan tjänst- eller arbetsledighet som arbetsgivaren inte är skyldig att bevilja enligt lag eller avtalsbestämmelser.

Vid övervägning av om prövningsbaserad tjänst- eller arbetsledighet ska beviljas bör man beakta ändamålsenlighetssynpunkter, såsom möjligheten att få uppgifterna skötta under denna tid. I AKTA konstateras också att kommunerna har skäl att omfatta en så enhetlig praxis som möjligt i fråga om beviljande av prövningsbaserad tjänst- eller arbetsledighet och att informera tjänsteinnehavarna/de anställda om dessa grunder.

Personalsektionen har den 12.10.2016 (§42) beslutat om principerna för beviljande av prövningsbaserad tjänst- eller arbetsledighet, eftersom olika sektorer har haft olika praxis tidigare.

I enlighet med personalsektionens beslut kan personer med fast anställning vid Kyrkslätts kommun beviljas högst ett år prövningsbaserad längre tjänst- eller arbetsledighet som varar över en månad.

Personalsektionens beslut har kungjorts på internet och information om grunderna finns i HR-handboken. I kommunens förvaltningsstadga anges som riktlinje att beslut om prövningsbaserad tjänst- eller arbetsledighet fattas av chefen i enlighet med personalsektionens riktlinjer.

Utifrån den information som personalenheten har fått har det kommit in några tiotals ansökningar om prövningsbaserad tjänst- eller arbetsledighet efter personalsektionens beslut den 12.10.2016. I huvudsak har tjänst- eller arbetsledighet beviljats enligt ansökan. Personalenheten känner endast till några fall där ansökningen fått avslag, vilket motiverats med ändamålsenlighetssynpunkter i enlighet med AKTA.

Utifrån den respons som man fått verkar personalsektionens beslut från den 12.10.2016 om beviljande av prövningsbaserad tjänst- eller arbetsledighet samt principerna för detta fungera bra i Kyrkslätts kommun.

Beslutsförslag

Föredragande

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Personalsektionen

föreslår till kommunstyrelsen att detta beslut ges som svar på fullmäktigemotion 6/2018 och att kommunstyrelsen godtar svaret som tillräckligt.

Beslut

Enligt förslaget.

Dessutom beslutade personalsektionen justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beredare

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige anser personalsektions svar vara tillräckligt och motionen slutbehandlad.

Beslut

Beslut enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Frågor